Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Βελτιωμένες επιδόσεις στην είσπραξη απαιτήσεων θέλει η ΔΕΗ - Προκήρυξη διαγωνισμού από την εταιρεία

Βελτιωμένες επιδόσεις στην είσπραξη απαιτήσεων θέλει η ΔΕΗ - Προκήρυξη διαγωνισμού από την εταιρεία

Να περιορίσει τις αποκλίσεις από τους στόχους είσπραξης απαιτήσεων από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων θέλει η ΔΕΗ, αξιολογώντας παράλληλα τις δράσεις της Qualco, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που

αφορούν την βελτίωση των επιδόσεων της ΔΕΗ στην είσπραξη απαιτήσεων αποτελούν σημαντικό μέρος των στρατηγικών στόχων για βελτίωση της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας, με σταθερό γνώμονα τη διατήρηση της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Δεδομένης της αναγκαιότητας της βέλτιστης παρακολούθησης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των συναλλαγών, τη διαχείριση του λογαριασμού των συνεργατών και την εναρμόνισή τους με το συμβατικό πλαίσιο και τους στόχους, καθώς και την παρακολούθηση των συμβάσεων συνεργασίας και την διαχείρισή τους σε εμπορικό επίπεδο, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι η Διεύθυνση Εισπράξεων της επιχείρησης έχει ανάγκη υποστήριξης από εξωτερικό συνεργάτη, λόγω έλλειψης ανθρωπίνων πόρων.

Για το σκοπό αυτό έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο “Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και την λειτουργική υποστήριξη σε διοικητικά και οικονομικά θέματα ” και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 738.000 πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προκήρυξη, αναλύεται στις εξής συνιστώσες:

α) Διαχείριση Συνεργατών 

-Έλεγχος αποκλίσεων από τους στόχους είσπραξης, επαναδιαπραγμάτευση εάν χρειαστεί

-Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων είσπραξης του συνεργάτη και των επιμέρους συνεργατών του, αναγνώριση σημείων βελτίωσης και υποβολή προτάσεων για αναθεώρηση των υφισταμένων ή και ανάληψη νέων δράσεων είσπραξης. Περαιτέρω διερεύνηση και δημιουργία νέων αναφορών από το συνεργάτη και από το τμήμα μηχανογράφησης της ΔΕΗ με απώτερο σκοπό το βαθύτερο και έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων με στόχο την πρόληψη αυτών

-Λογιστική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των συνεργατών, έλεγχος και διεκπεραίωση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Διατήρηση αρχείου τιμολογίων, παρακολούθηση μεταβολών και προτάσεις βελτίωσης εάν προκύψουν

-Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση αναφορών προόδου και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών είσπραξης κάθε συνεργάτη

-Διαχείριση και έλεγχο διαδικασιών Collection, δημιουργία νέων

-Liaison με άλλα τμήματα της εταιρείας για διευθέτηση αιτημάτων από και προς Qualco (διευκρινήσεις προδιαγραφών, αποκλίσεις τιμολόγησης, εξαιρέσεις παύσεων – οχλήσεων, νέες προτάσεις κλπ)

-Liaison με άλλα τμήματα της εταιρείας για παράπονα πελατών από και προς Qualco όταν προκύπτουν  

β) Διαχείριση Πιστώσεων 

-Παρακολούθηση δράσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική (sms, παύσεις εκπροσώπησης, επιστολές όχλησης)

-Διερεύνηση αρχείων με μεγάλο όγκο δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανόν προβλημάτων του μηχανογραφικού συστήματος και για την ορθή λειτουργία στις αυτοματοποιημένες ενέργειες της πιστωτικής πολιτικής

-Συνεργασία με τρίτους για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

-Διαχείριση πάσης φύσεως πιστώσεων σε πελάτες λιανικής από τρίτους φορείς και συμφωνία των αντίστοιχων λογαριασμών λογιστικού σχεδίου

-Διαχείριση των πάσης φύσεως εισπράξεων που διενεργούνται από εναλλακτικά / συνεργαζόμενα δίκτυα για λογαριασμούς ρεύματος, Φυσικού Αερίου και νέων υπηρεσιών είσπραξης

-Παρακολούθηση του βαθμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

-Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων είσπραξης ανά κανάλι διαχείρισης, αναγνώριση σημείων βελτίωσης και υποβολή προτάσεων για αναθεώρηση των υφιστάμενων ή και ανάληψη νέων δράσεων είσπραξης 

-Λογιστική συμφωνία των λογαριασμών εισπράξεων μέσω εναλλακτικών δικτύων

-Κεντρική παρακολούθηση των πάσης φύσεως εισπράξεων που διενεργούνται

-Διεκπεραίωση πάσης φύσεως αμφισβητούμενων /refund εισπράξεων που προκύπτουν και επικοινωνία με τους συνεργάτες για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων. 

γ) Διαχείριση Απαιτήσεων  

-Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της συμπεριφοράς των πελατών

-Προσδιορισμός του πιστωτικού ορίου ανά κατηγορία πελατών

-Καθορισμός επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο ενημέρωσης για την υποχρέωση πληρωμών

-Διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων των πελατών λιανικής

-Ανάλυση των δεικτών και των παραγόντων που επηρεάζουν τις επισφάλειες και διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες

-Συμβολή επικουρικά στη διαχείριση νομικών ενεργειών

-Πλαίσιο καθορισμού των Ρυθμίσεων και Διαμεσολαβήσεων

-Διαχείριση συνεργαζόμενων δικηγόρων 

-Διαχείριση Καταστημάτων 

-Διαχείριση Πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου