Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

ΡΑΕ: Αλλαγές στον κώδικα διαχείρισης συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας


Αποτέλεσμα εικόνας για ΡΑΕ:
Η ΡΑΕ ανακοίνωσε στις 26 Νοεμβρίου ότι τροποποιούνται άρθρα και διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πιο αναλυτικά, με σχετική απόφαση η ΡΑΕ προβαίνει στις εξής αλλαγές:
1.Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: «2. Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δε βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής, στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) Όταν η εν λόγω Μονάδα εντάσσεται με Εντολή του Διαχειριστή και χωρίς να έχει προγραμματισθεί η λειτουργία της κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ. (ii) Όταν κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ εντάσσεται σε συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης αμιγώς για λόγους εξυπηρέτησης απαιτήσεων εφεδρείας.
Ειδικότερα, ως Περίοδος Κάλυψης Κόστους ορίζεται το σύνολο των Περιόδων Κατανομής της εν λόγω Ημέρας Κατανομής, για τις οποίες ισχύει τουλάχιστον μία εκ των ανωτέρω (i) και (ii) περιπτώσεων. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. Η συνολική πίστωση που προκύπτει για την εν λόγω Μονάδα από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το μέρος της χρέωσης ή πίστωσης που έχει υπολογισθεί κατά την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων για την επιβεβλημένη μεταβολή παραγωγής, β. το αντίστοιχο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, το οποίο για κάθε Περίοδο Κατανομής της Περιόδου Κάλυψης, υπολογίζεται για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μεταξύ (1) της ποσότητας ενέργειας, η οποία προκύπτει από τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος, και (2) της πο− σότητας ενέργειας που τελικά εγχύθηκε στο Σύστημα. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του ποσού που αντιστοιχεί στο στοιχείο (β) και του ποσού που αντιστοι− χεί στο στοιχείο (α) είναι θετική, η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αμοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους, ίσης με την ως άνω διαφορά. Κατ’ εξαίρεση, Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ δικαιούται πρόσθετης αμοιβής μόνο για το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ. Οι πιστώσεις και το κόστος της Κατανεμόμε− νης Μονάδας ΣΗΘΥΑ που αντιστοιχούν στο μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ, δεν λαμβάνονται υπόψη στους ως άνω υπολογισμούς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τα ανωτέρω ποσά, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, συνοδευ− όμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Λεπτομέρειες σχετικά με τους ως άνω υπολογισμούς, τις Μονάδες που δικαιούνται την πρόσθετη αμοιβή και την δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία Μονάδα λειτουργήσει κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, και τα μεταβλητά κόστη αυτής, λόγω του ύψους τους, δεν είναι δυνατό να προκύψουν από τη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, η Κάλυψη Μεταβλητού Κόστους, για Περίοδο Κάλυψης, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το διάστημα κατά το οποίο κλήθηκε η Μονάδα να λειτουργήσει κατόπιν της εντολής του Διαχειριστή, πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης του Διαχειριστή του Συστήματος, βάσει των σχετικών παραστατικών προμήθειας καυσίμου, τα οποία υποβάλλονται στη συνέχεια αλλά και άμεσα από τον Παραγωγό στο Διαχειριστή του Συστήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να τεκμηριώνουν το κόστος του καυσίμου που καταναλώθηκε από την εν λόγω Μονάδα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα».

2. Την κατάργηση της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου.

3. Με στόχο την επικαιροποίηση και ακριβέστερη αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των Μονάδων, καλεί την ΑΔΜΗΕ ΑΕ το αργότερο μέχρι την 30η Νο− εμβρίου 2015 όπως προβεί: α) Σε επανέλεγχο συμφωνίας των δηλωμένων Τεχνικοοικονομικών στοιχείων των μονάδων του Συστήματος κατά το Κεφάλαιο 9 (άρθρα 21, 22, 23) του Κώδικα Δια− χείρισης Συστήματος σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 241 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και να υποβάλει σχετική τεχνική έκθεση και β) σε έλεγχο συμφωνίας μεταξύ των Δηλωμένων (κατά το άρθρο 44 παρ. 1 Πίνακας Α του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) και των Καταχωρημένων χαρακτηριστικών των Μονάδων που αφορούν λειτουργία και απόδοση κατά το άρθρο 241 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, με την πραγματική λειτουργία των Μονάδων και να υποβάλει σχετική τεχνική έκθεση
πηγή energypress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου