Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Ενισχύεται η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ - Στην επόμενη Γενική Συνέλευση μετόχων η απόφαση


Η διεύρυνση του εύρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΗ επιτάσσει την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου της επιχείρησης και, συνακόλουθα, και την αύξηση του αριθμού των μελών της.

Αυτή, τουλάχιστον, είναι η εκτίμηση που κάνουν μέτοχοι της ΔΕΗ, την οποία μάλιστα έχουν θέση υπόψη της διοίκησης της εταιρείας, η οποία και εισάγει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση και απόφαση

στην επικείμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Δεκεμβρίου.

Το ΔΣ της ΔΕΗ σκοπεύει να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του αριθμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε 6, από 5 που είναι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υφιστάμενη πενταμελής Επιτροπή Ελέγχουν αποτελείται από μέλη που έχουν εκλεγεί με τριετή θητεία και εμπίπτει στο κατ’ άρθρο 74, παρ. 4 περ. αβ του ν. 4706/2020 είδος της ανεξάρτητης «μικτής» επιτροπής αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14/12/2022 καλείται να επαναπροσδιορίσει το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και να εκλέξει ένα νέο μέλος με τριετή θητεία. 

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει την πρωτοβουλία σε μετόχους της Εταιρείας να προβούν σε σχετικές προτάσεις έως το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη στο πρόσωπο των τυχόν προτεινομένων, των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τη νομοθεσία, προκειμένου να είναι κατάλληλα προς εκλογή. 


Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου