Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΗ: Κέρδη €51,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο

Πτώση 8,5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε 2,67 δισ. ευρώ από 2,91 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 57,1 εκατ. ευρώ από 105,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα κέρδη μετά από φόρους προσαρμοσμένα χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις διαμορφώθηκαν σε 91,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά €105,3 εκατ. (16,4%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015 λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της εφάπαξ επίπτωσης από δαπάνη ύψους € 48,3 εκατ. Η εν λόγω δαπάνη αφορά το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι, η ΔΕΗ είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης της πιο πάνω Απόφασης ΡΑΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης. Μετά από σχετική ενδιάμεση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΔΕΗ είχε ήδη καταβάλει το 50% των € 96,6 εκατ.

Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 (Απόφαση 1761/2016 του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας), με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να πρέπει να καταβάλει και το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 20,1% από 22%, αν όμως εξαιρέσουμε την παραπάνω εφάπαξ επίπτωση, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 21,9%, παραμένοντας ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα.

Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση η ΔΕΗ δεν δύναται πλέον να συμψηφίζει χρεοπιστώσεις υπό τις ταυτόχρονες ιδιότητές της ως παραγωγού και προμηθευτή σε σχέση με την ενέργεια που έχει παραχθεί από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η μη διενέργεια του πιο πάνω συμψηφισμού δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, αλλά θα έχει αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές, λόγω της αύξησης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, καθώς η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να περιμένει πληρωμές από το ΛΑΓΗΕ μέσω του σχετικού ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποσά τα οποία κυμαίνονται από € 10 εκατ. έως € 16 εκατ., σε μηνιαία βάση και το συνολικό ποσό προς ανάκτηση θα μπορούσε να φτάσει τα € 80 εκατ. περίπου με βάση μία εκτιμώμενη περίοδο αναμονής 5 μηνών. Σημειώνεται ότι η επίπτωση για τη ΔΕΗ περιορίζεται στο μισό, καθώς ήδη η ΔΕΗ, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, συμψήφιζε υποχρεώσεις εκ της συμμετοχής της στον ΗΕΠ με απαιτήσεις από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε ποσοστό 50% των απαιτήσεων αυτών.

Σε επίπεδο προ φόρων, η μείωση της κερδοφορίας, χωρίς την εφάπαξ επίπτωση περιορίστηκε στα € 24,2 εκατ. (€ 140,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι € 165 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015), λόγω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και των χαμηλότερων αποσβέσεων.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη χωρίς την εφάπαξ επίπτωση διαμορφώθηκαν σε € 91,4 εκατ. έναντι € 105,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά € 248,8 εκατ. ή 8,5% και διαμορφώθηκε σε € 2.664,5 εκατ. έναντι € 2.913,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά € 296,7 εκατ. έναντι του α΄ εξαμήνου του 2015 (€ 2.531,4 εκατ. έναντι € 2.828,1 εκατ.) λόγω:
- της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%,
- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων, καθώς και
- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων.
Τέλος, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 31,3 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι € 24,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Αναλυτικότερα:

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,8% το α΄ εξάμηνο 2016, στις 27.718 GWh έναντι 28.216 GWh το α΄ εξάμηνο 2015.

Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 2,3% και οφείλεται κυρίως στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ εξάμηνο 2016 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2016 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,9% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, το β’ τρίμηνο του 2016 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αύξηση κατά 3% λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης τον Ιούνιο του 2016 κατά 12,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες θερμοκρασίες που επικράτησαν σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015.

Οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 6,8% (1.665 GWh), ως αποτέλεσμα τόσο της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζήτησης όσο και της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ.

Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 93,4% το α΄ εξάμηνο του 2016 από 97,1% το α΄ εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαμορφώθηκε σε 92,6% το α΄ εξάμηνο 2016 από 96,8% το α΄ εξάμηνο 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, τον Ιούνιο του 2016 το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς περιορίσθηκε σε 90,3% από 95,3% τον Ιούνιο του 2015.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 52,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο 2016 (49% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο 2015 ήταν 61,2% (59% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα το α΄ εξάμηνο του 2016 ήταν 45% έναντι 52,6% το α΄ εξάμηνο του 2015.

Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο τρίτων κατά 127,8% (1.956 GWh) ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου, όπως επίσης και στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων κατά 6,5% (296 GWh), ενώ παράλληλα μειώθηκαν τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 27,3% (2.444 GWh) όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 23,9% (ή 770 GWh).

Αντίθετα, η παραγωγή από φυσικό αέριο της ΔΕΗ ήταν αυξημένη το α΄ εξάμηνο 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, κατά 83,5% (1.048 GWh), κυρίως λόγω της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ "Μεγαλόπολη V".
Στο α΄ εξάμηνο 2016, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 38,7% (636 GWh) ενώ των τρίτων εισαγωγέων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,5% (72 GWh).

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 143,5 εκατ. (6,3 %), από € 2.272,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, σε € 2.129,0 εκατ., λόγω της μείωσης των δαπανών ενεργειακού μείγματος.

Όπως προαναφέρθηκε, αρνητική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε η εφάπαξ δαπάνη ύψους € 48,3 εκατ. που αφορά τον προαναφερθέντα επιμερισμό του ελλείμματος στην αγορά του ΗΕΠ.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 212,2 εκατ. (17,1%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015.

Συγκεκριμένα:

- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 80,8 εκατ. (28,8%), από € 280,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 σε € 199,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 33% και 18,5% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, που περιλαμβάνεται στην συνολική δαπάνη για υγρά καύσιμα, μειώθηκε κατά € 3 εκατ. από € 63,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 σε € 60,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες για το diesel ήταν ελαφρά μειωμένες ενώ για το μαζούτ παρέμειναν σταθερές.

- Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά € 16,1 εκατ. (15,1%) στα € 123 εκατ. από € 106,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, παρά τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου κατά 35,9%, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης της παραγωγής από φυσικό αέριο.

Η αντίστοιχη δαπάνη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, που και αυτή είναι συνάρτηση μόνο της ποσότητας του καυσίμου και δεν επηρεάζεται από την μεταβολή των τιμών, αυξήθηκε σε € 20,5 εκατ. το α΄ πεντάμηνο του 2016 – δεδομένου ότι από 1.6.2016 καταργήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή - έναντι € 16 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, λόγω της προαναφερθείσας αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

- Η δαπάνη για στερεά καύσιμα από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 12,3 εκατ. και διαμορφώθηκε στα € 11,2 εκατ.

- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 10,3%, από € 653,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 σε € 586,7 εκατ., παρά τον αυξημένο όγκο αγορών ενέργειας κατά 12,4% λόγω της προαναφερθείσας μείωσης της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, απόρροια της σημαντικής μείωσης του μέσου όρου της ΟΤΣ σε € 42,5/MWh από € 53,4/MWh.
Από 1.5.2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ), με διάρκεια κατά μέγιστο 12 μήνες ή μέχρι την εφαρμογή ενός μόνιμου μηχανισμού. Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2016 έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη δαπάνης ύψους € 11,4 εκατ. για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω της εφαρμογής του ΜΜΑΕ. Οι εκκαθαριστικές τιμολογήσεις αναμένονται τον Νοέμβριο 2016.

- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας από τη ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, διαμορφώθηκε σε € 26,7 εκατ., μειωμένη κατά € 45,3 εκατ. (62,9%), ως συνέπεια της μείωσης τόσο του όγκου των εισαγωγών κατά 636 GWh (38,7%) όσο και των αντίστοιχων τιμών κατά 9,5%. Λόγω του μειωμένου όγκου εισαγωγών, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα μειώθηκε σε € 3,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι € 8,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 διαμορφώθηκε σε € 84,5 εκατ., μειωμένη κατά € 22,7 εκατ. (21,2%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της μείωσης των εκπομπών κατά 20% σε 12,4 εκατ. τόννους το α΄ εξάμηνο του 2016 από 15,5 εκατ. τόννους, αποτέλεσμα της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού μειώθηκε κατά € 4,3 εκατ., από € 483 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 σε € 478,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016. Ειδικότερα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε οριακά κατά € 1,3 εκατ. σε € 458,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.
Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 284 εργαζόμενους, σε 18.742 την 30.6.2016 από 18.458 την 30.6.2015, ως αποτέλεσμα της έναρξης υλοποίησης των άκρως απαραίτητων προσλήψεων που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης διαμορφώθηκαν σε € 296,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι € 260,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, δηλαδή αύξηση κατά € 35,9 εκατ., είναι όμως σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 όταν ανήλθαν σε € 520,1 εκατ.

Σημαντικό μέρος της αύξησης των προβλέψεων προήλθε από το γεγονός ότι η ΔΕΗ προχώρησε σε τροποποίηση του προγράμματος διακανονισμών από 1.4.2016, δίνοντας μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας και περισσότερες δόσεις σε πελάτες με μακροχρόνιες οφειλές, με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των ποσών υπό διακανονισμό και κατά συνέπεια να μειωθεί το ποσό που έχει ελαφρύνει τις προβλέψεις λόγω της θετικής επίδρασης των ενεργών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε € 46,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016, έναντι € 47,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 341,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι € 316,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, ήτοι αύξηση κατά € 25 εκατ.

Συμπερασματικά

Το α΄ εξάμηνο του 2016, οι δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 38,3% των συνολικών εσόδων έναντι 42% το α΄ εξάμηνο του 2015. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές αντιστοιχούν στο 12,8% των συνολικών εσόδων από 10,9% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την μισθοδοσία αυξήθηκε σε 16,3% έναντι 15,1% πέρυσι, λόγω της προαναφερθείσας πτώσης του κύκλου εργασιών, παρά τη μικρή μείωση της σχετικής δαπάνης.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

 Οι αποσβέσεις το α΄ εξάμηνο του 2016 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν σε € 363,5 εκατ. έναντι € 376,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 20,6 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 80,1 εκατ. έναντι € 100,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2016 αυξήθηκαν σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015 κατά € 26,7 εκατ. ή 10% και διαμορφώθηκαν σε € 283,3 εκατ. έναντι € 256,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, αύξηση, η οποία σχετίζεται με την υλοποίηση της πρώτης φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 10,6% έναντι 8,8% το α΄ εξάμηνο του 2015.
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το α΄ εξάμηνο του 2016 ήταν αυξημένες κατά € 6,6 εκατ. (€ 31,3 εκατ. έναντι € 24,7 εκατ.).
Έτσι οι "καθαρές" επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 20,1 εκατ. ή 8,7% και ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του 2016 σε € 252 εκατ. έναντι € 231,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η σύνθεση των κύριων καθαρών επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής :
Καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.574,3 εκατ., μειωμένο κατά € 167 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2015 (4.741,3 εκατ.), ενώ σε σχέση με την 31.12.2015 (€ 4.788,9 εκατ.) ήταν μειωμένο κατά € 214,6 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

"Η μείωση του κύκλου εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό αναμενόμενη απόρροια της μείωσης του μεριδίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή θα συνεχιστεί υποχρεωτικά και στο μέλλον με βάση τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των δανειστών.

Η ελαφρά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (μείωση περιθωρίου ΕΒΙΤDA κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χωρίς την εφάπαξ αρνητική επίπτωση της δαπάνης για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ) δεν θα υπήρχε και μάλιστα θα υπήρχε αύξηση εάν δεν συνεχιζόταν η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, γεγονός αρνητικό όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, καθώς και της υδροηλεκτρικής παραγωγής συνέπεια σχετικών καιρικών συνθηκών. Επιμένουμε στις προτάσεις μας προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μέτρων στήριξης της λιγνιτικής παραγωγής που αξιοποιεί το εγχώριο καύσιμο και τον υφιστάμενο πανάκριβο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εξοικονομώντας χρήσιμο συνάλλαγμα, και παράλληλα διατηρώντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.

Καταβλήθηκε τον Αύγουστο η δεύτερη δόση ύψους € 198 εκατ. για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, έργο που εξελίσσεται κανονικά αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της εισπραξιμότητας και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια μείωση του αντίστοιχου ποσού σε απόλυτα μεγέθη.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων, στα πλαίσια του οποίου έχουν ήδη διακανονίσει οφειλές συνολικού ύψους πλέον του € 1,1 δις άνω των 400.000 πελατών. Οφείλεται επίσης στην επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση 15% για την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, καθώς και στη στοχευμένη προσπάθεια αποκοπών σε οφειλές με μεγάλα χρέη. Συγχαίρουμε τους εργαζομένους του Ομίλου που με αυταπάρνηση μερικές φορές δεχόμενοι επιθέσεις συμβάλουν στην αντιμετώπιση παρανομιών και αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η αντιστροφή αυτής της τάσης πρέπει να παγιωθεί και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παράταση των διακανονισμών των 36 δόσεων και οι λοιπές ρυθμίσεις για τις διάφορες κατηγορίες των οφειλετών. Εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός των στοχευμένων αποκοπών και των διακανονισμών θα φέρουν πιο απτά αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και τις αρχές του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, ναι μεν οι προβλέψεις το α΄ εξάμηνο του 2016 είναι σχετικά αυξημένες σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015, όμως παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015.

Υπογραμμίζεται ότι κάθε έσοδο της ΔΕΗ διοχετεύεται άμεσα στην αγορά συμβάλλοντας στην εν γένει τόνωση της οικονομίας.

Παρά τα προαναφερθέντα, τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν οξυμένα και θα επιβαρυνθούν από τις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ και τον προσωρινό μηχανισμό ΑΔΙ καθώς και από την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της ΔΕΗ για ακύρωση της Απόφασης 285 της ΡΑΕ. Η ανάκτηση των οφειλομένων, από το 2012 έως το 2015, ποσών λόγω ΥΚΩ καθώς και η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου είναι επιτακτική αναγκαιότητα

Η μείωση του μεριδίου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία, για την οποία οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον: η μείωση του μεριδίου να μην αφορά μόνο τα πλέον κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου και δαπανών διαχείρισης τμήματα της αγοράς.

Δεύτερον: αντιστάθμιση των απωλειών με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ομαλό άνοιγμα της αγοράς.

Ωστόσο ο στόχος της "ισορροπημένης" απώλειας μεριδίων της αγοράς, πέραν των κατάλληλων τιμολογιακών προϊόντων απαιτεί και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως η σύσταση και διάθεση θυγατρικής εταιρείας πελατών από όλα τα τμήματα της αγοράς για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά.

Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι το ομαλό άνοιγμα της αγοράς είναι υπόθεση που υπερβαίνει τη ΔΕΗ και πρέπει να αποτελεί μέριμνα των ρυθμιστικών αρχών και της Πολιτείας.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία, η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της ΔΕΗ στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, και η υπογραφή με τη ΔΕΠΑ MoU είναι απτά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η μείωση του καθαρού χρέους του Ομίλου κατά € 214,6 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2015.

Εξαιρετικής σημασίας, με στρατηγικές διαστάσεις, γεγονός αποτέλεσε η σύναψη MoU με την μεγάλη κινεζική εταιρεία CMEC για την σύσταση κοινής εταιρείας και επενδύσεων της τάξεως € 1 δις για τη δεύτερη μονάδα στη Μελίτη (Φλώρινα) και την εκμετάλλευση των εκεί ορυχείων.

Ο εκσυγχρονισμός του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ για την οποία γίνονται εντατικές ενέργειες είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή πολιτική της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η ανάγκη για επεξεργασία, διαμόρφωση και θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου ενεργειακής πολιτικής προσαρμοσμένου στις ανάγκες, στα πλεονεκτήματα και τις συνθήκες της χώρας μας, πράγμα το οποίο καθίσταται εξαιρετικά επείγον λόγω και της επερχόμενης υιοθέτησης υποχρεωτικών ρυθμίσεων (energy governance) σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που νομοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, και συνεπάγονται σοβαρές προκλήσεις για τη ΔΕΗ, η επιχείρηση θα δράσει εξαντλώντας κάθε περιθώριο για την προστασία των συμφερόντων της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Συγκεκριμένα :

- Επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους από την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ.
- Διεκδικούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα στα πλαίσια των λεγόμενων ΝΟΜΕ, πρώτον το μη συνυπολογισμό στο μερίδιο της ΔΕΗ των πελατών Υψηλής τάσης και των ευάλωτων καταναλωτών, δεύτερον τα διατιθέμενα, μέσω των δημοπρασιών προϊόντα να έχουν διάρκεια, το πολύ ένα χρόνο και τρίτον τον επανακαθορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ώστε να αντιστοιχεί πράγματι στο μεταβλητό κόστος της λιγνιτικής παραγωγής και στο σύνολο του κόστους της υδροηλεκτρικής παραγωγής.
- Επιδιώκουμε την όσο το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της αγοράς στα πλαίσια του Target Model, και ειδικότερα την ουσιαστική μετάβαση στο καθεστώς των διμερών συμβολαίων που θα πρέπει να συνδεθεί με τη λήξη εφαρμογής των δημοπρασιών.
- Επιδιώκουμε την κατάργηση ή τουλάχιστον τον επανακαθορισμό του προσωρινού μηχανισμού ΑΔΙ, και την καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος με όρους αγοράς.
Τέλος συστηματοποιούμε, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την παρουσία και επικοινωνία μας με τους θεσμούς της Ε.Ε, στα πρότυπα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου