Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Πληροφοριακό Σύστημα της Q&R στον ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις της πιστοποιησης μετρήσεων και των υπολογισμών του ενεργειακού ισοζυγίου

 

Η QUALITY & RELIABILITY A.E. (Q&R) ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόσφατα την υλοποίηση του έργου: «Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών, των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων, και των υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης» του

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ).  Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 717.328,00€.

Η υλοποίηση του έργου έγινε με την χρήση τεχνολογιών Oracle ADF, Oracle PL/SQL / Java EE. Για την αντιμετώπιση της διασποράς και της πολυπλοκότητας των interfaces διασύνδεσης, καθώς και για τη βελτίωση του τρόπου εποπτείας της λειτουργίας τους, η υλοποίησή τους έγινε εντός συστήματος διαχείρισης και εποπτείας επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM – Business Process Management, ΒΑΜ – Business Activity Monitoring).

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα πηγαία, πιστοποιημένα και ενεργειακά δεδομένα που τους αφορούν θα πραγματοποιείται πλέον μέσω της νέας ενιαίας πύλης ενημέρωσης.  Παράλληλα, τα δεδομένα ενδιαφέροντος συμμετεχόντων θα διατίθενται και μέσω Web Services, για την απευθείας επικοινωνία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του ΑΔΜΗΕ και των πληροφοριακών συστημάτων των συμμετεχόντων στην Αγορά ΗΕ.

Επιπρόσθετα της ενημέρωσης των συμμετεχόντων με τα ιδιωτικά τους δεδομένα, αρχεία με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα αναρτώνται στον εταιρικό ιστότοπο είτε χειρωνακτικά μέσω του συστήματος Content Management του ιστότοπου είτε μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ο συντονισμός και η εποπτεία της εκτέλεσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων (data exchange), των διαδικασιών δημοσίευσης δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ καθώς και των διαδικασιών δημοσίευσης δεδομένων στη ενιαία πύλη ενημέρωσης των συμμετεχόντων, πραγματοποιούνται μέσω των συστημάτων SOA/BPM και ΒΑΜ.

Ο ανασχεδιασμός αυτός έγινε στο πλαίσιο της ανάγκης συμμόρφωσης του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις της νέας αγοράς εξισορρόπησης (Balancing market).

Η Q&R, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 250 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

Επίσης, η Q&R προσφέρει στον Ιδιωτικό τομέα την λύση ORAMA Cloud HRMS (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας) που λειτουργεί σε cloud περιβάλλον και καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και έκδοσης μισθοδοσίας.

Το ORAMA Cloud HRMS αποτελεί μια δυναμική και αξιόπιστη επιλογή για κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου δραστηριοποίησης. Περιλαμβάνει πολλές υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως web εφαρμογές για χρήση από το προσωπικό, ειδικά dashboards και άλλα εργαλεία ώστε να βελτιώσει την επικοινωνία των εργαζομένων με την εταιρεία, να υποβοηθήσει στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και να περιορίσει το κόστος λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου