Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Όχι σε όρια από ΔΕΗ και ΕΣΑΗ προς την ΡΑΕ - Αναποτελεσματική η αγορά λέει η NRG

 Όχι σε όρια από ΔΕΗ και ΕΣΑΗ προς την ΡΑΕ - Αναποτελεσματική η αγορά λέει η NRG

Τεράστιες παραλείψεις και κενά στην λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης διαπιστώνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς

Την υιοθέτηση διαδικασιών εποπτείας και εκ των υστέρων ελέγχου της Αγοράς Εξισορρόπησης, προτείνει η ΔΕΗ αντί της επιβολής πολύ αυστηρών ορίων στην υποβολή προσφορών που όπως

σημειώνει αντίκειται στις αρχές της ελεύθερης αγοράς και συχνά οδηγούν σε αποκλίσεις από το βέλτιστο σημείο λειτουργίας της.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιεί η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης η ΔΕΗ τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων μεταβατικού και προσωρινού χαρακτήρα, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετάβασης σε λειτουργία των αγορών σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα από το Ευρωπαϊκό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επίσης σημειώνει ότι ο σχεδιασμός των μεταβατικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα να διερευνηθεί:
• Η συμβατότητα των προτεινομένων ρυθμίσεων με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
• Τυχόν επιδράσεις των προτεινόμενων ορίων της Αγοράς Εξισορρόπησης στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα των άλλων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
• Οι επιπτώσεις στις εξαγωγικές ροές που μπορούν να προκύψουν από το διαφορικό των τιμών Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ της ελληνικής και των λοιπών ευρωπαϊκών αγορών, οδηγώντας σε μείωση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων για κάλυψης εγχώριας ζήτησης και πιθανόν σε επιπλέον ενεργοποιήσεις για σπανίζοντες πόρους εξισορρόπησης, όπως οι υδάτινοι πόροι.
• Η δυνατότητα κάλυψης, μέσω των τιμών προσφορών στην Αγορά Εξισορρόπησης, κατ’ ελάχιστον του μεταβλητού κόστους των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής όλων των τεχνολογιών.
• Η διασφάλιση αφενός της ορθολογικής χρήσης ενεργειακών πόρων εξισορρόπησης, όπως η υδροηλεκτρική παραγωγή, και αφετέρου της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών ειδικού σκοπού από Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως η τηλεθέρμανση, παράλληλα με τη λειτουργία τους στο πλαίσιο και με τους κανόνες της αγοράς.
Καταλήγοντας η ΔΕΗ εκφράζει την ελπίδα ότι η εφαρμογή των ορίων τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των αγορών, θα συμβάλει στην εξομάλυνση της λειτουργίας της ελληνικής αγοράς.

ΕΣΑΗ: Υποσκάπτεται η σύζευξη με τις ευρωπαϊκές αγορές

Την κατηγορηματική αντίθεση στην πρόθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να επιβάλει για περίοδο τριών μηνών ανώτατα και κατώτατα όρια τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές ευέλικτης ισχύος που καταγράφηκαν τον πρώτο διάστημα λειτουργίας της αγοράς, εκφράζει εμμέσως πλην σαφέστατα, ο ΕΣΑΗ στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.
Ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκφράζει τις καθετοποιημένες ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτρισμού υπογραμμίζει κατ΄αρχήν ότι η επιβολή ορίων στις τιμές μιας χρηματιστηριακής αγοράς όπως η Αγορά Εξισορρόπησης, είναι αντίθετη με τον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομικής φιλοσοφίας, σύμφωνα με τον οποίο το κράτος και οι ανεξάρτητες αρχές είναι υπεύθυνοι για τον επαρκή σχεδιασμό, τη σωστή ρύθμιση και την εποπτεία λειτουργίας αγορών, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων υγιούς ανταγωνισμού.
Δεν παρεμβαίνουν όμως στην οικονομική λειτουργία των αγορών, αν δεν εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και ο υγιής ανταγωνισμός.
Ο ΕΣΑΗ αφού υπενθυμίζει ότι είχε τοποθετηθεί υπέρ της ύπαρξης ενός διαστήματος τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων πλήρους δοκιμαστικής λειτουργίας της αγοράς ώστε να ελεγχθούν συστήματα, κανονισμοί και αλγόριθμοι και να υπάρχει μια ένδειξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλώνει ότι εκ του αποτελέσματος προκύπτει πως η έναρξη των νέων αγορών έγινε πρόωρα, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα στάδια και χωρίς να έχει εκτιμηθεί η επίπτωση πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Επικαλούμενος το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαισίου για τις αγορές ηλεκτρισμού ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ακριβώς για να διασφαλίσει την αποδοτικότητα των αγορών ενέργειας και τις ανταγωνιστικές τιμές, αναφέρει ότι δεν τίθενται όρια στις προσφορές και στις τιμές εκκαθάρισης της αγοράς εκτός από τεχνικά όρια, εάν αυτά κρίνονται απαραίτητα για την επίλυση του αλγόριθμου της αγοράς.

Επίσης σημειώνει ότι με βάση τον Κανονισμό:

- οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση και την προσφορά
- οι κανόνες της αγοράς ενθαρρύνουν την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών και αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τη ζήτηση και την προσφορά
- οι κανόνες της αγοράς παρέχουν κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για την παραγωγή, ιδίως για μακροπρόθεσμες επενδύσεις
- οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την εκτίμηση των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους
Προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά να είναι προστατευμένοι από τους κινδύνους αστάθειας των τιμών με βάση τους όρους της αγοράς και να μετριάζεται η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική απόδοση των επενδύσεων, τα μακροπρόθεσμα προϊόντα αντιστάθμισης των κινδύνων είναι εμπορεύσιμα σε χρηματιστήρια, με διαφανή τρόπο, και η διαπραγμάτευση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους κανόνες των συνθηκών της Ένωσης περί ανταγωνισμού

Ακόμη ο ΕΣΑΗ αναφέρει ότι η σύνδεση των τριών αγορών σημαίνει ότι η συμπεριφορά των συμμετεχόντων ως προς την υποβολή προσφορών ειδικώς στην αγορά επόμενης ημέρας, έχει άμεση επίπτωση στη διαθεσιμότητα πόρων και στα αποτελέσματα της αγοράς εξισορρόπησης.
Εάν δηλαδή διαπιστώνεται, ότι διαμορφώνονται χαμηλά επίπεδα τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας από τις προσφορές της δεσπόζουσας επιχείρησης, οι οποίες μάλιστα ίσως δεν σχετίζονται πάντα με το πραγματικό κόστος του αγαθού, τότε είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει στενότητα διαθέσιμης ευέλικτης ισχύος στην αγορά εξισορρόπησης.
Τέλος αναφέρει ότι η απόκλιση από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τα όρια που ισχύουν στις αγορές, υποσκάπτει την ουσιαστική σύζευξη της ελληνικής αγορές με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές και καταλήγει σημειώνοντας ότι θα ήταν τελείως παράδοξο και αντιφατικό να υλοποιηθεί μια τόσο δραστική παρέμβαση, στο πλαίσιο υποτίθεται του target model, η οποία στην ουσία θα λειτουργεί ως αποζεύκτης της ελληνικής από τις ευρωπαϊκές αγορές.
Απορρίπτοντας λοιπόν πλήρως την πρόταση της ΡΑΕ ο ΕΣΑΗ ζητεί από τις «αρμόδιες αρχές και ο Διαχειριστής του Συστήματος θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενδελεχή αξιολόγηση των εφαρμοστέων διατάξεων, ρυθμίσεων και αλγορίθμων, ώστε να διαπιστώσουν εάν και πού δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των νέων αγορών.
Διότι, στην Ευρώπη, η αντιστάθμιση κινδύνου δεν προσφέρεται από το κράτος και τον ρυθμιστή αλλά από τα κατάλληλα μακροπρόθεσμα προϊόντα».

NRG: Καλύτερα μόνιμα ΑΔΙ από την έκρηξη τιμών στην αγορά εξισορρόπησης

Την πλήρη υποστήριξη της στην πρωτοβουλία της ΡΑΕ να προτείνει την επιβολή ανώτατων και κατώτατων ορίων στις προσφορές που υποβάλλονται από τους παίκτες στην Αγορά Εξισορρόπησης εκφράζει η εταιρία προμήθειας ηλεκτρισμού NRG το ομίλου Βαρδινογιάννη στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.
Μάλιστα η εταιρία υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκρηκτική αύξηση του συνολικού κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί χρόνο και ως εκ τούτου το προτεινόμενο διάστημα των τριών μηνών είναι εύλογο και απαιτείται κατ’ ελάχιστον προκειμένου η ΡΑΕ να είναι σε θέση να καταλήξει στην ανάδειξη και θεραπεία των συστημικών λόγων που οδηγούν στην εκθετική αύξηση του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης.
Πέραν αυτού η NRG σημειώνει ότι η άνοδος του χονδρεμπορικού κόστους οφείλεται και στη συμπεριφορά των παικτών.
Επίσης εύλογα θεωρεί η εταιρία και τα προτεινόμενα όρια υποβολής προσφορών, ώστε όπως σημειώνει να περιοριστούν τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες 7 εβδομάδες και τα οποία είχαν ως συνέπεια την διαμόρφωση του συνολικού κόστους λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης σε επίπεδα άνω των 140 εκ. ευρώ.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η NRG αναφέρεται στο ενδεχόμενο εφόσον υιοθετηθούν τα προτεινόμενα όρια, να οδηγήσουν σε πλήρη εναρμόνιση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης με τα άνω και κάτω απόλυτα μεγέθη τους, καθώς όπως σημειώνει η αγορά εξισορρόπησης στερείται βάθους και ανταγωνισμού.
Μάλιστα προτείνει κατά το μεταβατικό διάστημα εφαρμογής των συγκεκριμένων ορίων, η ΡΑΕ να εξετάσει και την τροποποίηση του τρόπου αποζημίωσης των προσφορών των παρόχων ενέργειας εξισορρόπησης.

Η NRG μιλάει για συστημικούς αλλά και συμπεριφορικούς λόγους που οδήγησαν στην εκρηκτική άνοδο των τιμών στην αγορά εξισορρόπησης και εξηγεί ότι για να υπάρξει όμως ουσιαστική εμπέδωση ενός διαφορετικού τρόπου λειτουργίας, η ΡΑΕ πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, να διερευνήσει και να ασκήσει τις ελεγκτικές-κυρωτικές της αρμοδιότητες επί των συμπεριφορικών λόγων οι οποίοι οδήγησαν στα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην αγορά εξισορρόπησης.
Εν κατακλείδι η εταιρία σημειώνει ότι μιλώντας από τη σκοπιά ενός μη καθετοποιημένου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος επιθυμεί να δραστηριοποιείται στην αγορά με βιώσιμους όρους σε όφελος των πελατών αλλά και των μετόχων του, θεωρεί ότι η εξονυχιστική διερεύνηση των συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, των συμπεριφορών που εκδήλωσαν οι πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης αλλά και των επιπτώσεων των συμπεριφορών αυτών στη χονδρική και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει, κυρίως ως προς το βασικό στόχο που είναι η διαμόρφωση ορθών σημάτων τιμών σε όλες τις χρονικές διαστάσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.
Όπως αναφέρει η εταιρία «είναι προτιμότερη συνολικά για την αγορά η διερεύνηση των αναγκών υιοθέτησης ενός μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος, ο οποίος θα αναλάβει να αποζημιώνει τους θερμικούς παραγωγούς για τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις οι οποίες δεν καθίσταται δυνατόν να αποζημιωθούν από τις αγορές και ο οποίος θα έχει συγκεκριμένο, σταθερό και μετρήσιμο κόστος, από την εμπέδωση μιας κατάστασης κατά την οποία οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα είναι έρμαιο της συμπεριφοράς των αντικειμενικά ελαχίστων θερμικών παραγωγών, οδηγώντας στον αφανισμό μικρών εταιρειών προμήθειας, απότομες αυξήσεις στους λογαριασμούς των τελικών καταναλωτών και τη διαιώνιση ενός κλίματος συνεχούς επενδυτικής ανασφάλειας οριζόντια σε όλο το φάσμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου