Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΔΕΗ: Μόνο η Ernst & Young υπέβαλε προσφορά για την επιλογή ορκωτού ελεγκτή

ADMHE ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Παναγιωτάκης 
Η Ernst & Young ήταν η μόνη που υπέβαλε προσφορά έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ για την επιλογή ορκωτού ελεγκτή. Η εταιρεία είχε αποστείλει πρόσκληση υποβολής προσφοράς στις Ernst & Young, KPMG, Deloitte και PricewaterhouseCoopers.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της:
Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις
προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.
Πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011, οι ορκωτοί ελεγκτές εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (προαιρετικά κατά το νόμο), μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.
Με σκοπό την υποβοήθηση των μετόχων στη λήψη σχετικής απόφασης, ζητήθηκαν κλειστές προσφορές με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού.
Επειδή η Εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί, σε συνεχή βάση, την ευχέρεια εξόδου στη διεθνή αγορά ομολόγων, θα πρέπει, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, τα οικονομικά στοιχεία της να έχουν ελεγχθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο. Για το λόγο αυτό η πρόσκληση υποβολής προσφοράς απεστάλη στους τέσσερις μεγαλύτερους διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους:
1. Ernst & Young 2. KPMG 3. Deloitte 4. PricewaterhouseCoopers
Το κριτήριο αξιολόγησης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμήματος.
Προσφορά υπέβαλε μόνο η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης έβδομης (17 ης) εταιρικής χρήσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου