Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΔΕΗ: Στο 5,24% η συμμετοχή της Goldman Sachs. Αλλαγή στην Επιτροπή Ελέγχου κατόπιν της παραίτησης του Κωνσταντίνου Χολέβα. Ως αντικαταστάτης του ορίσθηκε ο Νικήτας Γλύκας.

 

 

 

 

 

ΔΕΗ: Στο 5,22% το ποσοστό της Goldman Sachs

Στο 5,22% διαμορφώνεται το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η δεύτερη. Παράλληλα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΔΕΗ αναφέρει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου με πρόεδρο τη Μαρία Ψυλλάκη. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης για αλλαγή στην Επιτροπή Ελέγχου κατόπιν της παραίτησης του Κωνσταντίνου Χολέβα. Ως

αντικαταστάτης του ορίσθηκε ο Νικήτας Γλύκας.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 23.3.2023 και 24.3.2023 από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities) δικαιώματα ψήφου στη ΔΕΗ ως εξής:

Η ανακοίνωση για την αλλαγή στην Επιτροπή Ελέγχου

«Η ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”) γνωστοποιεί ότι συνεπεία της παραίτησης για επαγγελματικούς λόγους  του  μέλους  της  Επιτροπής  Ελέγχου  της  Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος Δ.Σ.), ο οποίος είχε εκλεγεί κατά το άρθρο 9 του ν. 4643/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την Απόφασή του υπ’ αριθ. 18/7.3.2023, όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα (τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος Δ.Σ.) ως προσωρινό αντικαταστάτη του ως άνω παραιτηθέντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έως τις 31 Μαρτίου 2023, οπότε θα συνέλθει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το ως άνω πρόσωπο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αφού έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της κείμενης Νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε την εκλογή της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

  1. Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  2. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  4. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο – Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  5. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο – Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  6. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προσωρινώς έως την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 3.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4449/2017.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας».

 

www.ot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου