Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

ΡΑΕ: Διευκολύνσεις για αλλαγές προμηθευτή ρεύματος σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα

ΡΑΕ: Διευκολύνσεις για αλλαγές προμηθευτή ρεύματος σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα

Στη διευκόλυνση των καταναλωτών να αλλάζουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στοχεύουν οι αλλαγές που προωθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στον Κώδικα Προμήθειας, η οποία παράλληλα επιχειρεί να θέσει ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέψουν την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικά προς

τη ΔΕΗ η οποία ταλανίζεται εδώ και χρόνια από το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ είχε θέσει σε διαβούλευση μια σειρά από προτάσεις οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία άλλων χωρών της Ευρώπης όπως η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Εσθονία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαβούλευση που έληξε χθες 30 Δεκεμβρίου παρατείνεται έως τις 11 Ιανουαρίου.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ στόχος της αλλαγής του Κώδικα είναι να ενσωματώσει τη νέα Οδηγία της ΕΕ (2019/944) σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε υπουργική απόφαση του 2016 με την οποία απαγορευόταν η αλλαγή προμηθευτή σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Παράλληλα η ΡΑΕ επιδιώκει να συμπεριλάβει στο σκεπτικό της τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και τις προκλήσεις για προμηθευτές και καταναλωτές που σηματοδοτεί η έναρξη του Target Model.

Ελάχιστο επίπεδο ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΕ προτείνει:

1. Τον ορισμό ενός ανώτατου ποσού οφειλής το οποίο θα συνδέεται και με το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης και ερωτά τους ενδιαφερόμενους:

-Κρίνετε σκόπιμη την αναλογική εφαρμογή του μοντέλου του Ηνωμένου Βασιλείου που επιτρέπει την αλλαγή Προμηθευτή, ακόμα και στην περίπτωση Πελάτη που διαθέτει ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο (σε ποσό και σε ημέρες);

-Σε περίπτωση θετικής κρίσης σας, πώς θα προτείνατε να προσδιορισθεί το εν λόγω όριο (ποσό οφειλής – ημέρες υπερημερίας);

-Θεωρείτε εύλογη τη σύνδεση του εν λόγω ποσού με το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης;

2. Να καθορισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και υπερημερίας (π.χ. άνω των 20-25 ημέρες), διακριτό ανά κατηγορία πελατών, το οποίο θα συνεπάγεται την «επισήμανση οφειλής Πελάτη» (debt flag) από τον Διαχειριστή.

Η εν λόγω επισήμανση θα κοινοποιείται προς τον νέο προμηθευτή, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος αλλαγής ή αποδοχής του πελάτη με αναπροσαρμογή του ύψους της εγγύησης ή αποδοχής του πελάτη χωρίς αναπροσαρμογή εγγύησης στη βάση της δικής του εμπορικής πολιτικής.
Η «επισήμανση οφειλής» δύναται να λαμβάνει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους αναλόγως με το είδος της Τάσης, την κατηγορία του πελάτη (οικιακός, αγροτικός, επαγγελματικός κλπ.).

Περαιτέρω, δύναται να προσδιορισθεί το χρονικό διάστημα (επί παραδείγματι 12 μηνών), κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε «επισήμανση οφειλής».
Σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα έκδοσης εκκαθαριστικών λογαριασμών, θεωρείτε σκόπιμη την πληροφόρηση του νέου Προμηθευτή για την «επισήμανση οφειλής» τουλάχιστον 3 φορές κατά τους τελευταίους 12 μήνες;

Αναγκαία η επαναξιολόγηση του πλαισίου

Επίσης η ΡΑΕ σημειώνει ότι με βάση την απόφαση του ΣτΕ η επιβολή μέτρων που απολήγουν στην ανάσχεση του δικαιώματος των Πελατών περί αλλαγής προμηθευτή προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας και συνεπώς η διατήρηση της δυνατότητας του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης, ως γενική και μόνιμη πρόβλεψη, βάσει και της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής δεν είναι πλέον συμβατή.
Ωστόσο, εκτιμά ότι δεν θα παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας εάν κατ’ εξαίρεση η εν λόγω δυνατότητα του παλαιού Προμηθευτή επιτρεπόταν στις περιπτώσεις που είχε προηγουμένως προβεί σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης και σωρευτικά υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σημαντικού ύψους.

Εξάλλου η ΡΑΕ λόγω των νέων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά θεωρεί αναγκαία την επαναξιολόγηση του νέου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή, μετά από ένα εύλογο διάστημα ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής.

Τέλος ζητεί να αξιολογηθεί από τους ενδιαφερόμενους μια πιθανή πρόβλεψη υποχρέωσης αποζημίωσης του πελάτη για σημειούμενες καθυστερήσεις ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός του αλλαγής προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλές.

 

 www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου