Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ - Αναλυτικά τα ονόματα που το απαρτίζουν


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 23 Αυγούστου 2022, αφού έλαβε υπόψη:

α.  τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 165/21.12.2021 και 78/5.7.2022,

β.  τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

ΔΕΗ Α.Ε. της 29ης Ιουνίου 2022, από τις οποίες προκύπτει η εκλογή του κ. Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., των κ.κ., Πύρρου Παπαδημητρίου, Στέφανου Καρδαμάκη και Στέφανου Θεοδωρίδη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των κ.κ., Αλέξανδρου Πατεράκη και Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μελών του Δ.Σ. με έναρξη και λήξη θητείας τους από 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025, αντίστοιχα,

γ.  την παράγραφο 3, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας,

αποφάσισε τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα σύμφωνα με την ανωτέρω εκλογή των προαναφερόμενων Μελών του, εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Στάσση Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Πύρρο Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και όρισε τον κ. Αλέξανδρο Πατεράκη ως Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Αλέξανδρο Φωτακίδη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Επομένως, η σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, με την ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχουν ως εξής:

 • Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.
 • Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.
 • Θεοδωρίδης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.
 • Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
 • Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

Δοθείσης της εκλογής ενός νέου μέλους και της (επαν)εκλογής πέντε μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2022, με έναρξη της θητείας τους από τις 22.8.2022 και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Δ.Σ., που συμμετέχουν στις Επιτροπές του, ήτοι στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και επιπλέον η πλήρωση από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των λοιπών προϋποθέσεων και κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, επιβεβαιώνεται η σύνθεση των εν λόγω Επιτροπών ως έχει σήμερα και ως οι εν λόγω Επιτροπές ορίστηκαν με τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 79/5.7.2022 και 80/5.7.2022, αποτελούμενες κατ΄ αλφαβητική σειρά από τους κ.κ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΕ)

 • Αγγελετόπουλο Ευάγγελο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023.
 • Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
 • Καρδαμάκη Στέφανο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
 • Χολέβα Κωνσταντίνο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023 και
 • Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)

 • Δοξάκη Δέσποινα, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
 • Θεοδωρίδη Στέφανο, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
 • Παπαδημητρίου Πύρρο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρο της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου