Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Απερρίφθη η ένσταση για τον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ στον Άγιο Νικόλαο

 
Απερρίφθησαν από την υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, οι ενστάσεις των κατοίκων της Ρόδου και του συλλόγου ΑΠΟΠΕΣ αναφορικά με τον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Νικόλαο.
Η απόφαση εκδόθηκε χθες  και όπως επισημαίνεται ως
σκεπτικό, το αίτημα έχει υποβληθεί καθ’ υπέρβαση του εύλογου χρόνου από την έκδοση της υπουργικής απόφασης και δεν προσκομίζονται στοιχεία νομικά και πραγματικά, ικανά να θέσουν ζήτημα επανεξέτασης της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στην οποία η διοίκηση εμμένει».
Ειδικότερα, στην απόφαση της υπουργού Πολιτισμού αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».

γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.

δ) Του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το π.δ. 191/03 (Α΄ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» κατά το μέρος που αυτό διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 70 του π.δ 104/2014.

ε) Του άρθρου 1 του π.δ 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με τη σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Tην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον από 29-9-2015 διορισμό του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015).

2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ 20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄70).

3. Την Κ.Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ 28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

4. Την από 3-05-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.

5. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων με αριθμό πρακτικού 18/015-06-2017, (Θέμα 1ο).
Αποφασίζουμε
Απορρίπτουμε την αίτηση θεραπείας του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (Α.ΠΟ.ΠΕ.Σ.) και δεν ακυρώνουμε την με αρ. πρωτ. YΠΠΟ/ΔNΣΑΚ /55027/1361/07-07-2009 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη ανέγερσης νέου κτηρίου «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Υ/Σ 150 ΚV/20KV» στο οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών Αυστραλίας και Μαυρή, στο Ο.Τ. 235 του Δήμου Ροδίων, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., διότι πέραν του ότι το αίτημα έχει υποβληθεί καθ’ υπέρβαση του εύλογου χρόνου από την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σε κάθε περίπτωση δεν προσκομίζονται στοιχεία νομικά και πραγματικά, ικανά να θέσουν ζήτημα επανεξέτασης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης στην οποία η Διοίκηση εμμένει.


Η Υπουργός
Λυδία Κονιόρδου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου