Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

ΡΑΕ: Διαβούλευση για την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του Μέσου Μεταβλητού Κόστους συμβατικών σταθμών

 
Σε δημόσια διαβούλευση της επανεξέτασης του τρόπου υπολογισμού του Μέσου Μεταβλητού Κόστους Συμβατικών Σταθμών για την εφαρμογή της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 143 του ν.4001/2011, προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για την διερεύνηση εξομοίωσης του
τρόπου εφαρμογής των διατάξεων της  παραγράφου 2 (α) του άρθρου143 του ν.4001/2011 αναφορικά με το Μέσο Μεταβλητό Κόστος των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) της αγοράς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΜΔΝ.
Με βάση την ανωτέρω διάταξη:
«α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ` της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Στο αρθ. 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και σχετικά με το λογαριασμό Λ-Γ του άρθρου143 του ν.4001/2011 αναφέρεται ότι:
«Δ) Για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) εγγράφεται ως χρέωση ή πίστωση (πληρωμή ή είσπραξη), η τελική διαφορά που προκύπτει για τον ισοσκελισμό του αντίστοιχου λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, ήτοι, η διαφορά από την εκκαθάριση: α) των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 που αντιστοιχεί στους καταναλωτές και τους Αυτοπαραγωγούς στα ΜΔΝ, β) των ποσών που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα ΜΔΝ για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτάκαι γ) των χρηματικών ποσών που οφείλονται στους Παραγωγούς από τις Μονάδες αυτές στα ΜΔΝ»
Επιπλέον, με βάση το άρθρο 160 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ:
«Ως Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής νοείται το ανά MWh κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατική Μονάδα για κάθε σημείο λειτουργίας της (€/MWh), και περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου, το κόστος εκπομπών CO2, καθώς και το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας. « 
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο και αναφορικά με το κόστος καυσίμου αναφέρεται ότι:
«Στις […] τιμές καυσίμων συμπεριλαμβάνεται το εύλογο κόστος μεταφοράς καυσίμου προς το Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι Συμβατικές Μονάδες, καθώς και τυχόν φόροι ή τέλη βάσει της κείμενης νομοθεσίας.»
Αναφορικά με το ΔΣ στο ίδιο άρθρο του ΚΣΗΕ (αρθ. 72) για τον προσδιορισμό του ΜΜΚΘΣΣ χρησιμοποιείται το«Μεταβλητό Κόστος στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας … όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ».
Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.4.1 του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ και αναφορικά με το κόστος καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του μέσου μεταβλητού κόστους θερμικών μονάδων:
«Το κόστος καυσίμου ανά τύπο καυσίμου συμπεριλαμβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο Παραγωγός για την «προμήθεια» του καυσίμου.
….

Ειδικά για τις Μονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) […] το κόστος καυσίμου έχει δύο συνιστώσες : (α) το κόστος προμήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ …»
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι χρήζει εναρμόνισης η προσέγγιση που ακολουθείται ως προς τη χρήση φόρων και άλλων τελών κατά τον προσδιορισμό του ΜΜΚΘΣΣ για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 143 του ν.4001/2011 μεταξύ των μονάδων στα ΜΔΝ και των μονάδων Φ.Α. του ΔΣ.
Ω εκ τούτου, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση για την εξομοίωση του τρόπου εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων στο ΔΣ και στα ΜΔΝ,  με ενσωμάτωση στον υπολογισμό του ΜΜΚΘΣΣ των μονάδων του ΔΣ, του συνολικού κόστους του ΕΦΚ Φ.Α. μόνο για τις ανάγκες του λογαριασμού Λ-Γ, τροποποιώντας τον υπολογισμό του ποσού πίστωσης του αρθ. 72 του ΚΣΗΕ ως εξής:
η μοναδιαία μεσοσταθμική χρέωση ΕΦΚ για τη μονάδα u την περίοδο κατανομής t του μήνα μ,

RSCTNGu,μ η μηνιαία υπολογιζόμενη στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς αμοιβή για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου για τη μονάδα u για το μήνα μ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 1.02.2016.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνσηinfo@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου