Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΗ: Σήμερα η ΓΣ που περνά στο καταστατικό τις αλλαγές για τα στελέχη


Έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ πραγματοποιείται σήμερα το πρωί στα γραφεία της εταιρείας στην Χαλκοκονδύλη, με σκοπό να περάσουν στο καταστατικό της εταιρείας μια σειρά από αλλαγές που κυρίως αφορούν την πολιτική πρόσληψης και αμοιβής των στελεχών της επιχείρησης. Επίσης η ΓΣ θα αλλάξει τη σύνθεση και
τη δομή της Επιτροπής Ελέγχου, θα εγκρίνει την πολιτική αμοιβών και τη διαδικασία πρόσληψης των στελεχών, ενώ θα ανακοινώσει και την ως μέλους του ΔΣ του Γ. Καρακούση στη θέση του Δ. Τζαννίνη που παραιτήθηκε το Σεπτέμβριο. 
Ενεργειακό χρηματιστήριο
Ως προς τις αλλαγές στο καταστατικό της Επιχείρησης η ΓΣ θα εγκρίνει την τροποποίηση των σκοπών, στους οποίους προστίθεται η συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αγορών του ΕΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών. Επίσης στο καταστατικό προστίθεται η πρόθεση της ΔΕΗ να δραστηριοποιηθεί ως πιστοποιημένος διαπραγματευτής (Market Maker) ή όποια άλλη ιδιότητα επιλέξει είτε μέσω ίδρυσης εταιρείας ή μέσω συμμετοχής σε εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών
Μέλη ΔΣ
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό προβλέπεται ότι ξεκινά να λειτουργεί επιτροπή υποψηφιοτήτων που θα αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα και η οποία θα εξετάζει τα υποψήφια μέλη ΔΣ και θα αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ καθώς και τις προτάσεις για πολιτική πολυμορφίας που υιοθετεί το ΔΣ.
Επίσης προτείνεται η αναβάθμιση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων με στόχο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της δέη με την εταιρική νομοθεσία και την εφαρμογή πολιτικής πολυμορφίας  σύμφωνα με τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.
Αμοιβές - Προσλήψεις
Ως προς την πολιτική προσλήψεων προβλέπεται η έγκρισή της από το ΔΣ μετά από εισήγηση της επιτροπής αμοιβών και προσλήψεων.
Για τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους προβλέπεται επιλογή  μετά από δημόσια προκήρυξη. Ο ορισμός τους γίνεται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου και με την υπογραφή συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορούν να ανανεωθούν άπαξ.  Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών εγκρίνονται από τη ΓΣ με εισήγηση της επιτροπής αμοιβών και προσλήψεων. Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών και καταρτίζει έκθεση αποδοχών για τα μέλη του ΔΣ τους αν. Διευθύνοντες, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους βοηθούς Διευθυντές κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων προς το ΔΣ προς έγκριση από τη ΓΣ.
Επιτροπή Ελέγχου
Η ΓΣ θα εγκρίνει την τοποθέτηση 2 νέων μελών στην ήδη λειτουργούσα Επιτροπή Ελέγχου. Τα μελη αυτά επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων προμηθειών και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μια φορά. 
 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου