Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΝ: Τροποποιήσεις του καταστατικού της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. 
Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ γίνονται τροποποιήσεις στο καταστατικό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε
διακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια (297.000.000) ευρώ. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά. 10.
Ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται οι εξής:
1. Μαυρόματος Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
2. Καββαδίας Νικόλαος του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος.
3. Κιτσάκης Σταύρος του Παντελή, Δικηγόρος, μέλος.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, to ποσό της οποίας θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Περισσότερα για την τροποποίηση, όπως και το νέο καταστατικό, μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου