Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

ύμβουλο για να σχεδιάσει την είσοδό της στην αγορά φυσικού αερίου ψάχνει η ΔΕΗ

 
Δημήτρης Κοιλάκος
Τα σχέδιά της για την είσοδο στην αγορά φυσικού αερίου θέλει να βάλει μπροστά η ΔΕΗ, ζητώντας τη βοήθεια συμβούλου για την επεξεργασία του «οδικού χάρτη» για τη διείσδυση της εταιρείας στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου με
συγκεκριμένες προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα.
Ο σύμβουλος καλείται επίσης να βοηθήσει τη ΔΕΗ στην ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη δραστηριοποίησή της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και τη μεθοδολογία τιμολόγησης ενεργειακών προϊόντων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συνδυασμένα προϊόντα.
Αυτό που ενδιαφέρει τη ΔΕΗ, είναι να βρεθεί σε όσο το δυνατό καλύτερη θέση από τη στιγμή που θα αποφασίσει να μπει στην αγορά φυσικού αερίου, με το ενδιαφέρον της επιχείρησης να αφορά τόσο τη χονδρική, όσο και τη λιανική αγορά.
Για την επιλογή του κατάλληλου συμβούλου, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα».
Η ΔΕΗ περιμένει να λάβει προσφορές από τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το έργο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, μετά και την παράταση που δόθηκε.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ, με το ποσό αυτό να αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Τα καθήκοντα του συμβούλου
Ο σύμβουλος που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, θα προσφέρει στη ΔΕΗ υπηρεσίες που διακρίνονται σε τρία βασικά τμήματα: 
Ι. Ανάλυση αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου, διαμόρφωση στρατηγικής δραστηριοποίησης στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΙΙ. Διαμόρφωση στρατηγικής στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου
ΙΙΙ. Ανάλυση υποδομών CNG, LNG και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για τη δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές στις γεωγραφικές περιοχές που θα υποδείξει η ΔΕΗ
Ανάλυση αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου
Σε ό,τι αφορά την ανάλυση της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την αποτύπωση του υφιστάμενου και μελλοντικού ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη ΕΕ, καθώς και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική).
Επίσης, ο σύμβουλος καλείται να περιγράψει αναλυτικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη λιανική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα (βασικοί παίκτες, μερίδια αγοράς, πελατειακά τμήματα, τιμολόγια), καθώς και να αποτυπώσει τη δυνητική αγορά και και τον ανταγωνισμό. Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται να αποκτήσει εικόνα για τη δυναμική των πιθανών ανταγωνιστών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ανταγωνισμού.
Δεδομένου ότι η ΔΕΗ γνωρίζει ήδη από πρώτο χέρι την κατάσταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα μάλα μια ανάλυση ανταγωνιστικότητας (συγκριτικών πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων) του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στις διάφορες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά (π.χ. σύγκριση τιμών) και ποιοτικά κριτήρια (π.χ. περιβαλλοντικά όρια, πράσινη ενέργεια), εξ ου και ζητά από το σύμβουλο να την προμηθεύσει με τη σχετική ανάλυση.
Άλλωστε, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη δυνατότητα παροχής συνδυασμένων ενεργειακών προϊόντων στους πελάτες της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρεται για την αποτύπωση της διαθεσιμότητας και πρόσβασης των απαραίτητων υποδομών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για το προσδιορισμό των διαθέσιμων περιοχών δραστηριοποίησης και δυνητικών πελατών στα συνδυασμένα ενεργειακά προϊόντα.
Η τελευταία πτυχή, σε ό,τι αφορά την ανάλυση της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου που ζητάει η ΔΕΗ από το σύμβουλο, αφορά το benchmarking προμηθευτών φυσικού αερίου στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αγορές δραστηριοποίησης εκτός από αυτή του φυσικού αερίου, πελατειακά τμήματα, τιμολόγια, συνδυασμένα ενεργειακά προϊόντα, στρατηγικές προώθησης των προϊόντων, καθώς και το ποιά θα μπορούσε να είναι τα επόμενα βήματα.
Στρατηγική δραστηριοποίησης στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου
Προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της εν όψει της δραστηριοποίησής της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, η ΔΕΗ ζητάει από το σύμβουλο να προχωρήσει στην αξιολόγηση πελατειακών τμημάτων (π.χ. οικιακοί, εμπορικοί, ξενοδοχειακοί, βιομηχανικοί), με στόχο τον προσδιορισμό των τμημάτων στα οποία η ΔΕΗ θα στοχεύσει.
Παράλληλα, η ΔΕΗ επιζητά και το σχεδιασμό στρατηγικής απόκτησης πελατών ανά πελατειακό τμήμα και γεωγραφική περιοχή (κανάλια πωλήσεων, προωθητικές ενέργειες), καθώς και την ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής ανά πελατειακό τμήμα συνδυαστικά και με ηλεκτρισμό, αλλά και την ανάπτυξη προϊόντων, πρακτικών πώλησης και σχημάτων ανάπτυξης ανά πελατειακό τμήμα. Ο σύμβουλος καλείται να περιγράψει τα πιθανά χαρτοφυλάκια ενεργειακών προϊόντων σε το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τη ΔΕΗ: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενεργειακές υπηρεσίες.
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τη διαμόρφωση στρατηγικής αγοράς φυσικού αερίου, σε ό,τι αφορά π.χ. με το κόστος χονδρεμπορικής, το κόστος μεταφοράς κ.α. 
Ζητούμενο, τέλος, αποτελεί και η διαμόρφωση ενός λειτουργικού μοντέλου για τη δραστηριοποίηση στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, αξιοποιώντας και τις συνέργειες με την ηλεκτρική ενέργεια. Προς τούτο, χρειάζεται να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα κ.λπ.
Διαμόρφωση στρατηγικής στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου
Ο σύμβουλος που ψάχνει η ΔΕΗ καλείται να συμβάλλει και στη διαμόρφωση της στρατηγικής βάσει της οποίας θα κινηθεί η εταιρεία στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, ζήτημα για το οποίο προέχει η ανάλυση και αποτύπωση του υφιστάμενου και μελλοντικού ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου που διέπει τη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική).
Σε αυτή τη βάση, ο σύμβουλος καλείται να παρουσιάσει τις δυνατοτήτες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου και της σχέσης με το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΦΑ), καθώς και να αναλύσει τις διαθέσιμες πηγές αγοράς φυσικού αερίου (δημοπρασίες ΔΕΠΑ, εναλλακτικοί πάροχοι, δραστηριοποίηση στο σημείου εισόδου του αγωγού φυσικού αερίου από Βουλγαρία (Σιδηρόκαστρο), LNG Ρεβυθούσας κ.α.).
Ακόμα, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την ανάλυση και αποτύπωση όλων των νέων έργων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η υλοποίηση των οποίων συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες και πώς αναμένεται να διαφοροποιηθεί το υφιστάμενο περιβάλλον και να επηρεαστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και για την ανάλυση εμπορικών και τεχνολογικών περιορισμών και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων.
Παράλληλα, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται να μελετήσει τη στρατηγική διείσδυσης αντίστοιχων με την ίδια εταιρειών στην αγορά φυσικού αερίου /CNG/LNG σε άλλες χώρες.
Ένα ακόμα ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο σύμβουλος αφορά τον αν είναι αναγκαία ή όχι η επιλογή συνεταίρου, σε ποιες δραστηριότητες και με ποια χαρακτηριστικά, όπως και το αν αποτελεί αναγκαιότητα ή όχι η πρόσβαση στην αγορά φυσικού αερίου σε γειτονικές χώρες.
Τέλος, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση στρατηγικής αγοράς φυσικού αερίου από τις διαφορετικές πηγές αγοράς φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης των δυνητικών πελατών της ΔΕΗ στη λιανική αγορά φυσικού αερίου αλλά και το προφίλ των εργοστασίων της ΔΕΗ στην ελληνική επικράτεια, όπως επίσης και για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς τόσο στο ΕΣΦΑ όσο και στις διασυνδέσεις.
Ανάλυση υποδομών και μελέτες σκοπιμότητας 
Η ΔΕΗ θα υποδείξει στο σύμβουλο τις γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρεται, προκειμένου ο σύμβουλος να τις παράσχει ανάλυση των υποδομών CNG, LNG και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και να καταρτίσει τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας.
Έτσι, ο σύμβουλος καλείται να αναλύσει και να αποτυπώσει το υφιστάμενο και μελλοντικό ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο της αγοράς CNG και LNG στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική), καθώς και να αναλύσει τα δίκτυα φυσικού αερίου/CNG/LNG τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (νέοι αγωγοί, δίκτυα, terminals, αποθηκευτικοί χώροι, πελάτες, τεχνολογίες κ.λπ.).
Ακόμα, η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την αποτύπωση της αλυσίδας αξίας ανά γεωγραφική περιοχή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (δίκτυο πόλης παροχής φυσικού αερίου, χωρίς δίκτυο αλλά γειτνίαση με αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, νησιωτικές περιοχές κ.α.).
Για τις γεωγραφικές περιοχές όπου η ΔΕΗ θα αποφασίσει να εξετάσει τη δραστηριοποίηση της περαιτέρω, ο σύμβουλος θα εξετάσει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης και ύψους επενδύσεων υποδομών, ιεράρχηση αυτών και προσδιορισμός της βέλτιστης εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. δίκτυα διανομής, LNG, CNG).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:
1) Ο προσδιορισμός των διάφορων τρόπων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου ανά περιοχή όπως για παράδειγμα μέσω ανάπτυξης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου με τη χρήση αγωγών ή μέσω χρήσης ειδικών μεταφορικών μέσων. Στην περίπτωση που απαιτούνται σταθμοί παραλαβής LNG (small scale LNG) και σταθμοί αεριοποίησης, ο σύμβουλος θα υποστηρίξει στον προσδιορισμό της βέλτιστης γεωγραφικής τοποθέτησης του, της διαστασιολόγησής τους και το εκτιμώμενο κόστος αυτών.
2) Εκτίμηση κόστους των απαιτούμενων επενδύσεων για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και των νέων εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης/επιχορήγησης αυτών.
3) Υπολογισμός της τελικής τιμής του προϊόντος προς τον τελικό καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου, μεταφοράς, τα τέλη δικτύων διανομής, καθώς και άλλων παραγόντων που επιδρούν στην τελική του τιμή.
4) Εκτίμηση των δυνητικών εσόδων από το εγχείρημα σε βάθος χρόνου λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη ζήτηση αλλά και την ελκυστικότητα του διαμορφούμενου προϊόντος προς τον τελικό καταναλωτή.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, ο σύμβουλος καλείται να διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας υπό διαφορετικά σενάρια (όπου απαιτείται), προκειμένου να προσδιοριστεί η σκοπιμότητα του εγχειρήματος και να αποτυπωθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, καθώς και η χρονική απαίτηση έκδοσης αυτών.
Στη βάση όλων των παραπάνω, ο σύμβουλος θα καταρτίσει και την τελική του πρόταση προς τη ΔΕΗ, προκειμένου η διοίκηση της επιχείρησης να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις και να σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου