Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Κομισιόν: Ζωτικής σημασίας ο λιγνίτης για την Ελληνική αγορά – Το σκεπτικό για την έγκριση των μέτρων της αποεπένδυσης

 
 
«Πράγματι, η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής  ενέργειας και είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, το τρέχον επίπεδο λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να  είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό απαραίτητο για την ισορροπία της ελληνικής αγοράς χονδρικής προμήθειας και, ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.». 
Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Κομισιόν (δικαιώνοντας αντίστοιχες αναφορές της διοίκησης της ΔΕΗ που "βλέπουν" βαρύνοντα ρόλο για το λιγνίτη στην ελληνική αγορά), στο σκεπτικό της απόφασης που έλαβε στις 17 Απριλίου και δημοσιεύθηκε τώρα, με την οποία κρίνει ότι τα νέα μέτρα αποκατάστασης (δηλαδή η αποεπένδυση των μονάδων της ΔΕΗ) είναι κατάλληλα και επαρκή για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή στην περίφημη απόφασή της του 2008. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τις προς πώληση μονάδες ως "τις πλέον ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας".
Στην απόφασή της η Κομισιόν, αφού παραθέτει αναλυτικά ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, καταλήγει στο να δώσει έγκριση στα μέτρα που πρότεινε η ελληνική πλευρά (την πώληση μονάδων της ΔΕΗ κ.λπ.), τα οποία είναι πλέον οι νέες υποχρεώσεις της χώρας σε αντικατάσταση εκείνων που είχαν τεθεί από το 2008.
Ενδιαφέρον ωστόσο έχουν κάποια από τα σημεία που επισημαίνει ή και αποκαλύπτει η Κομισιόν στην απόφασή της. Ενδεικτικά, όσον αφορά τα «στατιστικά» του μάρκετ τεστ που πραγματοποιήθηκε για να διαγνωστούν οι προθέσεις της αγοράς: Εστάλησαν ερωτηματολόγια σε περισσότερα από 80 δυνητικά ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπης (π.χ. στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική). Η Επιτροπή έλαβε 30 απαντήσεις, οι οποίες προέρχονταν από το σύνολο των Ελλήνων αποδεκτών (100 %) και την πλειονότητα των ευρωπαϊκών (μη ελληνικών) εταιρειών. Συνολικά, 15 εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενδεχόμενη αγορά μιας ή αμφοτέρων των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων.
Από τις ενδιαφέρουσες αναφορές της απόφασης της Κομισιόν, αξίζει επίσης να επισημανθούν:
Υδροηλεκτρικά
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο market test τόνισαν ότι, για να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων με τη δημιουργία πιο ισόρροπου χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει στη δέσμη των εκχωρήσεων να περιληφθεί επίσης η υδροηλεκτρική παραγωγή. Στο θέμα αυτό η απόφαση αναφέρει ότι: «Όσον αφορά την προσθήκη της υδροηλεκτρικής παραγωγής στη δέσμη εκχωρήσεων, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόθεσης περιορίζεται στον λιγνίτη.  Συνεπώς, κάθε ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση στη δυναμικότητα υδροηλεκτρικής παραγωγής από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόθεσης».
Η αξία των μονάδων που πωλούνται
Συνολικά, από άποψη εκχωρούμενης δυναμικότητας λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, οι εκχωρούμενες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα αρχικά μέτρα αποκατάστασης αντιπροσωπεύουν έως 1220 MW και, κατά μέσο όρο, έως 35,6 % της συνολικής προβλεπόμενης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ με λιγνίτη την περίοδο 2018-2035.
Η εκχωρούμενη δυναμικότητα στη διάθεση τρίτων μερών, αν και ελαφρώς χαμηλότερη από τον στόχο του 40 % που οριζόταν στην απόφαση του 2008, οδηγεί σε ισόρροπο χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο θα είναι σχετικά σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και αναμένεται ότι θα επιτρέψει στον/στους αγοραστή/-ές των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στη ΔΕΗ.
Από την ανάλυση της ελληνικής χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει ότι, σύμφωνα με αυτά που τόνισαν όσοι απάντησαν στην έρευνα αγοράς, οι τρεις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που περιλαμβάνονται στα μέτρα αποκατάστασης έχουν χαμηλό μεταβλητό κόστος ανά παραγόμενη MWh, τουλάχιστον σύμφωνα με το μέσο μεταβλητό κόστος του στόλου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά τις συγκεκριμένες μονάδες τις πλέον ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αποτίμηση
Για να εξασφαλισθεί δίκαιη αποτίμηση των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων, η ΔΕΗ θα ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή τον οποίο θα έχει εγκρίνει προηγουμένως η Επιτροπή η οποία έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόμενο εκτιμητή και να τον αξιολογήσει με βάση τα προσόντα που ισχύουν για τους επιβλέποντες εντολοδόχους. Ο εκτιμητής που θα ορισθεί θα πρέπει να εκτιμήσει στην τελευταία φάση της δημοπράτησης την αξία κάθε εκχωρούμενης εγκατάστασης χωριστά με σκοπό να καθοριστεί εύλογη αγοραία αξία για αμφότερες τις εκχωρούμενες εγκαταστάσεις . Για την αποτίμηση κάθε εκχωρούμενης εγκατάστασης, ο εκτιμητής θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του άλλες παρόμοιες πράξεις των τελευταίων ετών και ότι η ΔΕΗ θα αναλάβει ανάλογο μέρος του κόστους παύσης λειτουργίας.
Στρεβλώσεις
Σχεδόν δέκα έτη μετά την έκδοση της απόφασης του 2008, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να παρουσιάζει τις ίδιες στρεβλώσεις που είχαν διαπιστωθεί στην αρχική αξιολόγηση της Επιτροπής. Όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στην έκθεσή της του 2017 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η αγορά χονδρικής (και λιανικής) πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Η ΔΕΗ κατέχει και εκμεταλλεύεται το σύνολο των 7085 MW της ελληνικής δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και υδροηλεκτρικής ενέργειας».
Ακόμη και σήμερα, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά και να ασκηθεί μεγαλύτερη ανταγωνιστική πίεση ιδίως σε περιόδους εκτός αιχμής, οι τρίτοι ανταγωνιστές, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη δυναμικότητα φορτίου βάσης, η οποία στην Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σημαντικά από τον λιγνίτη
Ακόμη και σήμερα, όπως ορίζεται στην απόφαση του 2008, οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ χρειάζονται πρόσβαση σε δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη για να αυξήσουν την ανταγωνιστική πίεση στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας και να αντιμετωπισθούν οι διαρκείς στρεβλώσεις προς όφελος της ΔΕΗ.
--------------------
Διαβάστε παρακάτω στα "συνοδευτικά αρχεία" ολόκληρη την απόφαση

Συνοδευτικά αρχεία


energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου