Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Στη λιανική, αλλά και τη χονδρική αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται η ΔΕΗ – Προσλαμβάνει σχετικό σύμβουλο

Στη λιανική, αλλά και τη χονδρική αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται η ΔΕΗ – Προσλαμβάνει σχετικό σύμβουλο 
Με την επέκταση των εργασιών της σε νέους τομείς, η ΔΕΗ ευελπιστεί πως θα μπορέσει να αναπληρώσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση της παρουσίας της τον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας
Τη δραστηριοποίηση της στην αγορά φυσικού αερίου σχεδιάζει η ΔΕΗ, η οποία έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου που θα εκπονήσει σχετική μελέτη.
Μάλιστα όπως προκύπτει από την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΔΕΗ εξετάζει το ενδεχόμενο δραστηριοποίηση της τόσο στη λιανική, όσο και στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου, όπως επίσης και στην αγορά συμπιεσμένου, υγροποιημένου  φυσικού αερίου και δικτύων διανομής.
Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο σύμβουλος στη ΔΕΗ έχουν τρία βασικά τμήματα:
•    Ανάλυση αγοράς προμήθειας (retail) φυσικού αερίου, διαμόρφωση στρατηγικής δραστηριοποίησης στην αγορά αυτή και ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου
•    Διαμόρφωση στρατηγικής στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου.
•    Ανάλυση υποδομών συμπιεσμένου ΦΑ, υγροποιημένου ΦΑ και δικτύων Διανομής φυσικού αερίου και κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για τη δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές στις γεωγραφικές περιοχές που θα υποδείξει η ΔΕΗ.
Επιπρόσθετα, ο σύμβουλος θα πρέπει να υποστηρίξει την ΔΕΗ στην παρουσίαση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου στους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη των διαδικασιών δραστηριοποίησης.
Μάλιστα οι υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως εντός πέντε μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης

Οι όροι του διαγωνισμού

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός λήγει στις 8 Αυγούστου, έχει τίτλο «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα» και ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.
Η ΔΕΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων της επιχείρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal.
Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η ΔΕΗ έχει την option να αυξήσει μέχρι 30% τον συνολικό προϋπολογισμένο συμβατικό τίμημα σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων καταστεί απαραίτητη η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών για την αρτιότητα του έργου, χωρίς ο ανάδοχος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν φυσικά η νομικά πρόσωπα ή και κοινοπραξίες που να έχουν μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών τα τρία τελευτά χρόνια 10 εκατ. ευρώ, σε δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Επίσης ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του κλάδου του φυσικού αερίου εκ των οποίων ένα τουλάχιστον με τίμημα μεγαλύτερο 100.000 ευρώ.
Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 100.000 ευρώ.
Τέλος, όπως προβλέπεται από το διαγωνισμό κατά την υπογραφή της σύμβασης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίσης με το 5% του συμβατικού τιμήματος.

Αρχική δημοσίευση: 24/7/2017 06:45

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου