Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Διαγωνισμός από τη ΔΕΗ για υπηρεσίες διαχείρισης του μετοχολογίου της


Με πολλούς να εκτιμούν ότι η μετοχή της ΔΕΗ θα συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στο βαθμό που προχωρά ο μετασχηματισμός της επιχείρησης με αποτελέσματα που ακολουθούν τη ροή αυτών που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες, η σωστή και αποτελεσματική τήρηση και διαχείριση του μετοχολογίου αποτελεί ζήτημα ουσιώδους σημασίας για τη ΔΕΗ και

τις επενδυτικές σχέσεις που επιδιώκει να αναπτύξει.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του μετοχολογίου της ΔΕΗ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του ΧΑΑ, καθώς και την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων  και Μετόχων της εταιρείας.

Στις υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος του έργου στη ΔΕΗ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

-Καθημερινή παραλαβή των μεταβολών από το Αποθετήριο με ηλεκτρονικό τρόπο

-Καταχώρηση των μεταβολών και έλεγχος για την ορθότητα των κινήσεων με αυτόματη διαδικασία

-Ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος της ΔΕΗ που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

>ηλεκτρονικά αρχεία αναλυτικών αγορών-πωλήσεων μηνός και αλφαβητική κατάσταση Μετοχολογίου (με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, καθώς και όποτε άλλοτε αυτά ζητηθούν)

>ηλεκτρονικά αρχεία στο τέλος κάθε μήνα των αναλυτικών κινήσεων μηνός για ειδικές ομάδες μετόχων, κληρονομικά, αναλυτικές αγορές-πωλήσεις, θέση θεσμικών-ημεδαπών νομικών προσώπων κ.λπ., στατιστικά στοιχεία μετοχών

>εκτύπωση υψηλών προδιαγραφών αναλυτικών και σωρευτικών καταστάσεων αγορών και πωλήσεων, καθώς και την εκτύπωση πλήρους αλφαβητικού Μετοχολογίου στο τέλος κάθε μήνα

-Online πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εφαρμογής με χρήση passwords σε τουλάχιστον 4 σταθμούς εργασίας της ΔΕΗ, για άμεση αναζήτηση στοιχείων των μετόχων και στατιστικών ή πληροφοριακών καταστάσεων MIS με πολλαπλά κριτήρια με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και εκτύπωσης όποτε απαιτηθεί (π.χ. νέοι μέτοχοι, γεωγραφική κατανομή μετόχων, σύνδεση επενδυτών με κατηγορίες, παρακολούθηση βαρών, διαχείριση κληρονομιών, κινήσεων επί παραγώγων, δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων και αναφορών).

Η διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που θα υπογράψει η ΔΕΗ με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα είναι 3 χρόνια, με option της ΔΕΗ για 1 χρόνο επιπλέον.

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου