Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Κατατέθηκε η ρύθμιση για τις ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΠΑ Υποδομών


Διατάξεις για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΠΑ Υποδομών περιλαμβάνει η τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα από το ΥΠΕΝ, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία παρέχει στη ΡΑΕ εξουσιοδότηση να

εκδώσει άμεσα την απόφαση για το Ρυθμιζόμενο Έσοδο του Διαχειριστή. Ειδικότερα, προβλέπεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, δυο μήνες πριν την έναρξη της ρυθμιστικής περιόδου 2021-2024, να εκδοθεί η απόφαση της ΡΑΕ για την μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Δικτύου.

Επιπλέον, στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών, προβλέπεται απαγόρευση μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών και των θυγατρικών της (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για χρονικό διάστημα 5 ετών από την απόκτησή τους. 

Ολόκληρο το σχετικό άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ - Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

1. Η παρ. 14 του άρθρου 80Ι του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. (α) Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό. 

(β) Από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από τον αποκτώντα επενδυτή και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε τρίτους.  

(γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με τον αποκτώντα επενδυτή. Ο έλεγχος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό (ΕΚ) 2004/139 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (L 024).

(δ) Σε περίπτωση επιτρεπόμενης μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ’, η απαγόρευση της περ. β΄ καθώς και η εξαίρεση της περ. γ΄ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τον νέο αποκτώντα, για χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των προβλεπόμενων στην περ. β΄ πέντε (5) ετών. Ο νέος αποκτών δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω τις μετοχές σε συνδεδεμένο πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με, τον αρχικώς αποκτώντα επενδυτή και όχι με τον νέο αποκτώντα.

(ε) Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από τον αποκτώντα επενδυτή δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΠΑ Υποδομών, κυριότητας της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ Α.Ε.). Η εξαίρεση της περ. γ’ δεν εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών των ως άνω θυγατρικών εταιρειών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ ή σε περίπτωση απορρόφησής τους από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. 

(στ) H απαγόρευση της περ. β’ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως του αποκτώντος επενδυτή σε τρίτο πρόσωπο.

(ζ) Οι διατάξεις της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων, δυνάμει του παρόντος, υποχρεώσεων ή/και της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ελέγχου συγκεντρώσεων».

2. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 140 και την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, καθώς και το άρθρο 124 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Β΄78/2017), ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της δύναται να εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν την ημερολογιακή έναρξη του πρώτου έτους της Ρυθμιστικής Περιόδου 2021-2024. 

Η Απόφαση Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω Κώδικα, με εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας, για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024 εκδίδεται έως τις 31.3.2021 με ισχύ από 1ης.1.2021 και το Απαιτούμενο και το Επιτρεπόμενο Έσοδο του 2021 που εγκρίνονται με την εν λόγω απόφαση αφορούν στο σύνολο του έτους 2021.

Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης μπορεί να καθορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτελώς μέχρι τις 31.12.2020, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ και σχετικής ειδικής προς τούτο απόφασης της ΡΑΕ, η οποία μπορεί να προηγείται της έκδοσης της Απόφασης Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου