Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Ανθεκτικότητα έναντι της ενεργειακής κρίσης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα 9μήνου - Μεταβατικό έτος το 2021


Σημαντική ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2021 όπου εμφανίζει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €626,5 εκατ. από €696 εκατ. εννεάμηνο του 2020. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο 21% της παραγωγής της ΔΕΗ από 26%, ενώ θετική κρίνεται η επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την

αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Τέλος, ως προς τα κρίσιμα σημεία των αποτελεσματών, το έτος 2021 κρίνεται ως μεταβατικό - σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων. 

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

 

Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών

Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €626,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι €696 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%. Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. έναντι €238,7 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό  από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  

Το EBITDA του εννεαμήνου του 2021  όπως και αυτό του εννεαμήνου του 2020  επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις αυτές το EBITDA  διαμορφώθηκε σε €576,9 εκατ. έναντι €708,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020.  

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές €42,2 εκατ. έναντι κερδών €12,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. Αντίστοιχα για το γ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €69,1 εκατ. έναντι ζημιών €16,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020.

 Επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει και το έτος 2021 να επηρεάζει την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ζωή. Στην Ελλάδα, μετά την επαναφορά των περιοριστικών μέτρων από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι περίπου και τα τέλη Μαρτίου 2021, από τα μέσα Απριλίου 2021 τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας άρχισαν σταδιακά να αίρονται σαν αποτέλεσμα του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού που εφαρμόστηκε, ενώ υπήρξε και σχεδόν πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η συνολική τελική οικονομική επίδραση, από την πανδημία COVID-19, στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω  των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο μέτωπο του COVID-19 και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας.

Διαχείριση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και ενώ οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 συνεχίζουν να υφίστανται και να επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή, εξελίσσεται μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές, επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο γ’ τρίμηνο του έτους να σημειώνουν αύξηση έως και 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Όμιλος έχοντας έγκαιρα διαγνώσει τις αρνητικές εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, δραστηριοποιήθηκε άμεσα στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές αγορές εμπορευμάτων, μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, με στόχο την κατά το δυνατόν αντιστάθμιση του κινδύνου από τις μεταβολές των τιμών στις αγορές εμπορευμάτων και την προστασία της κερδοφορίας του.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

“Το γ΄ τρίμηνο του έτους, παρά την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από την διενέργεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020. 

Αυξήσαμε τις επενδύσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και συνεχίσαμε τον μετασχηματισμό των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο μας για έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά περίπου 3GW φτάνοντας τα 10 GW, με την είσοδό μας σε νέες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση και τα πλωτά Φωτοβολταϊκά. 

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,35 δισ, μία εξέλιξη ορόσημο για την ΔΕΗ, η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς το επιχειρηματικό μας πλάνο για την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας σε μία πράσινη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της συναλλαγής, διευρύναμε την μετοχική μας βάση και αυξήσαμε το free float στη μετοχή μας, ενώ ενταχθήκαμε και στον δείκτη MSCI.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναγνωρίστηκε και από την S&P, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β+» με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η ΔΕΗ υλοποιήσει το πλάνο της και η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2021 κατά €177,4 εκατ. ή 5% λόγω της  αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3% και της αύξησης του μέσου εσόδου, παρά την μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το γ’ τρίμηνο 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.504,1 εκατ. αυξημένος κατά 18,4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020 με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης να ανέρχεται σε 7,6%. 

Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά €246,9 εκατ. (ή κατά   8,7%) σε €3.071 εκατ. έναντι €2.824,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων οι οποίες μετριάστηκαν από την μειωμένη δαπάνη για αγορές ενέργειας, την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και από τη συνεχιζόμενη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού και από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ. Ειδικότερα, στο γ’ τρίμηνο 2021, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες (εξαιρώντας τις αντίστοιχες εφάπαξ επιπτώσεις) ανήλθαν σε €1.349,1 εκατ. αυξημένες κατά 30,8% έναντι του γ’ τριμήνου 2020, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)  

Το εννεάμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% στις 42.948 GWh έναντι 41.687 GWh το εννεάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 7,4% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 1.974 GWh ή 195,1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020).  Ειδικότερα, το γ’ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,6% στις 16.391 GWh έναντι 15.237 GWh το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,7% το εννεάμηνο του 2021 από 69,3% το εννεάμηνο του 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 62,6% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 64,3% τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 81,9% (από 89,9%) στην Υψηλή Τάση, 38,3% (από 29,6%) στη Μέση Τάση και 66,9% (από 69,8%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 44,7% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2021  (41,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο 2020 ήταν 38,8% (34,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 72,5% ή 1.678GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το  εννεάμηνο 2021  σε σχέση με το εννεάμηνο 2020  (αυξημένες εισροές το 2021 κατά 107% ή 1.927 GWh) αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών του Συστήματος.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 38,2% ή κατά 2.241 GWh ενώ αύξηση κατά 7% ή 275 GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή, λόγω της αυξημένης ζήτησης.  Στο γ’ τρίμηνο 2021, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 22% ή κατά 652 GWh. Παράλληλα, η λιγνιτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 53,6% ή 502 GWh για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης και για τη στήριξη του Συστήματος, ιδιαίτερα κατά τους εξαιρετικά θερμούς θερινούς μήνες του 2021, προκειμένου να διασφαλισθεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ κατά 8,8% ή 979 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 23,3% ή 2.002 GWh.  

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €629 εκατ. (37,2%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 .  

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 14,7% στα €410,2 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 8,9%) και του diesel (κατά 8,4%) αλλά και της αυξημένης παραγωγής από υγρά καύσιμα. Ειδικότερα το γ’ τρίμηνο του 2021 η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 39,4%, ως αποτέλεσμα της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των αντίστοιχων τιμών αλλά και της σχετικής παραγωγής.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 119,8% σε €452,7 εκατ. έναντι €206 εκατ. πρωτίστως λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 56,1% και δευτερευόντως λόγω της  αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,2%. Κατά το γ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για φυσικό αέριο υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα €234,4 εκατ από €93,7 εκατ το γ’ τρίμηνο 2020, για τους ίδιους λόγους.
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, μειώθηκε κατά €113,6 εκατ. (-13,4%) λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €42,5/MWh το εννεάμηνο του 2020 σε €81,3/MWh το εννεάμηνο του 2021. Ειδικότερα όμως το γ’ τρίμηνο η δαπάνη για αγορές ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση κατά €77,3 εκατ. (29,9%), καθώς η ΤΕΑ αυξήθηκε  από €44,6/MWh το γ’ τρίμηνο του 2020 σε €119,3/MWh το γ’ τρίμηνο του 2021.
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €539,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 από €263,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €24,3/τόνο σε €44,3/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω  της αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 12,1% σε 12,2 εκατ. τόνους. Ειδικά το γ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 163,9% σε €242,5 εκατ. από €91,9 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

Δαπάνες Μισθοδοσίας  

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκε κατά €36,5 εκατ. σε €482,7 εκατ. το εννεάμηνο 2021 από €519,2 εκατ. το εννεάμηνο 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.173 εργαζόμενους από 14.276 εργαζόμενους στο τέλος του εννεαμήνου 2020 σε 13.103 εργαζομένους στο τέλος του εννεαμήνου 2021). Συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €490,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021 από €559,6 εκατ. το εννεάμηνο 2020.

Προβλέψεις

Το εννεάμηνο του 2021  καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 149,7 εκατ. έναντι αύξησης των προβλέψεων πέρυσι ύψους € 44,9 εκατ. λόγω των δράσεων που έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση των εισπράξεων.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του εννεαμήνου του 2021  όπως και αυτό του εννεαμήνου του 2020  επηρεάστηκε και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συγκεκριμένα:

  • Το εννεάμηνο του 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €14,9 εκατ. (εκ των οποίων τα €12,1 εκατ. αφορούν το γ΄τρίμηνο 2021)

  • Αντίστοιχα, το EBITDA του εννεαμήνου του 2020 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €32,5 εκατ. (εκ των οποίων τα €16,2 εκατ. αφορούσαν το γ΄τρίμηνο 2020) και θετικά από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ ύψους €44,8 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του εννεαμήνου του 2021  διαμορφώθηκε σε €576,9 εκατ. από €708,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €311,3 εκατ. έναντι €256,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ. 

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

 

(σε € εκατ.)

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Δ

Δ (%)

Συμβατική παραγωγή (*)

120,4

116,0

4,4

3,8%

ΑΠΕ (**)

27,7

17,9

9,8

54,7%

Δίκτυα Διανομής  

152,7

119,5

33,2

27,8%

Λοιπές

10,5

2,9

7,6

262,1%

Σύνολο

311,3

256,3

55,0

21,5%

(*)    Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων των Ορυχείων

(**)      Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2021 ήταν €3.336,9 εκατ., αυξημένο κατά €53,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.).  Εντός του εννεαμήνου 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €1.275 εκατ., εκ των οποίων € 1.070 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανεισμού.

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

(σε € εκατ.)

30.9.2021

31.12.2020

30.9.2020

Συνολικό Χρέος (1)

4.251,8

4.153,7

4.112,7

Χρηματικά διαθέσιμα / Δεσμευμένες  Καταθέσεις (*) / Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (2) 

914,9

870,1

699,1

Καθαρό Χρέος (3) = (1) - (2)

3.336,9

3.283,6

3.413,6

(*)  Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, αφαιρούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις που σχετίζονται με τον δανεισμό.

Αναλυτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”) 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) 

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: EBITDA Επαναλαμβανόμενο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις, περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο % χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και Κέρδη / (Ζημίες) χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε  περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους) 

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

Λειτουργικές Δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες  χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι εφάπαξ επιπτώσεις που αναφέρονται στη σημείωση του EBITDA Επαναλαμβανόμενου κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους, εξαιρουμένων των εφάπαξ επιπτώσεων) 

Το EBITDA Eπαναλαμβανόμενο εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των εφάπαξ επιπτώσεων. Για το εννεάμηνο 2021 οι εφάπαξ επιπτώσεις που επηρέασαν το EBITDA Επαναλαμβανόμενο είναι οι ακόλουθες: α) πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους € 14,9 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση), και β) αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 ποσού ύψους € 34,7 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση). Για το εννεάμηνο 2020 οι εφάπαξ επιπτώσεις που επηρέασαν το EBITDA Επαναλαμβανόμενο είναι οι ακόλουθες:α) Επιστροφή € 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών (θετική επίπτωση) και β) πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία ύψους € 32,5 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση).Το περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA Επαναλαμβανόμενο με το σύνολο του κύκλου εργασιών Επαναλαμβανόμενου. Ο υπολογισμός του EBITDA Επαναλαμβανόμενου και του  περιθωρίου EBITDA Επαναλαμβανόμενου παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους) μείον τα ποσά των αποσβέσεων και των τυχόν απομειώσεων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συγγενείς Εταιρείες.

Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το συμψηφισμένο καθαρό ποσό των κονδυλίων των αποσβέσεων χρήσης, των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και των κερδών / ζημιών από τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

Καθαρός Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.

 

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Ενοποιημένη Κατάσταση  Χρηματοοικονομικής Θέσης την 30.09.2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30.9.2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30.9.2021


energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου