Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Η. Σκοτεινός (ΑΔΜΗΕ): Target Model - Η «ακτινογραφία» της ενιαίας αγοράς και πώς θα λειτουργεί

 Η. Σκοτεινός (ΑΔΜΗΕ): Target Model - Η «ακτινογραφία» της ενιαίας αγοράς και πώς θα λειτουργεί

Οι δύο βασικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ηλεκτρική ενέργεια είναι η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Διασυνδέσεων καθώς και η απελευθέρωση και δημιουργία μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προς την επίτευξη των δύο αυτών στόχων κινείται το

Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με αδιάλειπτο και δυναμικό τρόπο. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση των αγορών είναι απαραίτητο -και έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη μέλη, το ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς, το Μοντέλο Στόχος (Target Model), όπως αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E), του οποίου μέλος είναι και ο ΑΔΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). 

Εμβαθύνοντας στη λειτουργία του Target Model,  ζητούμενο αποτελεί η βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς ενέργειας μεταξύ δύο γειτονικών ζωνών προσφορών. Οι Ζώνες Προσφοράς (Bidding Zones) αποτελούν γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θεωρείται ότι η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς για μία συγκεκριμένη περίοδο αγοράς είναι ενιαία και προκύπτει από την τιμή της καμπύλης προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρακτικά, μία ζώνη προσφοράς μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος, αρκεί να μην εμφανίζεται στο εσωτερικό της συμφόρηση στο Σύστημα μεταφοράς. Στην Ευρώπη οι ζώνες προσφοράς συνήθως ταυτίζονται με τα εθνικά σύνορα της χώρας και κατά αυτόν τον τρόπο, η ηπειρωτική Ελλάδα και τα διασυνδεδεμένα νησιά αποτελούν μία ζώνη προσφοράς καθώς στο σύστημά της δεν εμφανίζεται μακροχρόνια εσωτερική συμφόρηση. Στον αντίποδα, χώρες,  όπως η γειτονική Ιταλία, με έντονους μακροχρόνιους περιορισμούς μεταφοράς στο εσωτερικό τους απαρτίζονται από πολλές ζώνες προσφοράς,. 

Η μεταφορά ενέργειας μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς απαιτεί αφενός την ηλεκτρική διασύνδεσή τους  και αφετέρου τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια μεταξύ των δύο ζωνών, δηλαδή της Καθαρής Μεταφορικής Δυναμικότητας (Net Transfer Capacity). Ο υπολογισμός της δυναμικότητας μεταξύ ζωνών προσφορών με κοινές αρχές και μεθοδολογίες είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Μοντέλου. Ο υπολογισμός αυτός διενεργείται για κάθε χρονική περίοδο αγοράς,  προς το παρόν ανά ώρα, σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή σε ένα σύνολο ζωνών προσφορών και σε διάφορα χρονικά πλαίσια, ανά έτος, μήνα και ημέρα. Λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση και η δομή των συστημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της δυναμικότητας η οποία θα διατεθεί στην αγορά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό κάθε ζώνης προσφοράς. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν έντεκα (11) επίσημες περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας και η Ελλάδα ανήκει σε δύο από αυτές, στην GRIT μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας-Ιταλίας και στη SEE μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οι υπολογισμοί δυναμικότητας στις διασυνδέσεις αυτές, αλλά και στις υπόλοιπες διασυνδέσεις της Ελλάδας με μη κράτη-μέλη πραγματοποιούνται, βάσει εγκεκριμένων κοινών μεθοδολογιών, από τον ΑΔΜΗΕ και σύντομα και με τη συμβολή του Περιφερειακού Κέντρου Συντονισμού Ασφαλείας,  Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC), που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από τους Διαχειριστές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ιταλίας και Ρουμανίας και προΐσταται ο ΑΔΜΗΕ.

Στην Ελλάδα, περίπου 2.000 MW δυναμικότητας είναι διαθέσιμα για διασυνοριακό εμπόριο, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις συμμετέχουν στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα με ποσοστό περίπου 20%.

Το επόμενο σημαντικό στοιχείο του Target Model είναι η διάθεση της υπολογιζόμενης δυναμικότητας σε συμμετέχοντες της αγοράς με μορφή Μακροχρόνιων Δικαιωμάτων Μεταφοράς (Forward Capacity Allocation). Τα μακροχρόνια δικαιώματα μεταφοράς χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο με το δικαίωμα προαίρεσης χρηματιστηριακών τίτλων (option), καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα που τα κατέχει να τα ασκήσει σε χρονικές περιόδους της αγοράς, πραγματοποιώντας πώληση ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ζώνη προσφοράς. Με τη χρήση ενός μακροχρόνιου δικαιώματος, ο συμμετέχων διασφαλίζει ότι μπορεί να αγοράσει ενέργεια από μία ζώνη προσφοράς, και να πωλήσει την ενέργεια αυτή σε μία άλλη ζώνη προσφοράς, διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως άμεση κατανομή δυναμικότητας, explicit allocation. Ο συμμετέχων, δηλαδή, «κλειδώνει» ένα διαφορικό τιμών και μειώνειπρακτικά την έκθεσή του σε κίνδυνο, εφόσον κλείσει μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς και πώλησης, πληρώνοντας την τιμή του δικαιώματος και αποφεύγοντας τη διακύμανση των τιμών των χονδρεμπορικών αγορών των δύο ζωνών προσφορών. Προκειμένου η υπολογιζόμενη ποσότητα να κατανέμεται πλήρως στους συμμετέχοντες της αγοράς, έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες και μεθοδολογίες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η δημοπράτηση των δικαιωμάτων αυτών πραγματοποιείται μέσω Οίκων Δημοπράτησης των οποίων ο ΑΔΜΗΕ είναι μέτοχος μαζί με άλλους Διαχειριστές: α) του Joint Auction Office (JAO), για τα σύνορα με χώρες της ΕΕ (στην περίπτωση της Ελλάδας αφορά στις διασυνδέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ιταλίας), και β) του South East Europe Common Auction Office (SEE CAO) για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα θεμελιώδη στοιχεία του Μοντέλου Στόχου είναι ήδη υλοποιημένα και εφαρμόζονται από τον ΑΔΜΗΕ και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Κεντρικό, και επίκαιρο για την Ελλάδα, στοιχείο του Target Model αποτελεί η αποδοτική λειτουργία των Αγορών Επόμενης Ημέρας (Day Ahead Market) και η σύζευξή τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Market Coupling) μέσω κοινού έργου των Διαχειριστών Συστημάτων και των Λειτουργών Αγορών. Στόχος της σύζευξης των αγορών είναι η βελτιστοποίηση των ροών ενέργειας στις διασυνδέσεις, η σύγκλιση των τιμών ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφορών και η ανάδειξη της επάρκειας διασυνοριακής δυναμικότητας. Για τη σύζευξη αγορών, απαιτείται η κεντρική επίλυση του κοινού μοντέλου σε κοινή πανευρωπαϊκά ώρα, ώστε να μεγιστοποιηθεί συνολικά η ρευστότητα της κοινής αγοράς. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι διασυνδέσεις, ο αλγόριθμος επίλυσης λαμβάνει υπόψη τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς η οποία μπορεί να έχει προκύψει είτε από τα μη ασκηθέντα μακροχρόνια δικαιώματα μεταφοράς είτε από επικαιροποίηση των υπολογισμών δυναμικότητας που πραγματοποιείται από τους Διαχειριστές. Ο αλγόριθμος κατανέμει αυτή τη δυναμικότητα κατά την επίλυση της αγοράς (διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως έμμεση κατανομή δυναμικότητας, implicit allocation), δημιουργώντας προγράμματα αγορών που αντιστοιχούν σε φυσικές ροές ενέργειας από ζώνες προσφοράς με χαμηλή τιμή προς ζώνες προσφοράς με υψηλή τιμή. Πρακτικά, εφόσον υπάρχει επαρκής διαθέσιμη δυναμικότητα, οι τιμές δύο γειτονικών ζωνών προσφοράς θα συγκλίνουν σε μία τιμή, οπότε και επιτυγχάνεται πλήρης σύζευξη τιμών (market coupling). Σε περίπτωση όπου η διαθέσιμη δυναμικότητα δεν επαρκεί, τότε δεν θα υπάρξει σύζευξη τιμών (market splitting), αλλά οι τιμές που θα διαμορφωθούν στις γειτονικές ζώνες προσφοράς θα έχουν συγκλίνει, με αποτέλεσμα τη συνολική μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου κατανομής δυναμικότητας, είναι ότι τα τελικά διασυνοριακά προγράμματα αγοράς ανάμεσα σε γειτονικές ζώνες προσφοράς είναι βέλτιστα, δηλαδή έχουν πάντοτε την κατεύθυνση από τη ζώνη προσφοράς με την μικρότερη τιμή προς τη ζώνη τιμής με μεγαλύτερη τιμή.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο του Target Model αποτελεί και η λειτουργία της συνεχούς Ενδοημερήσιας Αγοράς (Continuous Intraday Market). Η αγορά επόμενης ημέρας έχει τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, όμως όσο πιο πολύ απέχει χρονικά η επίλυση μιας αγοράς από τη φυσική παράδοση της ενέργειας, τόσο μεγαλύτερες αποκλίσεις μπορούν να προκύψουν ανάμεσα στα προγράμματα της αγοράς και τη φυσική παράδοση. Επομένως, ανακύπτει ανάγκη για διόρθωση των προγραμμάτων αγοράς κοντά στον χρόνο παράδοσης και για τον λόγο αυτό αρχικά δημιουργήθηκαν τοπικές ενδοημερήσιες αγορές. Στην αρχική τους μορφή οι αγορές αυτές είχαν τη μορφή της επανάληψης της συνεδρίας της προημερήσιας αγοράς για το σύνολο μίας ημέρας ή για κάποιες ώρες (Local Intraday Auction). Εν συνεχεία, οι τοπικές αυτές συνεδρίες  άρχισαν να διοργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο (Regional Intraday Auctions) υπό την μορφή συνεδριών σε προκαθορισμένους χρόνους με εμπλοκή πολλών χρηματιστηρίων ενέργειας και Διαχειριστών. Στο Target Model, ο βασικός σχεδιασμός της ενδοημερήσιας αγοράς βασίζεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις σε μία κεντρική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα (XBID) με προϊόντα από μία ώρα έως ένα τέταρτο. Η βασική διαφορά της συνεχούς διαπραγμάτευσης με τις τοπικές/περιφερειακές ενδοημερήσιες αγορές είναι ότι υπάρχει αντιστοίχιση εντολών προσφορών αγοράς και πώλησης κατά τη στιγμή υποβολής τους και όχι μία επίλυση της αγοράς σε καθορισμένο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία μοναδική τιμή ανά χρονική περίοδο αγοράς αλλά δυναμικά πολλές, σε συνάρτηση με τον αριθμό των συναλλαγών. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς μεταξύ των ζωνών προσφοράς, η διασυνδετική ικανότητα στην ενδοημερήσια αγορά κατανέμεται, όπως και στην αγορά επόμενης ημέρας, με έμμεσο τρόπο επιτρέποντας τη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ γειτονικών ζωνών προσφοράς έως και μία ώρα και ένα τέταρτο πριν τη φυσική παράδοση της ενέργειας. Στην Ελλάδα, κατά την έναρξη λειτουργίας της αγοράς θα υπάρχουν τρεις ενδοημερήσιες τοπικές δημοπρασίες (LIDAs). Σε σύντομο διάστημα, μετά τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με την ιταλική και την οποία θα διαδεχθεί η σύζευξη με την βουλγαρική αγορά, θα υλοποιηθούν καταρχάς συμπληρωματικές περιφερειακές ενδοημερήσιες δημοπρασίες (Complementary Regional Intraday Auctions, CRIDAs) και τέλος θα επιτευχθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης (XBID).

Η αγορά επόμενης ημέρας και η ενδοημερήσια αγορά πρακτικά αποτελούν αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης καθώς αφορούν παράδοση σε μελλοντικό χρόνο. Αντίστοιχα με τις αγορές αυτές, πολλά χρηματιστήρια ενέργειας, όπως και το ΕΧΕ, λειτουργούν ενεργειακές χρηματοπιστωτικές αγορές (αγορές παραγώγων) με προϊόντα μελλοντικής εκπλήρωσης (energy futures ή forwards) διάρκειας συνήθως έτους, τριμήνου ή μήνα, τα οποία μπορούν μαζί με τα διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης (Over the Counter) μεταξύ συμμετεχόντων, είτε να περνούν μέσα από την προημερήσια αγορά είτε όχι, ανάλογα με τον σχεδιασμό και τη σχετική έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Επιπρόσθετα, τα χρηματιστήρια ενέργειας ή/και τα χρηματιστήρια αξιών ή άλλες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης προϊόντων διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικά προϊόντα ενέργειας, τα οποία είναι συνήθως συμβάσεις επί διαφορών (Contracts for Difference) και τα οποία δεν σχετίζονται με φυσική παράδοση ενέργειας. Όλες αυτές οι αγορές λειτουργούν συμπληρωματικά στις αγορές του Μοντέλου Στόχου και η ρευστότητά τους ασφαλώς ενισχύει την αποδοτικότητα της ενεργειακής αγοράς. 

Η αντιστοίχιση των προγραμμάτων των αγορών με τη φυσική παράδοση πραγματοποιείται μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης (Balancing Market), της οποίας η λειτουργία είναι αποκλειστικό καθήκον του ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστή του Συστήματος. Η εξισορρόπηση αποτελεί μία βασική διαδικασία όλων των Διαχειριστών, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας, οι Διαχειριστές καλούνται καταρχάς να υλοποιήσουν τα προγράμματα αγοράς κάθε συμμετέχοντα βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει συνολικά από τη συμμετοχή τους στις αγορές των χρηματιστηρίων ενέργειας. Όμως η τελική παραγωγή ή κατανάλωση ενέργειας κάθε συμμετέχοντα κατά την πραγματική λειτουργία ενδέχεται να αποκλίνει από τα προγράμματα αγοράς και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση της κάλυψης του συνόλου των ανισοζυγίων (Imbalances) που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο ανά χρονική περίοδο αγοράς. Κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τις αποκλίσεις που προκαλεί (Balancing Responsible Party), ενώ κάθε συμμετέχων, ο οποίος δύναται να παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης στον Διαχειριστή, αποτελεί έναν πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης (Balancing Service Provider). Επομένως, οι ενεργοί συμμετέχοντες στην αγορά εξισορρόπησης είναι προφανώς πολύ λιγότεροι συγκριτικά με το σύνολο των συμμετεχόντων των αγορών του χρηματιστηρίου.

Για τη διασφάλιση του συστήματος ο Διαχειριστής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πηγές εξισορρόπησης λίγο πριν τον πραγματικό χρόνο, ενώ μετά τη φυσική παράδοση υπολογίζει τις τελικές ποσότητες εγχύσεων και καταναλώσεων ενέργειας σε κάθε σημείο του συστήματος. Δεδομένων των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, η αγορά εξισορρόπησης αποτελείται από τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η αγορά ισχύος εξισορρόπησης, κατά την οποία ο Διαχειριστής, βάσει των εκτιμήσεών του για τις απαιτούμενες εφεδρείες για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, δημοπρατεί την απαιτούμενη ποσότητα εφεδρειών ανά χρονική μονάδα αγοράς και την κατανέμει στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης. Στην ελληνική αγορά εξισορρόπησης, η δημοπράτηση της απαιτούμενης ισχύος εξισορρόπησης αφορά μισάωρη περίοδο κατανομής και πραγματοποιείται κάθε δώδεκα ώρες , στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ/ISP). Εκτός από την απονομή ισχύος εξισορρόπησης, η διαδικασία αυτή οδηγεί στην κατάρτιση ενός εφικτού προγράμματος λειτουργίας για όλες τις οντότητες που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης. Υπογραμμίζεται, ότι η αποζημίωση της ισχύος εξισορρόπησης πραγματοποιείται ανεξάρτητα με το εάν θα υπάρξει παράδοση ενέργειας στον πραγματικό χρόνο. Επόμενο στάδιο είναι η αγορά ενέργειας εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου, διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς, ανά δεκαπέντε λεπτά, και κατά την οποία ο Διαχειριστής δίνει εντολές για αύξηση ή ελάττωση του επιπέδου παραγωγής (παροχή ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης αντιστοίχως) στις οντότητες που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης, βάσει της οικονομικότητας των προσφορών που έχουν υποβάλει. Η αγορά αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τη λειτουργία του συστήματος Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (Automatic Generation Control, AGC) προκειμένου ο Διαχειριστής σε πραγματικό χρόνο να εξισορροπεί το σύστημα. Επισημαίνεται, ότι, προς το παρόν, στην ελληνική αγορά οι οντότητες αυτές είναι συμβατικές μονάδες παραγωγής, και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς εξισορρόπησης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με τη συμμετοχή σε αυτήν κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ αλλά και απόκρισης ζήτησης. Τελικό στάδιο της αγοράς εξισορρόπησης αποτελεί η εκκαθάριση των αποκλίσεων, διαδικασία η οποία περιλαμβάνει καταρχάς τον υπολογισμό των τελικών αποκλίσεων κάθε συμμετέχοντα και των χρεοπιστώσεων που του αντιστοιχούν βάσει του κόστους εξισορρόπησης ανά χρονική περίοδο αγοράς, καθώς επίσης και την κατανομή του υπολειπόμενου κόστους που σχετίζεται με την αγορά εξισορρόπησης, όπως το κόστος της ισχύος εξισορρόπησης ή το κόστος των απωλειών του συστήματος. 

Ολοκληρώνοντας  την ακολουθία αγορών και διαδικασιών που απαρτίζουν το Target Model και όπως είναι προφανές από τον τρόπο που θεσπίστηκαν και εν συνεχεία εξελίχθηκαν οι αγορές που περιλαμβάνει, διαπιστώνεται ευκρινώς η τάση ένταξης όλων των επιμέρους αγορών σε πανευρωπαϊκές αγορές. Εξέλιξη την οποία θα ακολουθήσει και η αγορά εξισορρόπησης, καθώς από το 2023 οι ευρωπαίοι Διαχειριστές θα ενεργοποιούν προϊόντα εφεδρειών στην αγορά ενέργειας εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου στις πανευρωπαϊκές πλατφόρμες εξισορρόπησης που αναπτύσσει ο ENTSO-E (MARI, PICASSO, TERRE).

Εν κατακλείδι, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα εκκίνησε αργοπορημένα τη διαδικασία σύζευξης των Αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία, ένα βήμα πριν την επίτευξη του στόχου. 

Αδιαμφισβήτητα, η ένταξη της ελληνικής αγοράς στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 

  • θα επιφέρει αυξημένα οικονομικά οφέλη ιδίως από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό, 
  • θα οδηγήσει σε δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές χονδρεμπορικής αγοράς, 
  • θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας και 
  • θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της απόκρισης ζήτησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας τον διεθνή στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την απανθρακοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, 

εξασφαλίζοντας οφέλη τα οποία καρπώνονται όχι μόνο οι συμμετέχοντες σε αυτήν, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

------------------------------

*Ο κ. Ηρακλής Σκοτεινός είναι Διευθυντής Διαχείρισης Αγοράς της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και Μέλος του ΔΣ της ΕΧΕ ΑΕ

Το άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο αφιερώματος του energypress στη μεγάλη τομή που επιφέρει στην ηλεκτρική αγορά το target model.

 

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου