Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

ΡΑΕ: Δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα με αυστηρές οικονομικές ρήτρες σε τυχόν καθυστερήσεις για τις διασυνδέσεις των νησιών

 
Η ΡΑΕ, με εισήγησή της προς το ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε σήμερα προτείνει να τεθούν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για την υλοποίηση των διασυνδέσεων των νησιών, καθώς και οικονομικές ρήτρες για κάθε μήνα καθυστέρησης των εν λόγω έργων.
Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ προτείνει χρονικά ορόσημα τα οποία θα αντιστοιχούν στα βασικά επιμέρους κρίσιμα στάδια υλοποίησης των διασυνδέσεων, η παραβίαση των οποίων θα
ενεργοποιεί αυτομάτως τις σχετικές ρήτρες ανά μήνα καθυστέρησης εφόσον στοιχειοθετείται ευθύνη του Διαχειριστή ή του Φορέα Υλοποίησης.
Πριν την παρέλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρονικού περιθωρίου της καθυστέρησης, ανά στάδιο υλοποίησης του έργου, το οποίο προτείνεται να οριστεί στον 1 μήνα, και εφόσον προκύπτει από τα σχετικά δελτία προόδου ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα υλοποίησης του έργου, θεωρείται εύλογο να προηγείται της επιβολής ρήτρας, έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση από τη ΡΑΕ προς τον φορέα στην οποία θα επισημαίνεται η καθυστέρηση και θα ζητούνται οι απαραίτητες διευκρινίσεις εντός τακτής προθεσμίας.
Η ΡΑΕ εκτιμά ότι οι ποινές θα πρέπει να αυξάνονται αναλογικά με το μέγεθος της καθυστέρησης ως προς την υλοποίηση των βασικών εργασιών του έργου, ενώ μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό των ποινών θα πρέπει να έχει η καθυστέρηση της θέσης του έργου σε λειτουργία (ηλέκτριση).
Η ποινή θα ενεργοποιείται μετά την παρέλευση του χρονικού οροσήμου, το οποίο αντιστοιχεί σε εργασία που αξιολογείται από τη ΡΑΕ ως μη υλοποιηθείσα βάσει χρονοδιαγράμματος, και θα επιβάλλεται ανά μήνα καθυστέρησης.
Αν για τις προτεινόμενες εργασίες του κάτωθι πίνακα (εξαιρουμένης της ηλέκτρισης του έργου) διαπιστώνεται η ταυτόχρονη καθυστέρηση στα επιμέρους βήματα υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης του ΜΔΝ, τότε η ποινή θα πρέπει να επιβάλλεται αθροιστικά μέχρι ενός άνω ορίου κατά μήνα και κατ’ έτος. Η μέγιστη προβλεπόμενη αθροιστική ποινή για κάθε μήνα καθυστέρησης ορίζεται στο 3% των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ του προηγούμενου έτους. Συνεπώς, η μέγιστη ρήτρα ανά έτος προκύπτει ίση με το 36% των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ του προηγούμενου έτους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή εκτιμά πως η μέγιστη ποινή δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά έτος, το 10% του συνολικού εγκεκριμένου κόστους του έργου.
Για τα έργα διασύνδεσης που δύνανται να συμβάλουν μόνο στην κάλυψη μέρους και όχι της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός ΜΔΝ (χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης), οι ποινές θα πρέπει να είναι αναλογικά εφαρμοζόμενες σε σχέση με το ποσοστό των ΥΚΩ που θα εξοικονομούνταν σε περίπτωση έγκαιρης ηλέκτρισης του συγκεκριμένου έργου διασύνδεσης του νησιού.
Ως προς τη διαδικασία διαπίστωσης καθυστέρησης, η ΡΑΕ σημειώνει ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου διασύνδεσης οφείλει να ενημερώνει κάθε δίμηνο για την πρόοδο των εργασιών. Εάν προκύψουν αλλαγές στο αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ή στα επιμέρους στάδια, η ΡΑΕ επισημαίνοντας την καθυστέρηση καλεί εγγράφως τον φορέα προκειμένου να παράσχει, εντός τακτής προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση, αιτιολογημένες εξηγήσεις και τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την διαπιστωμένη καθυστέρηση. Η ΡΑΕ, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων εκδίδει σχετική αιτιολογημένη απόφαση με την οποία ενδεχομένως επιβάλλεται ρήτρα αποζημίωσης.
Η διάσταση που αφορά τη μεγάλη διασύνδεση με την Κρήτη
Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της εισήγησης, η ΡΑΕ επικαλείται διάταξη στην κοινή Απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για τοn Euroasia Interconnector, που αναφέρει ότι "σε περίπτωση μη δικαιολογημένης καθυστέρησης υλοποίησης του τμήματος Κρήτη-Αττική, που δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, ο ανάδοχος του έργου θα κληθεί να καταβάλει αποζημίωση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου