Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

ΔΕΗ: Έχουμε μειώσει τις δαπάνες των ορυχείων - Ο κακής ποιότητας λιγνίτης αυξάνει τα κόστος

 
 Το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη είναι ο λόγος που οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες, επισημαίνει η ΔΕΗ δίνοντας τη δική της απάντηση αναφορικά με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.
Όπως επισημαίνει η Επιχείρηση, σε σχετική ανακοίνωση, οι
λειτουργικές δαπάνες των ορυχείων της έχουν μειωθεί την περίοδο 2009-2015 κατά 23,2%, ενώ και η κατανάλωση ενέργειας το αντίστοιχο διάστημα σημείωσε πτώση της τάξης του 18,5%.
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση της ΔΕΗ σημειώνονται τα ακόλουθα:
Μείωση κόστους Ορυχείων
Η ΔΕΗ Α.Ε. με μία σειρά μέτρων που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τα κόστη των Ορυχείων της.
Συγκεκριμένα:
·      Οι λειτουργικές δαπάνες των Ορυχείων έχουν μειωθεί την περίοδο 2009-2015 κατά 23,2%. Ειδικά οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Ορυχείων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο έχουν μειωθεί κατά 43%, λόγω αποχωρήσεων, μείωσης υπερωριακής απασχόλησης και των μνημονιακών μέτρων μείωσης των μισθών.
·      Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2009-2015 μειώθηκε κατά 18,5%
Ωστόσο, το μοναδιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας €/MWh των Ορυχείων αυξήθηκε για την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατά 13,5%. Η παραπάνω αύξηση προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 266/2014, βάσει του πραγματικού κόστους αγοράς Η/Ε στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά λιγνιτωρυχείο. Η σύγκριση της χρέωσης των Ορυχείων με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της Επιχείρησης για τους πελάτες Υ.Τ., δεν είναι δόκιμη. 
Επιπροσθέτως, σε έρευνα που διενήργησε η Booz & Co, με στοιχεία του 2012, για λογαριασμό της ΔΕΗ σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δραστηριότητα των Ορυχείων είναι πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.
Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.
Συμμετοχή της ΔΕΗ στη Διακοψιμότητα
α.  Η Οριακή Τιμή Δημοπρασίας διαμορφώνεται από την τιμή της τελευταίας επιλεγείσας προσφοράς των συμμετεχόντων στην δημοπρασία αυτή, και ανά υπηρεσία, σε συνδυασμό με το συνολικό δημοπρατούμενο φορτίο.
Η τιμή προσφοράς κάθε συμμετέχοντα, αυτή καθ’ εαυτή, ενώ στοχεύει στο να διασφαλίσει την κατακύρωση ένταξης στην διαδικασία αντιστάθμισης μέσω των υπηρεσιών Διακοψιμότητας, δεν καθορίζει την αποζημίωσή του, παρά μόνο αν αποτελεί την τελευταία επιλεγείσα προσφορά.
Είναι επομένως προφανές ότι πρώτιστο μέλημα κάθε συμμετέχοντα αποτελεί η εξασφάλιση ένταξης στις διαδικασίες αντιστάθμισης και δευτερευόντως η επιδίωξη μεγιστοποίησης του οφέλους.
β.  Η ΔΕΗ, πολλάκις κατά το παρελθόν, έχει διακόψει τη λειτουργία των Ορυχείων της, προκειμένου να εξυπηρετήσει την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας.
Στο πλαίσιο δε της Διακοψιμότητας είναι έτοιμη να διακόψει τη λειτουργία των Ορυχείων της χωρίς ουδεμία επίπτωση στην λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών της και επέκεινα στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, καθόσον:
·         Η χρονική διάρκεια της Διακοψιμότητας είναι πολύ περιορισμένη (κατά μέγιστον τέσσερις 48ωρες διακοπές και 24 ωριαίες διακοπές ετησίως).
·         Μέσω της εγγυημένης διατηρήσιμης ισχύος εξασφαλίζεται η αποκομιδή της τέφρας των ΑΗΣ.
·         Τα λιγνιτικά αποθέματα στις Αυλές των ΑΗΣ, παρέχουν αυτάρκεια τουλάχιστον 20 ημερών.
Υπογραμμίζεται ότι, η ΔΕΗ κατά την εγγραφή της στο σχετικό μητρώο του ΑΔΜΗΕ δεν εξάντλησε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής της, αλλά δήλωσε μικρό μέρος της εγκατεστημένης ισχύος της, δηλαδή εκείνη μόνον την ισχύ για την οποία, εάν ήθελε ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ η περικοπή της, μπορεί να ανταποκριθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου