Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Πρόστιμο προτείνει η Κομισιόν για μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Αποτέλεσμα εικόνας για κομισιων 
Την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής 29.145 ευρώ στη χώρα μας για μη συμμόρφωση με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ζητά η Κομισιόν, καθώς η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε για τις διατάξεις που θέσπισε, προκειμένου να συμμορφωθεί με την σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Όπως αναφέρεται, η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για 20% στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. 
Επίσης, θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας και προβλέπει τη θέσπιση ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020.
Η Ελλάδα δεν ενημέρωσε την Κομισιόν για τις διατάξεις που θέσπισε προκειμένου να συμμορφωθεί με την εν λόγω οδηγία. Η Κομισιόν δεν διαθέτει άλλα πληροφοριακά στοιχεία που θα της επέτρεπαν να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις. Όφειλε επομένως να υποθέσει ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα θεσπίσει τις εν λόγω διατάξεις.
Η Κομισιόν ζητά από το Δικαστήριο:
- να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραλείποντας να θεσπίσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ ή, εν πάση περιπτώσει, παραλείποντας να κοινοποιήσει τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας
- να επιβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 260, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ[1], την καταβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 29.145,6 ευρώ από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου