Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία Κυρίζογλου για 6 ιδιώτες πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας


Επιστολή του δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα 

Για επαναλαμβανόμενη αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά έξι ιδιωτικών εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης τα παρακρατηθέντα από τους λογαριασμούς δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, κάνει λόγο ο

δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Λάζαρος Κυρίζογλου, σε επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα. Όπως αναφέρει σε σχετική του ενημέρωση ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, η μη απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο τελών αφαιρεί σημαντικούς πόρους από το δήμο και δημιουργεί αδικαιολόγητες δημοσιονομικές «τρύπες».

Στην επιστολή του, ο κ. Κυρίζογλου επισημαίνει ότι «…οι έξι (6) αναφερόμενες ως παραλήπτριες εκ κοινοποιήσεως του παρόντος εγγράφου Εταιρίες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας,  εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σαφείς νομοθετικές διατάξεις, συνεχίζουν δε πλέον απροκάλυπτα την όλως αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά τους, παρακρατώντας δολίως τα νόμιμα έσοδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» ενώ καταλήγει λέγοντάς ότι «ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα συνεχίσει να ακολουθεί την νόμιμη οδό για την είσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων του, με υποβολή Εγκλήσεων/Μηνύσεων κατά των υπευθύνων για την παράνομη παρακράτηση των  χρημάτων που οι πολίτες καταβάλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και οι Πάροχοι παρανόμως δεν αποδίδουν».

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Κυρίζογλου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Συνεχής παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας και άρνηση τήρησης των όρων της οικονομικής συναλλαγής που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία.

Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε για ακόμη μία φορά, μετά τα από 06/08/2018 και 22/4/2021 έγγραφά μας, τις Εξώδικες Οχλήσεις μας και τις υποβληθείσες Εγκλήσεις/Μηνύσεις μας, για την εξής μονίμως επαναλαμβανόμενη αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά των έξι (6) αναγραφομένων παραληπτριών της παρούσας εταιριών.

Το άρθρο 43 παργρ. 1β του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄, 16-06-2011) επί λέξει αναφέρει: «β. Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετήσιων λογαριασμών. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο. Για λογαριασμούς που εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ορισμένης χρονικής περιόδου, που προσδιορίζεται από τους νομίμως υπόχρεους, ενεργείται από τη ΔΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ανάλογη χρέωση των εν λόγω ποσών. Οι πραγματοποιούμενες από τη ΔΕΗ ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήμο χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων τελών».

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση είναι υψίστης σημασίας για τον προγραμματισμό της οικονομικής λειτουργίας των Δήμων καθώς και για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων, με δεδομένο ότι τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι γνωστά εγκαίρως ώστε να υπολογισθούν και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα της επόμενης χρονιάς.

Εντούτοις, ούτε οι Εξώδικες Οχλήσεις μας αλλά ούτε και οι μηνύσεις μας δεν είχαν ως αποτέλεσμα την τήρηση του νόμου από τις αναφερόμενες εταιρίες.

Συγκεκριμένα, η πρώτη εταιρία WATT AND VOLT A.E. έλαβε τον Δεκέμβριο 2021 Εξώδικη Όχληση και μετά από λίγες ημέρες εξόφλησε τους οφειλόμενους μήνες, έως και τον Οκτώβριο 2021. Έως σήμερα, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει έως και τον Ιανουάριο 2022, δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό, ήτοι οφείλει ήδη ληξιπροθέσμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022.

Η δεύτερη εταιρία ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ έλαβε τον Δεκέμβριο 2021 Εξώδικη Όχληση και μετά από λίγες ημέρες εξόφλησε τους οφειλόμενους μήνες, έως και τον Σεπτέμβριο 2021. Έως σήμερα δε, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει και τον Ιανουάριο 2022, δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό, ήτοι οφείλει ληξιπροθέσμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022.

Η τρίτη εταιρία VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε έλαβε τον Δεκέμβριο 2021 Εξώδικη Όχληση, δεν εξόφλησε την οφειλή της,  και στις 10/1/2022 υπεβλήθη εκ του Δήμου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης  Έγκληση- Μήνυση προς αυτήν.  Εξόφλησε με τον τρόπο αυτόν, έως και τον Οκτώβριο 2021. Έως σήμερα, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει και τον Ιανουάριο 2022, δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό, ήτοι οφείλει ληξιπροθέσμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία,  τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022.

Η τέταρτη εταιρία NRG A.E έλαβε τον Δεκέμβριο 2021 Εξώδικη Όχληση και μετά από λίγες ημέρες εξόφλησε τους οφειλόμενους μήνες, έως και τον Οκτώβριο 2021. Έως σήμερα δε, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει και τον Ιανουάριο 2022, δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό, ήτοι οφείλει ληξιπροθέσμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία,  τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022.

Η πέμπτη εταιρία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.  έλαβε τον Δεκέμβριο 2021 Εξώδικη Όχληση και μετά από λίγες ημέρες εξόφλησε τους οφειλόμενους μήνες, έως και τον Νοέμβριο 2021. Έως σήμερα δε, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει και τον Ιανουάριο 2022, οφείλει ληξιπροσθέσμως τους μήνες Δεκέμβριο 2022 και Ιανουάριο 2022.

Η έκτη εταιρία VOLTERRA AE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έλαβε την 4η Ιανουαρίου 2022 Εξώδικη Όχληση, δεν εξόφλησε την οφειλή της και στις 22/1/2022 υπεβλήθη εκ του Δήμου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Έγκληση- Μήνυση προς αυτήν. Εξόφλησε δε με τον τρόπο αυτόν, έως και τον Σεπτέμβριο 2021. Έως σήμερα δε, ενώ θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει και τον Ιανουάριο 2022, δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό, ήτοι οφείλει ληξιπροθέσμως τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022.

Σύμφωνα με το ανωτέρω εκτεθέν ιστορικό, είναι φανερό ότι, παρ΄ όλες τις νομικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμος μας, οι έξι (6) αναφερόμενες ως παραλήπτριες εκ κοινοποιήσεως του παρόντος εγγράφου Εταιρίες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας,  εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σαφείς νομοθετικές διατάξεις, συνεχίζουν δε πλέον απροκάλυπτα την όλως αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά τους, παρακρατώντας δολίως τα νόμιμα έσοδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα συνεχίσει να ακολουθεί την νόμιμη οδό για την είσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων του, με υποβολή Εγκλήσεων/Μηνύσεων κατά των υπευθύνων για την παράνομη παρακράτηση των  χρημάτων που οι πολίτες καταβάλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και οι Πάροχοι παρανόμως δεν αποδίδουν.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Λάζαρος Κυρίζογλου

Α΄ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

 

www.typosthes.gr

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου