Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Στις 7 Ιουνίου η Γ.Σ. της ΔΕΗ για Μη Διανομή Μερίσματος και Εκλογή CEO

Αποτέλεσμα εικόνας για δεη 
Στις 7 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των μετόχων της ΔΕΗ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι στη 16η  Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευσή στις 7 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο "Athenaeum Intercontinental" (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 11745), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 έως 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς τους ως Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή νέου Μέλους ή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση της παράτασης ισχύος έως και τις 28.2.2018, της από 7.12.2015 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην έγκριση εκπτώσεων όγκου περιόδου 2016-2017 επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων πελατών Υψηλής Τάσης.
ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
 https://www.energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου