Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 24ης Δεκεμβρίου έγινε η ρύθμιση αρκετών  κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Μέσα σε αυτό λοιπόν και στο άρθρο 9 δόθηκε η παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 9
Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας 
των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 55 του 
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας 
που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) στις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. 
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 
(Α΄ 286) και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παρα−
γωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει έως 31.12.2015, 
παρατείνεται μέχρι την 31.12.2017. Τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο αυτή εφαρμόζονται και σε όσες από τις 
παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν μεταβιβαστεί 
στην εταιρεία "ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.".
2. Στις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
Α.Ε. στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί 
από την 24.01.2002 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του 
παρόντος νόμου και βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι 
την έκδοση του παρόντος νόμου, χορηγείται μέχρι την 
31.12.2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια 
της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001.
3. Οι Μονάδες Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε σε μικρά απο−
μονωμένα συστήματα και απομονωμένα μικροδίκτυα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημεία 26 και 27 της 
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών, μέχρι την 31.12.2017 καλύπτονται από την Προ−
σωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οφείλουν 
να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από 
ειδικό καθεστώς Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουρ−
γίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις 
φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, έως την 31.03.2017.
5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των ΔΕΗ 
Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τις οποίες έχει ήδη 
χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου