Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΔΜΗΕ: Εκκρεμότητες στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα λειτουργίας του ΔΑΠΕΕΠ

ΑΔΜΗΕ: Εκκρεμότητες στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα λειτουργίας του ΔΑΠΕΕΠ 
Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, ο προτεινόμενος Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους Κανονισμούς της Αγοράς Εξισορρόπησης 
Σημαντικές εκκρεμότητες στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα λειτουργίας του ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος πρέπει να
τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί στο Target Model, διαπιστώνει ο ΑΔΜΗΕ.

Ο Διαχειριστής με επιστολή του στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης της ΡΑΕ καταγράφει μια σειρά από παρατηρήσεις σημειώνοντας ότι η ενσωμάτωση τους στον Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με την έναρξη των αγορών του target model.

Μάλιστα ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι ανάλογες παρατηρήσεις είχαν γίνει και στο κατ΄ αρχήν σχέδιο του Κώδικα που παρουσιάστηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ ήδη από τον περασμένο Μάιο.

«Στο κενό» οι παρατηρήσεις του Διαχειριστή

Παρά ταύτα, αναφέρει η επιστολή του ΑΔΜΗΕ, στην εκ νέου εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ δεν ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις με αποτέλεσμα ο προτεινόμενος Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους εγκεκριμένους από τη ΡΑΕ Κανονισμούς που αφορούν την Αγορά Εξισορρόπησης.

Ειδικότερα, στην εισήγηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφέρεται ότι ο ΑΔΜΗΕ (i) θα αποστέλλει δεδομένα σε μηναίο και όχι σε εβδομαδιαίο κύκλο
(ii) θα αποστέλλει δεδομένα ωριαία και όχι 15-λέπτου
(iii) θα αποστέλλει τις ποσότητες της αρχικής εκκαθάρισης την 15η ή και10η ημέρα του μήνα Μ+1 και όχι τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης W+1 και W+7.

Επιπλέον, σχετικά με την εκκαθάριση και τον διακανονισμό του ΕΤΜΕΑΡ, εξαιτίας του χρονοδιαγράμματος Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, δεν είναι δυνατή η αποστολή των σχετικών δεδομένων «μηνιαίως, το αργότερο την 24η ημέρα του επομένου μήνα». Θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως ακολούθως «Οι μηνιαίες χρεώσεις και τα σχετικά δεδομένα αποστέλλονται στον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ανά κατηγορία χρέωσης και εκπρόσωπο Φορτίου, μηνιαίως, το αργότερο την 24η ημέρα του μήνα Μ+2».

Αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα θα συμπεριληφθεί και στον υπό δημόσια διαβούλευση Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Διάθεση δεδομένων

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ θα έχει διαθέσιμα τα δεδομένα των μονάδων ΑΠΕ που αφορούν την εβδομάδα W, τα οποία τηλεμετρήθηκαν επιτυχώς την Τρίτη της εβδομάδας W+1, τα πιστοποιημένα δεδομένα όλων των ΑΠΕ, προ ενστάσεων, την Παρασκευή της εβδομάδας W+5 και τα πιστοποιημένα δεδομένα όλων των ΑΠΕ, μετά τις ενστάσεις, την Τρίτη της εβδομάδας W+7.

Όσον αφορά στη μηνιαία εκκαθάριση του ΔΑΠΕΕΠ, η αποστολή των δεδομένων από τον ΑΔΜΗΕ σε ανάλυση Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (15 λεπτά) θα πραγματοποιείται την Πέμπτη της εβδομάδας W+1 καθώς και την Πέμπτη της εβδομάδας W+7 (διορθωμένη αρχική τιμή) και όλα τα δεδομένα θα αναφέρονται σε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και σε Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

Επίσης, όσον αφορά στην οριστική εκκαθάριση του ΔΑΠΕΕΠ, η αποστολή των δεδομένων από τον ΑΔΜΗΕ θα γίνεται την εικοστή 20η Πέμπτη του έτους Y+1 για το πρώτο Εξάμηνο Εκκαθάρισης και την 46η Πέμπτη του έτους Y+1 για το δεύτερο Εξάμηνο Εκκαθάρισης και όλα τα δεδομένα θα αναφέρονται όπως και προηγουμένως σε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και σε Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι, από την ημερομηνία έναρξης των αγορών που προβλέπονται στο ν. 4425/2016, ο ΑΔΜΗΕ θα παρέχει στον ΔΑΠΕΕΠ όλα τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου ο τελευταίος να υπολογίζει τις χρεοπιστώσεις των Αποκλίσεων IMP_B, για το σύνολο των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είτε έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγυημένης τιμής κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999 και του ν. 3468/2006, είτε έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) κατά τις διατάξεις του ν.4414/2016, και εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ.

Συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων από τον ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιείται σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων έτσι ώστε ο υπολογισμός των παραπάνω χρεοπιστώσεων των αποκλίσεων από τον ΔΑΠΕΕΠ να του επιτρέπει τον προσδιορισμό του ύψους του κόστους εξισορρόπησης για τις μονάδες με ΣΕΣΤ εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 400 kW.

Επιπρόσθετα, προτείνεται να αντικατασταθούν ως ακολούθως
(i) το ‘Μητρώο Μονάδων’ με το ‘Μητρώο Μονάδων Αγοράς Εξισορρόπησης’,
(ii) η ‘Εκκαθάριση Αποκλίσεων’ να αντικατασταθεί με την ‘Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης’ και
(iii) ο ΚΔΕΣΔΜΗΕ να αντικατασταθεί με τον ‘Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ’.

Επίσης, να διαγραφεί από τον ΚΕΦ Ι.2 η αναφορά στην ‘Εκκαθάριση RTBM’ καθώς η ορθή αναφορά είναι Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης’. Τέλος, δεδομένου ότι αναριθμούνται αρκετά άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης λόγω της διαγραφής κάποιων εκ των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος ως προς τις παραπομπές στα άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

«Θεωρούμε ότι η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων μας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με την έναρξη των αγορών του target model», σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ στην επιστολή του.


www.worldenergynews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου