Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Λύσης της σύμβασης εργασίας με δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης του απασχολούμενου προσωπικού

ΔΕΔΔΗΕ: Δήλωση βλάβης μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα – HANIA.news 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του εκπροσώπου των εργαζόμενων στη ΔΕΔΔΗΕ Κ. Μασούρα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση σύμβασης όσων έχουν δικαίωμα πλήρης σύνταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του

απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας  αορίστου χρόνου, το οποίο, μέχρι 31.12.2021, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι. θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 62 ετών.

ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου  λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Ειδικότερα η διαδικασία λύσης σύμβασης των εργαζομένων της παραγράφου 1.(Ι) καθορίζεται ως εξής:

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1958 έως και 31.12.1958, θα αποχωρήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, ήτοι έως και 31.03.2021 διά υποβολής παραιτήσεως.

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 30.04.2021 και κατά προτεραιότητα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1959 έως και 31.12.1959, θα αποχωρούν στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.(Ι).

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων θα καταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γ. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1.(ΙΙ) θα αποχωρούν στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους θα καταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.(ΙΙ) της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.     

3.Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2021, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδόσεως της παρούσας και κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.Εππλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα καταβληθεί από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις 31.12.2021.

5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα.  

Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως ένα (1) επιπλέον έτος. 

6.Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία για το πλήρες χρονικό διάστημα παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα προαναφερόμενα.

7.Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

8.Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.

9.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την έκδοση οδηγιών, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας.

10.Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ανά μισθωτό και την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα στο ΔΣ.

 

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου