Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΗ: Στα 429,3 εκατ. το επαναλαμβανόμενο EBITDA - Ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ

 ΔΕΗ: Στα 429,3 εκατ. το επαναλαμβανόμενο EBITDA - Ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,9 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2021.

Επαναλαμβανόμενο EBITDA €429,3 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022 από €471,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 παρουσίασε η ΔΕΗ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις.

Παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως

των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στις εξαιρετικά αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που ωθούν ανοδικά και τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, σύμφωνα με τη διοίκηση, επέδειξε ανθεκτικότητα με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €429,3 εκατ. το α' εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας μείωση €42,1 εκατ. (-8,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 9,8%.

Στο επίπεδο των επιμέρους δραστηριοτήτων, η λειτουργική απόδοση της Εμπορίας επηρεάστηκε αρνητικά από τους προαναφερθέντες λόγους και τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε έτσι ώστε η ΔΕΗ να παραμείνει πιστή στην στήριξη των πελατών της.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,9 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2021. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,1 εκατ. έναντι κερδών €26,9 εκατ. το α' εξάμηνο 2021.


Στάσσης: Ανθεκτικότητα σε πρωτόγνωρες συνθήκες

«Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες εντός των οποίων δραστηριοποιείται σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες με σημαντικές εκπτώσεις και σταθερά τιμολόγια», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
«Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σε επίπεδα εντός των στόχων του προϋπολογισμού, ενώ συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και την αύξηση της ισχύος μας σε Ανανεώσιμες.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επιλεκτικές εξαγορές σε γειτονικές χώρες αλλά και στην Ελλάδα, προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Volterra για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 112MW. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο το οποίο γνωρίζουμε ήδη καλά λόγω της συμμετοχής μας σε μέρος αυτού με 45% και περιλαμβάνει έργα τόσο σε λειτουργία όσο και έτοιμα για κατασκευή.
Παράλληλα, συνεχίζουμε την οργανική ανάπτυξη μέσω της ωρίμανσης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξασφαλίζοντας περιβαλλοντικούς όρους για άλλα 100MW και προχωρώντας στην προκήρυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 644MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης ενώ προσφέρουμε σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία και παρέχουμε περισσότερη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Μέσα από τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, επιβεβαιώνουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας το 2022 στα επίπεδα του 2021 και συνεχίζουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, που είναι ο μόνος δρόμος για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους μας, το περιβάλλον και την κοινωνία.»

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το α' εξάμηνο 2022 κατά €2.198,8 εκατ. ή 100,2% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 5,2% η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α' εξάμηνο 2022, αυξήθηκαν κατά €2.241 εκατ. (ή κατά 130,1%) σε €3.963 εκατ. έναντι €1.722 εκατ. το α' εξάμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2.
Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του α' εξαμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)

Το α’ εξάμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,2% στις 27.988 GWh έναντι 26.606 GWh το α' εξάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, σημειώθηκε αύξηση κατά 4,7%.
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,5% το α’ εξάμηνο 2022 από 64,9% το α' εξάμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 63,6% τον Ιούνιο 2022 (από 63,8% τον Ιούνιο 2021), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 90,1% (από 91,5%) στην Υψηλή Τάση, 38,4% (από 35,3%) στη Μέση Τάση και 66,6% (από 67,7%) στη Χαμηλή Τάση.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 36,1% της συνολικής ζήτησης το α' εξάμηνο 2022 (32,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α' εξάμηνο 2021 ήταν 44,2% (40,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).
Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 648 GWh και διαμορφώθηκε σε 2.146 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 23,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του α' εξαμήνου 2021 όταν επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες. Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 254 GWh ενώ μείωση κατά 313 GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή.
Σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξήθηκε κατά 7,8% ή 840 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15,8% ή 675 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, C02 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €2.047,9 εκατ. (174,3%) σε σχέση με το α' εξάμηνο 2021.
Συγκεκριμένα:
• Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 45,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021 στα €326,5 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 53,8%) και του diesel (κατά 46%).
• Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 210,7% σε €678,3 εκατ. έναντι €218,3 εκατ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 234% παρά τη μειωμένη κατά 5,6% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
• Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €1.347.2 εκατ. (338%) λόγω της αυξημένης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) (από €61,9/MWh το α' εξάμηνο 2021 σε €237,6/MWh το α' εξάμηνο 2022) και των ποσοτήτων αγορών ενέργειας.
• Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών C02 αυξήθηκε σε €476,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2022 από €296,9 εκατ. το α' εξάμηνο 2021, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών C02 από τη ΔΕΗ σε €71,7/τόνο από €38,9/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων C02 κατά 10,4% σε 6,9 εκατ. τόνους.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €26,4 εκατ. σε €350,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022 από €324,4 εκατ. το α' εξάμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 608 εργαζόμενους (από 13.190 εργαζόμενους στο τέλος του α' εξαμήνου 2021 σε 12.582 εργαζομένους στο τέλος του α’ εξαμήνου 2022).

Προβλέψεις

Το α' εξάμηνο 2022 καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €82,6 εκατ. έναντι αντιστροφής προβλέψεων το α' εξάμηνο 2021 ύψους €155,6 εκατ.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Δεν υπάρχουν εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA του α' εξαμήνου 2022. To EBITDA του α' εξαμήνου 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €2,8 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του α' εξαμήνου 2021 διαμορφώθηκε σε €434 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α' εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €244,4 εκατ. έναντι €190,9 εκατ.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.06.2022 ήταν €2.245,1 εκατ., αυξημένο κατά €355,3 εκατ. σε σχέση με την 12.2021 (€1.889,8 εκατ.), λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, 0Ο2 και ενέργειας. Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των €1.323,3 εκατ. που κατέβαλε η Macquarie Asset Management εντός του α' τριμήνου 2022 για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

www.fpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου