Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Αρχές 2022 θα ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Πτολεμαΐδα 5 – Που θα εκβάλλονται όμβρια και επεξεργασμένα απόβλητα


Τους πρώτους μήνες του 2022 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στην υπό κατασκευή σύγχρονη μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα 5.

Μέσω του συστήματος αντιπλημμυρικών τάφρων και τάφρων συλλογής που θα κατασκευαστεί, τα όμβρια και τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας και της αυλής λιγνίτη θα εκβάλλονται

στο ρέμα Σουλού.

Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείµενο του έργου αφορά κυρίως τη µελέτη και την κατασκευή:

- συστήματος αντιπληµµυρικών τάφρων που παραλαµβάνει τις απορροές των κατασκευασµένων περιµετρικά της Μονάδας 5 αντιπληµµυρικών τάφρων από καθορισμένα σηµεία, καθώς και τις εκροές των δύο δεξαµενών καθίζησης και εξυπηρετεί τη µόνιµη και ασφαλή διοχέτευση των οµβρίων και επεξεργασµένων αποβλήτων από τα όρια της Μονάδας 5 και της αυλής λιγνίτη προς το ρέµα Σουλού.

-συστήµατος τάφρων συλλογής και αποχέτευσης οµβρίων της αυλής λιγνίτη που περιλαµβάνει και δύο δεξαµενές καθίζησης

Για τα παραπάνω συστήµατα έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες υδραυλικές µελέτες, από τις οποίες έχει προκύψει η διαστασιολόγηση των κατασκευών. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια στα πλαίσια της µελέτης εφαρµογής που θα εκπονήσει ο ανάδοχος του έργου θα βασίζονται στα παραπάνω. 

Επίσης, ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις μελέτες και σχέδια που θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου καθώς και για την αδειοδότησή του. 

Για την ασφάλεια έναντι πτώσης στις τάφρους και τις δεξαµενές θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς µέτρα, καθώς και τα προβλεπόµενα στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών έργων», ΟΜΟΕ – ΣΑΟ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την οµαλή απορροή των υδάτων του υφιστάµενου προσωρινού συστήµατος µέσω των προσωρινών τάφρων στο Σουλού και σε περίπτωση που θα πρέπει λόγω των εργασιών να παρέµβει ή να διακόψει τη ροή του υπόψη συστήµατος θα πρέπει να προχωρήσει σε κατάλληλα έργα παραλλαγής του ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος των τάφρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην επιχωµάτωση των δύο τάφρων που τρέχουν παράλληλα στην αυλή λιγνίτη και όλων των υφιστάµενων προσωρινών τάφρων καθώς και στη κατάλληλη διαµόρφωση της περιοχής που καταλαµβάνουν. 

Κατά το κύριο µέρος του, το έργο αναπτύσσεται εντός των ορίων του γηπέδου επί του οποίου κατασκευάζεται η μονάδα, συνεχίζεται όµως και πέραν αυτού, διερχόµενο από περιοχή Ορυχείων της ∆ΕΗ, µέχρι της εκβολής του στο ρέµα Σουλού.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την ολοκλήρωση του έργου φτάνει τους 14 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός, κατά την εκτίµηση της ΔΕΗ ανέρχεται σε 5.280.000 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

 

 Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου