Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Μέτρα για την προστασία των υποδομών πληροφορικής από πιθανούς κινδύνους παίρνει η ΔΕΗ

 

Πρόγραμμα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Program), για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από υφιστάμενους ή πιθανούς κίνδυνους (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή προσωπικών δεδομένων κλπ) στις εργασίες της πληροφορικής θέλει να αναπτύξει η ΔΕΗ.

Η εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης προγράμματος επιχειρησιακής

συνέχειας κρίνεται απαραίτητη λόγω της ραγδαίας εισαγωγής νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στη ΔΕΗ. 

Εκτός από τη διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων, η ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος περιλαμβάνει και τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση μίας κρίσης. 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των συμφερόντων όσων σχετίζονται με τη λειτουργία της πληροφορικής, η προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας της ίδιας της ΔΕΗ, καθώς και πολλές φορές και η προστασία της βιωσιμότητάς της. 

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Program) για τα επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής που βρίσκονται τόσο στο Κέντρο Δεδομένων της ΔΕΗ όσο και στο cloud.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, το πρόγραμμα θα περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων της ΔΕΗ και κατ' επέκταση των κρίσιμων υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τα εν λόγω συστήματα σε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής, με στόχο την πιστοποίηση της Πληροφορικής κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 (Security and resilience – Business continuity management systems). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 500.000 ευρώ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου