Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Βιάζεται για να έχει έτοιμες μέσα στο 2021 τις υποδομές εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων η ΔΕΗ

 

Επιταχύνει το βηματισμό της για την ανάπτυξη της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση η ΔΕΗ, βάζοντας στόχο να έχει έτοιμες της υποδομές εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2021.

Ενδεικτικό της διάθεσης της ΔΕΗ να επιταχύνει τις κινήσεις της

είναι τα στενά περιθώρια που προβλέπονται για το σχετικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το έργου της κατασκευής των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΔΕΗ να έχουν στη διάθεσή τους μόλις 2 εβδομάδες για να ετοιμάσουν και να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Παράλληλα, η ΔΕΗ είναι διατεθειμένη να κατανείμει το αντικείμενο του διαγωνισμού σε περισσότερους του ενός αναδόχους, εφόσον αυτό κριθεί εφικτό, ανάλογα και με τα τιμήματα που θα προσφερθούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζει.

Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) του έργου με τη ΔΕΗ αφορά:

-Την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται 

-Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών 

-Τις εργασίες κατασκευής υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι υποδομές θα αναπτυχθούν σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, τα οποία κατανέμονται σε γεωγραφικές περιοχές – περιφέρειες σε ολόκληρη την χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική).

Μάλιστα, η προθεσμίες που προβλέπει η προκήρυξη για τα επιμέρους τμήματα του έργου είναι επίσης ασφυκτικές, καθώς ο (κάθε) ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του:

- 7 ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του για να ολοκληρώσει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται και να έχει υποβάλλει την αναλυτική μελέτη συνοδευόμενη από προμέτρηση-προϋπολογισμό για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης για το/τα σημείο/σημεία που του έχουν υποδειχθεί

- 7 ημερολογιακές ημέρες από την λήψη των απαιτούμενων αδειών και την έγγραφη ειδοποίησή του για να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και της αποκατάστασης και καθαρισμού του χώρου

- 7 ημερολογιακές ημέρες από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης, για να υποβάλλει κατάλογο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει με συνοδευόμενα με προδιαγραφές, πληροφοριακά φυλλάδια με τους τύπους και τις οδηγίες εφαρμογής (όπου είναι εφικτό).

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συναρτάται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, με την ολοκλήρωση του αντικειμένου της, με την ολοκλήρωση του έργου να προβλέπεται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - σε 18 μήνες, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού προϋπολογισμού και οπωσδήποτε όχι πέραν των 6 μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 1.979.500 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου