Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Στα μέσα του 2024 θα είναι έτοιμος ο υποσταθμός για τη διασύνδεση φωτοβολταϊκών, συστημάτων μπαταριών και ΣΗΘΥΑ στον ΑΗΣ Καρδιάς


Περί τα μέσα του 2024 αναμένεται να είναι έτοιμος να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο κοινός Υ/Σ διασύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, συστημάτων μπαταριών και ΣΗΘΥΑ (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) με το Σύστημα ΥΥΤ 400KV (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ), καθώς η ΔΕΗ έχει ορίσει προθεσμία 18 μηνών για την κατασκευή και αποπεράτωση του έργου

από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης που θα υπογράψει με τον ανάδοχο του σχετικού διαγωνισμού που προκήρυξε προ ημερών και για τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μέχρι 1 Δεκεμβρίου.

Το έργο, όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού, αφορά την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού (Έργο turn-key) εντός της περιοχής του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΚΥΤ Καρδιάς, προκειμένου να διασυνδεθούν με το σύστημα ΥΥΤ 400kV του ΑΔΜΗΕ τμήμα του φωτοβολταϊκού σταθμού «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα», συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές και ένας αριθμός γεννητριών ΣΗΘΥΑ. 

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα» θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 550MW και στο εν λόγω έργο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ θα συνδεθούν τμήματά ισχύος 275MW, οι γεννήτριες ΣΗΘΥΑ ισχύος 105,336MW και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ισχύος 300MW.

Τα στοιχεία αυτά θα διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ μέσω δύο νέων μετασχηματιστών 400/33-33kV ισχύος 340/170-170 MVA έκαστος, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις των μετασχηματιστών ανύψωσης των μονάδων 1 και 2 του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου