Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Βοήθημα έως 6.750 ευρώ για όσους τους έκοψαν το ρεύμα

 
 του Κωστή Πλάντζου

Έως και στα 6.750 ευρώ θα φτάνει το βοήθημα που θα δοθεί σε όσους χρωστούν στον Πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να γίνει η επανασύνδεση της κατοικίας τους με το δίκτυο.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, ενεργοποιείται ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο ως «Κοινωνικό Μέρισμα», για επανασύνδεση των φτωχών
νοικοκυριών που τους έχει κοπεί το ρεύμα, λόγω οφειλών από απλήρωτους λογαριασμούς.
Η ρύθμιση αφορά μόνον στην κύρια κατοικία του δικαιούχου.
Η απόφαση ορίζει τα εξής:
1. Το ειδικό βοήθημα κλιμακώνεται αναλόγως της συνολικής οφειλής του δικαιούχου στον Προμηθευτή:
* για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ η οφειλή, δηλαδή γίνεται ολική εξόφληση.
* για οφειλές 6.000,01 έως 9.000 ευρώ καταβάλλεται το 75%, δηλαδή το κράτος καλύπτει από 4.500 έως και 6.750 ευρώ.
* για οφειλές 9.000,01 έως 12.000 ευρώ καταβάλλεται το 50%, δηλαδή 4.500 -6.000 ευρώ.
* για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ καταβάλλεται το 30%. Θεωρητικά η οφειλή μπορεί έτσι και να ξεπερνά τις 6.750 ευρώ (για τυχόν οφειλές άνω των 21.000 ευρώ)
​2.​Κριτήρια για την υποβολή αίτησης είναι:
Α. Μέχρι 15/2/2018 να είναι αποσυνδεδεμένο το νοικοκυριό από το δίκτυο ρεύματος
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην κύρια κατοικία του δικαιούχου
Γ. Εισοδηματικά κριτήρια, αντίστοιχα με εκείνα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Για παράδειγμα:
* μονοπρόσωπο νοικοκυριό: εισόδημα έως 9.000 ευρώ
* δύο ενήλικοι ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο παιδί: εισόδημα έως 13.500
* δύο γονείς με 1 παιδί ή μονογονεϊκή με δύο ανήλικα: εισόδημα έως 15.750
* νοικοκυριό με 4 ενήλικες ή 2 ενήλικες με 4 παιδιά: εισόδημα έως 27.000
Για νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται αυξάνεται κατά 8.000-15.000.
Δ. Περιουσιακά κριτήρια: συνολική αξία ακίνητης περιουσιας έως 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ (όσο δηλαδή για 5μελή οικογένειας).
​3.​Τα μέλη του νοικοκυριού τους πρέπει να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού.
​4.Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του
ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:
(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αστ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).
Οι Επιτροπές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορούν είτε να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ' οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχουν αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
Οι Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(β) Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει
αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.
γ) Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.
δ) Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε , ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.
Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.​
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου