Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΗ: Στο 0,5694% το ποσοστό των ιδίων μετοχών της εταιρείας


Μετά την αγορά 196.762 ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 26/9 - 28/9, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 2.175.012 μετοχές εκδόσεώς της 

Στο 0,5694% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών της ΔΕΗ, μετά την αγορά συνολικά 196.762 ιδίων μετοχών μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 26.9.2022

μέχρι και 28.9.2022.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 26.9.2022 μέχρι και 28.9.2022, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 196.762 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 2.175.012 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,5694% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

www.newmoney.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου