Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει προκήρυξη νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ για υπαλλήλους γραφείου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων μέσω ΑΣΕΠ

Ειδικότερα: 

Ανακοίνωση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Τα έγγραφα αναλυτικά της προκήρυξης:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Παράρτημα H/Y

Πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 21/10/2020 έως και 30/10/2020, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας στην ακόλουθη  διεύθυνση:


ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανασχεδιασμού Δικτύου Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα.

www.alfavita.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου