Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Στις 29 Ιουνίου η γενική συνέλευση της ΔΕΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για deh 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι στη 13η ετήσια τακτική γενική συνέλευσή της, στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.
- Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του καταστατικού της εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
- Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ ΑΕ προς θυγατρικές της εταιρείας για την έκδοση/σύναψη δανείων.
- Επικύρωση του ορισμού, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου