Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Ένα ακόμη βήμα για το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) του ΔΕΔΔΗΕ με διαγωνισμό για τεχνικές υπηρεσίες


Η διεύθυνση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διαγωνισμό ύψους 420.040 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης για τεχνικά θέματα που αφορούν στην επέκταση του GIS σε όλη τη Διανομή.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι η 2 Νοεμβρίου

2020, όπως τονίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο στο σύνολό του αφορά στην αποτύπωση των θέσεων του Δικτύου με γεωγραφικές συντεταγμένες, στην ψηφιοποίηση ηλεκτρικών σχεδίων και δεδομένων των Δικτύων Μέσης Τάσης (ΜΤ) & Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και στην εισαγωγή τους στο σύστημα Geographic Information System (GIS) που έχει εγκαταστήσει η Εταιρεία και λειτουργεί πιλοτικά σε δύο περιοχές της χώρας. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, των αδειών χρήσης και των γεωγραφικών υποβάθρων για την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης για τεχνικά θέματα που αφορούν στην επέκταση του GIS σε όλη τη Διανομή, στη Διεύθυνση Δικτύου. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για τριάντα έξι μήνες, με δυνατότητα επέκτασης οκτώ μηνών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 

Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος πρόκειται να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

- Συνδρομή στην επέκταση του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών σε όλες τις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ

- Πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου των σχεδίων, των χρηστών του GIS, πριν την ενσωμάτωσή του στο ψηφιακό Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ

- Εισαγωγή δεδομένων στη βάση του GIS 

- Παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων

- Υποστήριξη χρηστών για την επίλυση προβλημάτων στο GIS

- Ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την υποβοήθηση της λειτουργίας του GIS

- Ποιοτικός έλεγχος του ψηφιοποιημένου Δικτύου στο GIS

- Συντήρηση, ενημέρωση και συμπλήρωση των γεωγραφικών υποβάθρων του GIS

- Παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργίας του Συστήματος GIS, με έμφαση σε θέματα ορθής καταχώρησης, τήρησης στοιχείων και χρήσης του λογισμικού τεχνικών εφαρμογών

- Συνδρομή στην εισαγωγή τεχνικών στοιχείων του δικτύου στη βάση του GIS (κατάρτιση και επεξεργασία πινάκων επιλογών κλπ), σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ

- Συνδρομή στην παραμετροποίηση του συστήματος GIS σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις 

- Συνδρομή στη σύνταξη κειμένων, οδηγιών, εγχειριδίων και τεχνικών εκθέσεων στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα

 

Χάρης Αποσπόρης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου