Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Κρυμμένες αξίες στη διαχείριση των συμβάσεων για τις λειτουργίες παραγωγής και τα αποσυρόμενα μέσα παραγωγής αναζητά η ΔΕΗ

 

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την νέα σελίδα της ΔΕΗ, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που από τη συγκεκριμένη Διεύθυνση περνά η διαχείριση των συμβάσεων που συνάπτει η επιχείρηση σχετικά τόσο με τις λειτουργίες παραγωγής, όσο και με την απόσυρση μέσων παραγωγής. Η δεύτερη πλευρά, μάλιστα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της

απολιγνιτοποίησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να στραφεί στη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη για τη υποστήριξη της λειτουργίας των σχετικών κλάδων, δηλαδή του Κλάδου Συμβάσεων Λειτουργιών Παραγωγής και του Κλάδου Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής. 

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει ήδη προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, να ανέρχεται σε 400.240 ευρώ, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, να μειώσει το αντικείμενο της σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση και 30% στη μείωση χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού, η επιζητούμενη υποστήριξη της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Λειτουργιών Παραγωγής αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παρακάτω δραστηριότητες: 

-Διενέργεια των διαδικασιών επιλογής Αντισυμβαλλόμενων και παρακολούθηση και διαχείριση των σχετικών συμβάσεων, μέχρι την τελική τους εκκαθάριση 

-Διενέργεια των διαδικασιών πώλησης με οποιοδήποτε τρόπο των οχημάτων που έχουν συμπληρώσει, βάσει κριτηρίων, το βέλτιστο χρόνο εκμετάλλευσης τους 

-Συμμετοχή στη σύνταξη σχετικών με το αντικείμενο του τυποποιημένων τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων 

-Παρακολούθηση της αγοράς και συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κόστους. Υποστήριξη και εποπτεία των Μονάδων για την διενέργεια αποκεντρωμένων προμηθειών των προμηθευομένων ειδών αρμοδιότητας του 

-Συντονισμός ενεργειών και προώθηση των διαδικασιών για τη λήψη των απαιτούμενων εγκριτικών αποφάσεων 

-Συνεργασία και υποστήριξη των αρμόδιων Τομέων των ΒΟΚ Παραγωγής για την βελτίωση και προσαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών στις εξελίξεις της αγοράς 

-Συμμετοχή στη σύνταξη των προϋπολογισμών επενδύσεων και εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης. 

Αντίστοιχα, η υποστήριξη της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παρακάτω δραστηριότητες: 

-Διενέργεια των διαδικασιών επιλογής Αντισυμβαλλόμενων και παρακολούθηση και διαχείριση των σχετικών συμβάσεων, μέχρι την τελική τους εκκαθάριση 

-Διενέργεια των διαδικασιών πώλησης με οποιοδήποτε τρόπο των οχημάτων που έχουν συμπληρώσει, βάσει κριτηρίων, το βέλτιστο χρόνο εκμετάλλευσης τους 

-Συμμετοχή στη σύνταξη σχετικών με το αντικείμενο του τυποποιημένων τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων 

-Παρακολούθηση της αγοράς και συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κόστους. Υποστήριξη και εποπτεία των Μονάδων για την διενέργεια αποκεντρωμένων προμηθειών των προμηθευομένων ειδών αρμοδιότητας του 

-Συντονισμός ενεργειών και προώθηση των διαδικασιών για τη λήψη των απαιτούμενων εγκριτικών αποφάσεων 

-Συνεργασία και υποστήριξη των αρμόδιων Τομέων των ΒΟΚ Παραγωγής για την βελτίωση και προσαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών στις εξελίξεις της αγοράς 

-Συμμετοχή στη σύνταξη των προϋπολογισμών επενδύσεων και εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης. 


Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου