Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Αναζητείται ασφαλιστική εταιρεία για τους εργαζομένους στη ΔΕΗ


Διαγωνισμό μαμούθ, από τους μεγαλύτερους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει προκηρύξει η ΔΕΗ. Αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των χιλιάδων εργαζομένων της.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δουλειές που έχει προκηρυχτεί στην εγχώρια αγορά. Αναμένεται δε να προσελκύσει

όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Η προθεσμία για την συμμετοχή λήγει στις 30 Νοεμβρίου στις 11.00.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.. Αφορά επίσης τους εργαζόμενους των Θυγατρικών εταιρειών της, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Συνολικά αφορά 13.304 εργαζόμενους (εκ των οποίων οι 5.503 αφορούν το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σε ομαδικό πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δύο ετών από 01.01.2022 έως 31.12.2023.

Εξαρτώμενα μέλη και συνταξιούχοι

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ορίσουν με την προσφορά τους τιμή ασφαλίστρου για τα εξαρτώμενα μέλη καθώς και τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτούμενων.

Δηλαδή το ασφαλιστικό έργο που προκηρύσσεται μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000 ασφαλίσεις.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος και την δυσκολία εξεύρεσης αναλόγου μεγέθους εταιρείας είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των κριτηρίων είναι τουλάχιστον οι συνολικοί πελάτες της υποψήφιας εταιρείας να είναι άνω των 40.000 ασφαλισμένων.

Αντίστοιχα να έχει αναλάβει δουλειές εταιρειών με τουλάχιστον 4.000 ασφαλισμένους και πάνω. Δηλαδή, απλή υποδιαίρεση του αριθμού των εργαζομένων του ομίλου της ΔΕΗ και των οικογενειών τους.

Κριτήρια

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει συνολικών μικτών ασφαλίστρων της 2ετίας.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός αυτός ωστόσο όπως αναφέρεται στην προκήρυξη δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει:

  • Να έχουν κύκλο εργασιών ομαδικών ασφαλίσεων (ολικά ασφάλιστρα) το 2020 τουλάχιστον 15.000.000€.
  • Θα πρέπει να εμφανίζουν καθαρά κέρδη προ φόρων κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020.
  • Θα πρέπει να έχουν καθαρή θέση κατά τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 τουλάχιστον 50.000.000€.

Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία σε ομαδικές ασφαλίσεις προσωπικού εταιρειών:

  • με σύνολο ασφαλιζομένων ατόμων ομαδικών ασφαλίσεων (κυρίως ασφαλισμένοι και εξαρτώμενα μέλη) την 31.12.2020 τουλάχιστον 40.000,
  • με τουλάχιστον ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο άνω των 4.000 ασφαλιζόμενων ατόμων σε ισχύ την 31.12.2020,
  • επιπλέον του ανωτέρω, τουλάχιστον τρία ασφαλιστήρια άνω των 1.000 ασφαλιζομένων έκαστο, σε ισχύ την 31.12.2020

energymag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου