Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Τι ζητά η ΔΕΗ από την κυβέρνηση με αφορμή το master plan των λιγνιτικών περιοχών


Προσαρμογή του του ρυθμιζόμενου εσόδου ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ για τα δεδομένα τηλεθέρμανσης στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης ζητά μεταξύ άλλων η ΔΕΗ από την κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η επιχείρηση στα πλαίσια της διαβούλευσης για το master plan των λιγνιτικών περιοχών:

Σε όλη την Ευρώπη, η πράσινη ενέργεια και η ενεργειακή μετάβαση

είναι πλέον πραγματικότητα, με ρυθμούς μάλιστα που αναμένεται να επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια. Η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη από το 2011, με πολλές από τις λιγνιτικές μονάδες να έχουν ήδη αποσυρθεί για περιβαλλοντικούς λόγους και οι υπόλοιπες να λειτουργούν όλο και λιγότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δρομολογηθεί υψηλοί και δεσμευτικοί στόχοι ενεργειακής μετάβασης, όπως έχουν αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με ένα από τα πιο φιλόδοξα και ταχέα σχέδια απολιγνιτοποίησης στην Ευρώπη.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού («ΔΕΗ») συνεργάζεται με την κυβέρνηση και άλλους φορείς με στόχο να διαμορφώσει την νέα πραγματικότητα στα επόμενα 10-15 χρόνια και θα συνεχίσει να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια στην Συντονιστική Επιτροπή για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Η ΔΕΗ έχει υπάρξει σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της χώρας επί δεκαετίες, και σήμερα πρωτοπορεί και πάλι στο νέο περιβάλλον υιοθετώντας μια υπεύθυνη προσέγγιση σε σχέση με την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων. Η ΔΕΗ παραμένει και θα συνεχίσει να επενδύει στις περιοχές αυτές, και θα συνεργάζεται στενά με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις λιγνιτικές της δραστηριότητες εδώ και δεκαετίες (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη).

1. Σχόλιο επί της παραγράφου “2.3 Τηλεθέρμανση” (σελ. 9-10)

Η ΔΕΗ συνεχίζει τη συνεισφορά της προς τις τοπικές κοινωνίες. Η εταιρεία θα συμβάλει μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της στην παροχή τηλεθέρμανσης για τις λιγνιτικές περιοχές. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η προσπάθεια αυτή η εταιρεία θεώρει απαραίτητο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

Α. Απαιτείται προσαρμογή του ρυθμιζόμενου εσόδου ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ για τα δεδομένα τηλεθέρμανσης (~4500 ώρες λειτουργίας) για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης για να διασφαλιστεί ανταγωνιστική τιμή θερμικής ενέργειας.

Β. Η ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης κρίσιμων έργων υποδομών τα οποία δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της ΔΕΗ αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού παροχής τηλεθέρμανσης. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγκαιρη εκτέλεση έργων συμπεριλαμβανομένων των αγωγών φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ στη Δ. Μακεδονία, του συστήματος διανομής αγωγών τηλεθέρμανσης στη Δ. Μακεδονία και του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

2. Σχόλιο επί της παραγράφου “3.2 Εξεταζόμενες επενδύσεις και όφελος στις τοπικές κοινωνίες” (σελ. 16)

Σχετικό απόσπασμα: “Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για 1.7GW επιπλέον που βρίσκονται υπό ανάπτυξη”
Σύμφωνα με το γενικό σχέδιο (masterplan) απολιγνιτοποίησης (2020 – 2030) και τη στρατηγική της ΔΕΗ, 1,9 GW φωτοβολταϊκών πάρκων βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (σε διάφορα στάδια ωρίμανσης) αποδεικνύοντας το απτό ενδιαφέρον της εταιρείας για την στήριξη της συγκεκριμένης περιοχής.

3. Σχόλιο επί της παραγράφου “5.2 Προτεινόμενα κίνητρα” (σελ. 31)

Σχετικό απόσπασμα: “Περαιτέρω, υπό το καθεστώς του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ, για κάθε επιχείρηση τα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ανάλυσης εκτιμάται πως τα όρια του ΧΠΕ δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της στρατηγικής για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου των λιγνιτικών περιοχών. Ειδικότερα, η πρόταση που τελεί υπό επεξεργασία προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα (σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έχεις ως ακολούθως:
• Για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Τρίπολης, εκτιμάται πως ως προς τα κίνητρα που αφορούν την υλοποίηση νέας επένδυσης το συνολικό ύψος ενίσχυσης χρειάζεται να αυξηθεί σε 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίες επιχειρήσεις και 80% για μικρές επιχειρήσεις
• Για τις λοιπές περιοχές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη ενίσχυση της τάξεως του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για μεσαίες επιχειρήσεις και 60% για μικρές επιχειρήσεις”

Επισημαίνεται η ανάγκη να δοθούν ισχυρότερα αναπτυξιακά κίνητρα για την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων εντάσεως εργασίας. Η προσέλκυση επενδύσεων από ξένους και εγχώριους φορείς απαιτεί την δημιουργία κινήτρων που καθιστούν τις εν λόγω περιοχές ανταγωνιστικές όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν την επιτακτική ανάγκη της αναδιάρθρωσης των τοπικών οικονομιών, θεωρούμε πως τα όρια του ΧΠΕ χρειάζεται να αυξηθούν περεταίρω. Επιπρόσθετα, θα ήταν ωφέλιμο να επανακαθοριστεί και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που προβλέπεται από τον αναπτυξιακό νόμο τόσο σε επίπεδο επένδυσης αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης–ομίλου για τις περιοχές. Τέλος, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων, διότι είναι απαραίτητες για την δημιουργία έργων που θα απασχολήσουν εκατοντάδες εργαζόμενους και θα διαμορφώσουν τη νέα οικονομική πραγματικότητα.

4. Σχόλια επί της παραγράφου “6 Χωρικός σχεδιασμός” (σελ. 34 – 35)

Σχετικά αποσπάσματα: “Αναλυτικότερα, οι χωρικές ενότητες που προσδιορίζονται κατά μήκος και εκατέρωθεν του άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας και στην περιοχή της Μεγαλόπολης, που περιλαμβάνουν τις γαίες των ευρέων ζωνών εξόρυξης λιγνίτη και λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ0 της ΔΕΗ, 35 καθορίστηκαν ως Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) και στην παρούσα φάση δρομολογείται η θεσμοθέτησή τους”

Οποιαδήποτε πολεοδομική άσκηση ή χωροθέτηση θα πρέπει να είναι συμβατή με τη σημερινή και εκτιμώμενη χρήση των Ατμοηλεκτρικών σταθμών και ορυχείων (σύμφωνα με το ΕΣΕΚ και το Επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ) ώστε να μην δημιουργηθεί νομικό, ρυθμιστικό και λειτουργικό πρόβλημα. Οι χρήσεις γης και άλλες λεπτομέρειες των ΖΑΠ, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα διασαφηνιστούν στα πλαίσια των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα εκπονηθούν μετά την ολοκλήρωση του masterplan.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου