Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Στα 5,9 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους της ΔΕΗ στο 9μηνο του έτους

Αποτέλεσμα εικόνας για deh 
Στα 4,452 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, στο εννεάμηνο του 2015, κατά 28,6 εκατ. ή 0,6%, έναντι 4.423,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), στο εννεάμηνο του έτους, μειώθηκαν κατά 21 εκατ. (2,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται
σε 17,4%, έναντι 18%, λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 386,6 εκατ., η οποία υπεραντιστάθμισε την μείωση των 320,2 εκατ. για δαπάνες υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιχείρησης, η μείωση των αποτελεσμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο κερδών προ φόρων με τα σχετικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε 63,3 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι 179,5 εκατ. το εννεάμηνο 2014, δηλαδή μείωση κατά 116,2 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων κατά 111 εκατ. μεταξύ των δύο περιόδων όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν 5,9 εκατ. έναντι 121,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Ειδικότερα, στο γ΄ τρίμηνο 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ήταν μειωμένα κατά 46,3% σε 132,6 εκατ. από 246,7 εκατ.
Σε επίπεδο μητρικής, στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρά την μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας κατά 244 εκατ., η αύξηση των προβλέψεων κατά 304,9 εκατ., είχε σαν αποτέλεσμα ζημίεςπρο φόρων ύψους 121,4 εκατ. έναντι κερδοφορίας 9 εκατ. πέρυσι, με τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο εννεαμήνου να διαμορφώνονται σε κέρδη ύψους 9,8 εκατ. φέτος έναντι 93,4 εκατ. πέρυσι.
Σε ο,τι αφορά τον Όμιλο, τα προ φόρων αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώνονται σε ζημίες ύψους 101,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους 36,9 εκατ. πέρυσι.
Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, οριακά, κατά 28,6 εκατ. ή 0,6% και διαμορφώθηκε σε 4.452 εκατ. έναντι 4.423,4 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό 36,8 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 51,3 εκατ. το εννεάμηνο 2014.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν και αυτά οριακά, σε 4.320,5 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι 4.287 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση33,5 εκατ. ή 0,8% (30 εκατ. στην εγχώρια αγορά ή 0,7%).
Αναλυτικότερα:
- Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,3% (2.265 GWh) το εννεάμηνο του 2015, στις 44.883 GWh έναντι 42.618 GWh το εννεάμηνο του 2014. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 3,7% (1.539 GWh) και οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση κατά 8,6% που παρατηρήθηκε στο α’ τρίμηνο του 2015 λόγω των δυσμενέστερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014.
Στο γ΄ τρίμηνο του 2015, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αύξηση κατά 6,4%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,8%. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της αύξησης της συνολικής ζήτησης σε σχέση με την εγχώρια ζήτηση, οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών τρίτων κατά 678 GWh ή 242%. Σημειώνεται ότι, στο γ΄ τρίμηνο του 2015 το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη χώρα ήταν μόλις 3,8% και 4,2% στο εννεάμηνο.
Αναφορικά με τις εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2015, αυτές αυξήθηκαν κατά 1,3% (468 GWh), αλλά το σχετικό μέσο μερίδιο στη συνολική εγχώρια αγορά (και όχι μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς στα οποία εισέρχονται τρίτοι προμηθευτές, τμήματα με πολύ χαμηλό ρίσκο) μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε 96,7% από 97,9%, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου και σε ο,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μερίδιο αυτό είναι 94,8%. Η αύξηση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ προήλθε από τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στους πελάτες Χαμηλής Τάσης κατά 594 GWh συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις σε πελάτες Μέσης Τάσης ήταν μειωμένες κατά 181 GWh.
- Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 63,1% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2015 (60,7% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2014 ήταν 68,3% (66,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από τρίτους κατά 48,1% σε 6.874 GWh έναντι 4.643 GWh την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 14,1% (2.445 GWh) και της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 16,4% (515 GWh). Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο εννεάμηνο του 2015 προέρχεται από Βαλκανικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της μη επιβάρυνσης της παραγωγής τους με κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2) σε σχέση με τα επίπεδα διαμόρφωσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στην Ελληνική αγορά, καθώς και της αύξησης εισαγωγών από την Ιταλία με την οποία η διασύνδεση ήταν εκτός λειτουργίας το α΄ εξάμηνο του 2014. Στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρατηρείται αντιστροφή της αυξητικής τάσης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο της ΔΕΗ αλλά πολύ περισσότερο των τρίτων εισαγωγέων, οι οποίες παρουσιάζουν μείωση κατά 4,1% (35 GWh) και 7,9% (177 GWh) αντίστοιχα, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου ήταν αυξημένες κατά 20,4% (418 GWh) και 48,1% (2.231 GWh).
Η υδροηλεκτρική παραγωγή στο εννεάμηνο 2015 αυξήθηκε κατά 57,6% (ή 1.655 GWh), με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να σημειώνεται κυρίως στο α΄ τρίμηνο του 2015 (αύξηση κατά 1.151 GWh) λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το τρίμηνο αυτό. Στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρατηρείται αντιστροφή της πτωτικής πορείας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ από λιγνίτη και φυσικό αέριο, εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,6% και 17,8% αντίστοιχα, έναντι μείωσης 21,2% και 29,4% το β΄ τρίμηνο του 2015 και μείωσης 23,6% και 41,1% το α΄ τρίμηνο 2015 αντίστοιχα. Η αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής καταγράφεται μόνο κατά τον μήνα Ιούλιο (272 GWh ή 13,8 % σε σχέση με πέρυσι) ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο παρατηρείται μείωση κατά 27 GWh (1,3%) και 97 GWh (5,5%) αντίστοιχα.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 49,6 εκατ. (1,4%), από € 3.629 εκατ. το εννεάμηνο 2014, σε € 3.678,6 εκατ. λόγω της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
Ειδικότερα:
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
- Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 315,3 εκατ. (14,3%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μειωμένες δαπάνες υγρών καυσίμων,φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.
Συγκεκριμένα:
- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 133,6 εκατ. (21,6%), από € 617,2 εκατ. το εννεάμηνο 2014 σε € 483,6 εκατ. το εννεάμηνο 2015 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 30,1% και 14,6% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 81 GWh. Σημειώνεται ότι, η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά € 5,3 εκατ. από € 113,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 σε € 118,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2015 λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες για το diesel, ήταν αυξημένες.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 64,6 εκατ. (23,7%), από € 273,1 εκατ. το εννεάμηνο 2014 σε € 208,5 εκατ. το εννεάμηνο 2015, λόγω της μικρότερης κατά 515 GWh (ή 16,4%) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, από 3.141 GWh το εννεάμηνο 2014 σε 2.626 GWh το εννεάμηνο 2015. Συνέπεια της μειωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ήταν και η μείωση της αντίστοιχης δαπάνης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε € 32,2 εκατ. από € 39,8 εκατ., δηλαδή μείωση κατά € 7,6 εκατ. Σε ό,τι αφορά την τιμή του φυσικού αερίου το εννεάμηνο του 2015, αυτή μειώνεται κατά 9,3%, μετά τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στο β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2015, λόγω της θετικής επίπτωσης από την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στο γ΄ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται σε 17,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ, αντίθετα όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 17,8%.
- Η δαπάνη για στερεά καύσιμα από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 13,7 εκατ. και διαμορφώθηκε στα € 40,2 εκατ.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 13,6% ή € 136,4 εκατ., από € 1.001,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014 σε € 865,4 εκατ.
- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας της ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 106,3 εκατ., αυξημένη κατά € 14,4 εκατ. (15,7%), ως συνέπεια της αύξησης του όγκου των εισαγωγών κατά 418 GWh (2.463 GWh το εννεάμηνο 2015 έναντι 2.045 GWh το εννεάμηνο 2014), ενώ αντίθετα, οι τιμές των εισαγωγών παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές.Λόγω του αυξημένου όγκου εισαγωγών, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα ανήλθε σε € 12,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2015 έναντι € 9,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 ανήλθε σε € 183,4 εκατ., αυξημένη κατά € 18,6 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο 2014, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατά 30% περίπου από € 5,47/ τόννο σε € 7,07 / τόνο. Αντίθετα, ο όγκος των εκπομπών CO2 για το εννεάμηνο 2015 σημείωσε μείωση κατά 13,9% σε σχέση με το εννεάμηνο 2014 και διαμορφώθηκε σε 26 εκατ. τόννους, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού ανήλθε σε € 23,7 εκατ. (3,2%), από € 746,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014 σε € 723,1 εκατ. το εννεάμηνο 2015.
Ειδικότερα, η συνολική μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 19,1 εκατ. σε € 684,7 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 703,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 416 εργαζόμενους, σε 18.350 την 30.9.2015 από 18.766 την 30.9.2014.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης διαμορφώθηκαν σε € 603 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 195,3 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση κατά € 407,7 εκατ., λόγω της αύξησης των προβλέψεων πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης για επισφαλείς απαιτήσεις στο γ΄ τρίμηνο του 2015 κατά € 292 εκατ., έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αύξηση η οποία επιδεινώθηκε με την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου.
Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 64,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, παραμένοντας στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όταν ήταν € 63,6 εκατ.
Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες, βραδέως κινούμενα υλικά και την πρόβλεψη που έγινε το εννεάμηνο του 2014 αναφορικά με τον επιμερισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώνονται σε € 690,7 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 304,1 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση κατά € 386,6 εκατ. ή 127,1%.
Συμπερασματικά
Το εννεάμηνο του 2015, οι δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 41,4% των συνολικών εσόδων έναντι 48,6% το εννεάμηνο 2014. Όσον αφορά στην εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές αντιστοιχούν στο 15,5% των συνολικών εσόδων από 6,9% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την μισθοδοσία μειώθηκε σε 14,8% έναντι 15,4% πέρυσι.
Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
- Οι αποσβέσεις το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε € 559 εκατ. έναντι € 448 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αυξημένες κατά € 111 εκατ. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 και οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, η οποία και ενσωματώθηκε στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014, με τις αντίστοιχες αποσβέσεις να ξεκινούν την 1.1.2015.
- Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 151,8 εκατ. έναντι € 165,6 εκατ. το εννεάμηνο 2014.
Επενδύσεις και καθαρό χρέος
- Οι επενδύσεις το εννεάμηνο 2015 αυξήθηκαν σε € 605,8 εκατ. έναντι € 406,3 εκατ. το εννεάμηνο 2014, ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων ανήλθαν σε 13,6% από 9,2%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 36,8 εκατ. και € 51,3 εκατ. το εννεάμηνο 2015 και το εννεάμηνο 2014 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 12,9% και 8,1% αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το εννεάμηνο 2015 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου 2014) :
  1. Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 99,1 εκατ. (€ 67,6 εκατ.)
  2. Επενδύσεις σε έργα Συμβατικής Παραγωγής& ΑΠΕ: € 276 εκατ. (€ 109,4 εκατ.)
  3. Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 92,7 εκατ. (€ 34,9 εκατ.)
  4. Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 131,9 εκατ. (€ 189,6 εκατ.)
- Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.978,2 εκατ., αυξημένο κατά € 10,9 εκατ. σε σχέση με την 30.9.2014 (€ 4.967,3 εκατ.). ενώ σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ.) ήταν μειωμένο κατά € 13,7 εκατ.
Παναγιωτάκης: Η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για τη ΔΕΗ
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: «τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 359,4 εκατ. Το γεγονός αυτό, παρά τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των αντίστοιχων δαπανών, οδήγησε τον Όμιλο ΔΕΗ σε ζημίες ύψους € 101,7 εκατ.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο Όμιλος παραμένει κερδοφόρος. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται σε € 773,4 εκατ. έναντι € 794,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε € 63,3 εκατ., και προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το σύνολο του έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε 17,5% - 18,5%, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα € 5,8 δισ. και έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,6 δισ. Οι νέες εκτιμήσεις προκύπτουν από την εξέλιξη των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες το γ΄ τρίμηνο και βασίζονται σε παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $46/bbl και για την ισοτιμία €/$ 1,07 το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015. Η τιμή δικαιωμάτων CO2 ανέρχεται σε € 8,2/τόνο με βάση τις ήδη πραγματοποιηθείσες αγορές για το τέταρτο τρίμηνο.
Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ στο εννεάμηνο αυξήθηκε κατά 468 GWh (1,3%) ως εξής: αύξηση στη Χαμηλή Τάση 594 GWh και μείωση στη Μέση Τάση κατά 181 GWh. Το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά μειώθηκε κατά 1,2%, σε 96,7% από 97,9%, αλλά στα τμήματα πελατών χαμηλού ρίσκου η μείωση είναι μεγαλύτερη.
Όπως έχω κατ’ επανάληψη τονίσει, ο βαθμός είσπραξης των οφειλών προς την ΔΕΗ είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία, και η αντιμετώπισή του αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Για το σκοπό αυτό, εντείνουμε τις δράσεις μας έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Δημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών μας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πελατών μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύνσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελθόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των σχετικών διακανονισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς, κατά την εκτίμησή μας, ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικά, από το σύνολο των 2,1 εκατ. πελατών Χαμηλής Τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι 250.000, δηλ. το 11,9% οφείλει περίπου το 45% της συνολικής οφειλής.
Υπενθυμίζω ακόμη τα μέτρα επιβράβευσης των συνεπών πελατών, τα οποία θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τα οποία αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην εισπραξιμότητα. Ακόμη, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ ή μέσω συσκευών POS.
Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, θα προβούν στις δέουσες ρυθμίσεις ώστε αυτή να είναι δυνατή μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις προς τον προηγούμενο. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην εμπέδωση μιας συμπεριφοράς αρμόζουσας στον υγιή ανταγωνισμό.
Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο θέμα του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, το οποίο τελευταία βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα. Η επιβαλλόμενη, μέσω της Συμφωνίας Χρηματοδότησης της Ελλάδας, μείωση στο 75% και προοπτικά, μέχρι το 2020, στο 50% πρέπει να γίνει με τρόπο ομαλό, ώστε να λειτουργήσει κατά το δυνατό σε όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στη ΔΕΗ. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά.
Η ηλεκτρική ενέργεια δεν προσφέρεται για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα, οφείλουν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να αναλάβουν το επιβαλλόμενο ρίσκο. Η αγορά δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα ακριβώς γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν ενεργήσει με αυτό το πνεύμα.
Ειδικότερα στη χώρα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι σήμερα το 30% των καταναλωτών είναι υπερήμεροι έναντι της ΔΕΗ, ενώ καταναλωτές όπως βιομηχανία, αγρότες, δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, Δημόσιοι φορείς, κλπ., που αντιστοιχούν περίπου στο 50% της αγοράς, επιλέγουν προς το παρόν αποκλειστικά τη ΔΕΗ.
Τέλος, και με αφορμή τα μέτρα που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζω ότι η ΔΕΗ υποστηρίζει τον όσο το δυνατό ταχύτερο συνολικό μετασχηματισμό της με τη μετάβαση στο Target Model, τα δε τυχόν μεταβατικά μέτρα θα πρέπει να διέπονται από ορθολογισμό χωρίς να προσθέτουν καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου