Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Πλαφόν ανά τεχνολογία και στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών από την ενδοημερήσια αγορά - Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση που επεκτείνει το καθεστώς που ισχύει στην DAM


Με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ επεκτείνεται η εφαρμογή του πλαφόν και στην ενδοημερήσια αγορά.

Αναλυτικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του energypress:

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας

του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου αυτού.

Ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) εφαρμόζεται από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις συναλλαγές πώλησης που πραγματοποιούνται στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, εφαρμοζόμενων αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 και 6, του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 για το σύνολο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε. πλην των θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού παρακρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης του άρθρου 7 του ν. 4425/2016 μέρος των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες από τη συμμετοχή τους σε αυτές. Το παρακρατούμενο ποσό προκύπτει σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 και ονομάζεται Επιστρεπτέο Έσοδο Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.). Το ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Ε.Δ. αποτελεί το Έσοδο Παραγωγού Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.).

Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016, ο Φορέας Εκκαθάρισης υπολογίζει σύμφωνα και με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Ε.Δ. και το Ε.Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 4.

Για κάθε συναλλαγή πώλησης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλακίου Α.Π.Ε., η οποία δεν έχει προκύψει από Εντολή Πώλησης Πακέτου, τα ποσά Ε.Π.Ε.Δ. και Ε.Ε.Ε.Δ. υπολογίζονται ως εξής:

α. Αν η τιμή εκκαθάρισης της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή, είναι μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, το Ε.Π.Ε.Δ. υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της μονάδας παραγωγής και της τιμής εκκαθάρισης της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, ενώ το Ε.Ε.Ε.Δ. λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η τιμή εκκαθάρισης της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή, είναι μεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016: βα) το Ε.Π.Ε.Δ. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 και ββ) το Ε.Ε.Ε.Δ. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής επί της διαφοράς της τιμής εκκαθάρισης της Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας και της διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016. 

Ο Φορέας Εκκαθάρισης, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης: α) υπολογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Ε.Δ. το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για όλες τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν κατά τις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες κάθε ημέρας φυσικής παράδοσης και για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. σύμφωνα με την υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 4 και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) το ενσωματώνει στο Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.H.) και γ) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.H., πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου