Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΗ: Στο 0,7839% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού - Βικιπαίδεια 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενη πληροφορία
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο
πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι
«Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 6.10.2022

μέχρι και 12.10.2022, αγόρασε
μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 400.216 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:
Ημερομηνία
Αριθμός Μετοχών Μέση Σταθμισμένη Τιμή
(€)

6.10.2022
96.200 5,5566
7.10.2022
102.300 5.4716
10.10.2022
95.344 5,3481
11.10.2022
52.052 5,3305
12.10.2022
54.320 5,3869
Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 2.994.614 μετοχές εκδόσεώς της, οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,7839% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου