Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

«Πρωτοχρονιάτικο δώρο» 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ από το υπουργείο Οικονομικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι την Πέμπτη θα εισρεύσουν  στα ταμεία της ΔΕΗ 200 εκατ. ευρώ ως χρηματική προκαταβολή για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τη χρήση 2021. Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου

Σταϊκούρα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Με την κοινή υπουργική απόφαση χορηγείται στη ΔΕΗ χρηματική προκαταβολή ύψους 590,5 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2021 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η χρηματική προκαταβολή θα δοθεί σε δύο δόσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη δόση ύψους 200 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως την 31/12/2020 και η δεύτερη δόση ύψους 390,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως την 28/02/2021.

Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως βεβαιώθηκε από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ ΑΕ, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σημειωθεί πως η ΔΕΗ χορηγεί στο Ελληνικό Δημόσιο εκπτώσεις έναντι της ως άνω χρηματικής προκαταβολής. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται επί της αξίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι φορείς μη συνυπολογιζόμενης της αξίας χρέωσης CO2, σε ποσοστό περίπου 15% (2% έκπτωση προπληρωμής, 5% έκπτωση συνέπειας και 8% έκπτωση όγκου).

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδονται εντός της χρήσης έτους 2021 θα αποστέλλονται από τη ΔΕΗ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ενσωματωμένη την έκπτωση επί της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, σε περίπτωση που φορέας της γενικής κυβέρνησης αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το ανάλογο ποσό της προκαταβολής.

Τέλος, η ΔΕΗ υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων για τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα εμφανίζονται ανά εποπτεύον υπουργείο αναλυτικά οι υπόχρεοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους έκδοσης 2021 εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου