Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Επ. Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την κοινή εταιρεία ΔΕΗ «HELLENIC HYDROGEN -Motor Oil»

Επ. Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την κοινή εταιρεία Motor Oil-ΔΕΗ «HELLENIC HYDROGEN» 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την δημιουργία κοινής επιχείρησης, της υπό σύσταση εταιρίας με την επωνυμία «HELLENIC HYDROGEN Α.Ε.» στον χώρο παραγωγής και προμήθειας πράσινου υδρογόνου μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου της από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

Αυτό γνωστοποιήθηκε σήμερα με ανακοίνωση της επιτροπής

και σημειώνεται ότι, η υπό εξέταση πράξη, αφορά τις σχετικές αγορές του υδρογόνου (παραγωγή και προμήθεια), την αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά και ειδικά από ΑΠΕ ως αγορά προηγούμενου σταδίου μέσω ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αγορά της διύλισης πετρελαίου ως επόμενου σταδίου ήτοι ως μια τελική χρήση του παραγόμενου πράσινου υδρογόνου. 

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η αγορά της παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα είναι υπό διαμόρφωση και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη μελλοντική δομή και λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών συνθηκών, θα ήταν, επί του παρόντος, επισφαλείς καθώς και ότι οι ανταγωνιστές της νέας οντότητας κατά πάσα πιθανότητα θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν στο μέλλον και άρα η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε οριζόντιο επίπεδο στο άμεσο μέλλον. 

Σε κάθετο επίπεδο δεν φαίνεται να υφίσταται ικανότητα και κίνητρο αποκλεισμού:

(α) των ανταγωνιστών της μητρικής ΔΕΗ στην αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως από ΑΠΕ) από την πρόσβασή τους σε πελάτες ούτε

β) των ανταγωνιστών της εταιρείας - στόχου στην αγορά παραγωγής υδρογόνου από την πρόσβασή τους σε εισροές. Επίσης δεν υφίσταται ικανότητα ή κίνητρο αποκλεισμού σε κάθετο επίπεδο:

(γ) των ανταγωνιστών της Εταιρίας - Στόχου στην αγορά παραγωγής υδρογόνου από την πρόσβασή τους σε πελάτες ούτε

δ) των ανταγωνιστών της μητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην αγορά διύλισης και των ανταγωνιστών της μητρικής ΔΕΗ στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρόσβασή τους σε εισροές

'Αρα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου