Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση για τις ΥΚΩ προχωρά η ΡΑΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσια διαβούλευση 
Σε δημόσια διαβούλευση προχωρά η ΡΑΕ σχετικά με θέματα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και γενικότερα ζητήματα που αφορούν συναλλαγές των διαχειριστών για ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Όπως υποστηρίζει η Αρχή, έχει γίνει αποδέκτης αναφορών σχετικά με διαφαινόμενες δυσλειτουργίες του υφιστάμενου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τη
διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως τα εξής:
  • Τρόπος υπολογισμού χρεώσεων στους Εκπροσώπους Φορτίου για ΥΚΩ που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους, ιδίως για πελάτες που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής και για τους οποίους γίνονται περιοδικές μετρήσεις.
  • Απόδοση ανταλλάγματος στους παρόχους ΥΚΩ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
  • Διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ.
Στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ:
  1. Πρόταση ΑΔΜΗΕ περί αλλαγών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΥΚΩ.
  2. Απόψεις ΔΕΔΔΗΕ επί της ως άνω πρότασης του ΑΔΜΗΕ.
  3. Πρόταση ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (συμπ. και των χρεώσεων για ΥΚΩ) που οφείλονται από τους Εκπροσώπους Φορτίου και αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή τις ιδιοκαταναλώσεις τους. Η πρόταση αυτή επικαιροποιεί ως προς τα θέματα αυτά την αρχική πρόταση του ΑΔΜΗΕ προτείνοντας μια πιο απλή λύση που αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη διορθωτικών εκκαθαρίσεων (χρεώσεις βάσει καταμετρήσεων και όχι εκτιμήσεων.
Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την επανεξέταση του πιστωτικού περιθωρίου συγκεκριμένων χρεώσεων, όπως είχε ρυθμιστεί με την απόφαση ΡΑΕ 1285/2011, όπως  ερμηνεύτηκε περαιτέρω με την από 22.01.2013 επιστολή της ΡΑΕ, δεδομένου ότι α) έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα από τους Διαχειριστές των Δικτύων και τον Λειτουργό της Αγοράς, λόγω της επίπτωσης της εν λόγω ρύθμισης στην ταμειακή τους ρευστότητα, β) η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πλέον λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες, οπότε έχει αρθεί η ασυμμετρία μεταξύ των συμμετεχόντων, γ) η μείωση της χρονικής διάρκειας του πιστωτικού περιθωρίου θα επιφέρει μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων και επομένως μείωση του κόστους των προμηθευτών. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις ως άνω προτάσεις με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία τροποποιήσεων στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και την τροποποίηση των προβλέψεων ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ») και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς του ΚΔΕΣΜΗΕ, καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014). 
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.
Ειδικότερα για το θέμα του πιστωτικού περιθωρίου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (αναθεώρηση απόφασης 1285/2011), παρακαλεί για τις απόψεις μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου