Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Στα 671 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΣΟΛ, η αξία των περιουσιακών στοιχείων των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

 
Οι ορκωτοί λογιστές σημειώνουν πως η εργασία τους δεν επεκτάθηκε στη διαπίστωση τυχόν υπάρχουσας υπεραξίας ή υποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, επισφάλειες, απαξιώσεις και αφανή αποθεματικά
Από 700 εκατ. ευρώ έως και 1 δις ευρώ είχε εκτιμήσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης
Παναγιωτάκης τα πιθανά έσοδα της επιχείρησης από την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και όπως φαίνεται η αποτίμηση της λογιστικής αξίας των δυο εταιριών που θα αποσχιστούν από τη ΔΕΗ και θα πωληθούν (Μεγαλόπολη και Μελίτη) δεν απέχει πολύ από το κάτω όριο που είχε θέσει στην αποστροφή του λόγου του ο επικεφαλής της επιχείρησης.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΟΛ, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των υπό πώληση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ η λογιστική αξία της Μεγαλόπολης ανέρχεται σε περίπου 371 εκατ. ευρώ και της Μελίτης σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Τα δυο αυτά ποσά δίνουν ένα στίγμα του τι θα επιδιώξει να κερδίσει η ΔΕΗ από την πώληση των τριών λιγιτικών μονάδων της, αν και οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών θα συνυπολογίσουν και μια σειρά από άλλους παράγοντες όπως τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την πολιτική της ΕΕ που έχει θέσει στο στόχαστρο της τον άνθρακα, το αυξανόμενο κόστος των ρύπων, το εργασιακό κόστος αλλά και τη διάρκεια ζωής των υπό πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Πάντως σύμφωνα έκθεση του ΣΟΛ που υπογράφεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Κωνσταντίνο Ευαγγελινό και Παναγιώτη Περβέντη, το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού μειωμένο κατά τη λογιστική αξία των προβλέψεων, υποχρεώσεων και μεταβατικών λογαριασμών παθητικού της Μελίτης, στο τέλος Μαρτίου 2018, ανέρχεται  σε 300.717.719,01 ευρώ, ενώ το εισφερόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 52,8 εκατ. ευρώ.
Αντιστοίχως η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Μεγαλόπολης ανέρχεται στο ποσό των 371.334.154,93 ευρώ, ενώ το εισφερόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 99,1 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τη Μελίτη η αναπόσβεστη αξία των περιουσιακών της στοιχείων ανέρχεται σε  402.753.968 ευρώ.
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της νέας εταιρίας ανέρχονται σε 3.449.178 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 7.921.606 ευρώ.
Οι προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν κυρίως τις εκπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των συνταξιούχων της ΔΕΗ ανέρχονται σε 1.940.204 ευρώ ενώ επίσης έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 97.793.348 ευρώ.
Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί πως σε ότι αφορά τη Μεγαλόπολη η αναπόσβεστη αξία των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 433.640.138 εκατ ευρώ.
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της νέας εταιρίας ανέρχονται σε 7.784.132 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 5.264736 ευρώ.
Οι προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν κυρίως τις εκπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των συνταξιούχων της ΔΕΗ ανέρχονται σε 9.779.974 ευρώ, ενώ επίσης έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   76.110.426 ευρώ.

Τα εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία της Μελίτης…
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ νέα εταιρία ΑΗΣ Μελίτης περιλαμβάνονται:
•    η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 330 MW, 
•    η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 2ης μονάδας ισχύος 450 MW,
•    τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή επί των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης,
•    το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων
•    το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
•    το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων
•    το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Μελίτης,
•    το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που αφορούν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του ΑΗΣ Μελίτης.
•    Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας.
…και της Μεγαλόπολης
Τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ στη νέα εταιρία ΑΗΣ Μεγαλόπολης είναι τα εξής:
•    Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4, ισχύος από 300 MW η κάθε μια,
•    το γήπεδο του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
•    το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
•    το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
•    το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
•    το τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που εξυπηρετούν από κοινού τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 4 και Μεγαλόπολη 5 και αφορούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, τα οποία δύναται να διαχωριστούν και κρίνονται απαραίτητα για την αυτόνομη λειτουργία της νέας εταιρείας. Για το τμήμα ή τα τμήματα των κοινών κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που δεν δύναται να διαχωριστούν, θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρείας
•    το τμήμα ή τα τμήματα του γηπέδου του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που αντιστοιχούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, καθώς και αυτά που αφορούν στο τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση
•    το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4,
•    το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τη μονάδα 4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης,
•    τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,
•    το δικαίωμα χρήσης του χώρου απόθεσης στερεών παραπροϊόντων που βρίσκεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης,
•    το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων εκτάσεων γης,
•    το σύνολο του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολιτικού μηχανικού και ειδικών κατασκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και οχημάτων και εξοπλισμού γραφείου και πληροφορικής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,
•    το σύνολο των αποθεμάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
•    το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ορκωτοί λογιστές σημειώνουν πως η εργασία τους δεν επεκτάθηκε στη διαπίστωση τυχόν υπάρχουσας υπεραξίας ή υποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, επισφάλειες, απαξιώσεις αφανή αποθεματικά και άλλα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση των προς απόσχιση κλάδων.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου