Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Οι ρύποι ζημίωσαν Μελίτη και Μεγαλόπολη το α' εξάμηνο του 2018 - Στα 30 εκατ. τόνους CO2 οι εκπομπές της ΔΕΗ σε ετήσια βάση


Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017

Σε περίπου 22 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων CO2 για τις υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα. 

Αυτό προκύπτει από την έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης στην οποία υπάρχει αναλυτική και ξεχωριστή καταγραφή των αποτελεσμάτων των δυο εταιριών «Μελίτη» και «Μεγαλόπολη». Σύμφωνα με αυτή, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2 ανήλθε σε 21,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 16,6 εκατ. ευρώ το 2017.
Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση. . 
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ οι αμοιβές προσωπικού ήταν αυξημένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,3 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές για τις υπό πώληση εταιρίες ανέρχονται σε 332,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς στο λογιστικό αποτέλεσμα μέτρησε και η απομείωση της αξίας λόγω πωλησης, ύψους 240 εκατ ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού της Μελίτης ανέρχεται σε 279,1 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης σε 192,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) για τη Μελίτη είναι 11,9 εκατ. ευρώ και για τη Μεγαλόπολη 132,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Μελίτης είναι 167,2 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης 60,4 εκατ. ευρώ.      

Υψηλότερη αξία με ΑΔΙ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ με βάση τα ΔΠΧΑ 5, προχώρησε με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2018 στην αποτίμηση της αξίας της συμμετοχής της στις δύο εταιρίες με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Σύμφωνα με την αποτίμηση αυτή που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή προέκυψε συνολικό ποσό απομείωσης ύψους 240,6 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων αλλά και στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης κ. Παναγιωτάκη οι ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτίμηση δεν περιλαμβάνουν έσοδα από ΑΔΙ, τα οποία εάν υφίσταντο από τα μέσα του 2019 και τιμή 39.000 ευρώ/MW, τότε η αξία των δυο εταιριών θα ήταν σημαντικά υψηλότερη κατά το ποσό των 142,6 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι η διοίκηση της ΔΕΗ μέσω των αναφορών αυτών και με δεδομένο ότι τα ΑΔΙ δεν πρόκειται να εγκριθούν πριν από την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων επενδυτών, επιδιώκει να λάβει προσφορές με ρήτρα ΑΔΙ δηλαδή να κατατεθούν δυο τιμήματα με ή χωρίς τα ΑΔΙ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποεπένδυσης 


Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει εξάλλου η αναφορά που περιλαμβάνεται στους μελλοντικούς ενδεχόμενους κινδύνους για τη ΔΕΗ στο να υποχρεωθεί σε περεταίρω αποεπένδυση λιγνιτικών ή άλλων μονάδων. Συγκριμένα σύμφωνα με την έκθεση «δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα υποχρεωθεί η ΔΕΗ να προχωρήσει σε περαιτέρω αποεπενδύσεις λιγνιτικής (ή άλλης) ισχύος παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να μειώσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».
Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση (εκ των οποίων περίπου 6 εκατ. τόνοι αφορούν τις υπό πώληση μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας).
Οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζουν τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ και όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο αύξησης της τιμής του CO2, συνδέεται με τη δυνατότητά της να ενσωματώνει τις αυξήσεις αυτές στα τιμολόγιά της.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών, ενδέχεται (άμεσα ή έμμεσα) να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η μεταβολή της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζει μόνον τα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου